Uitstel van executie: kortstondige opschorting tenuitvoerlegging arbitraal vonnis

In een langlopend geschil met een Italiaanse onderneming probeerde een Nederlands bouwbedrijf, dat in een arbitraal vonnis was veroordeeld tot vergoeding van schade ter grootte van ongeveer 10 miljoen euro, onder de betaling uit te komen. Advocaat procesrecht Onno Hennis gaat in op de vraag of dat lukte.

 

 

Arbitrageprocedure tegen Nederlands bouwbedrijf

Het Nederlandse bouwbedrijf was partij bij een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
in verband met een groot bouwproject. De overeenkomst bevatte een arbitraal beding De overeenkomst tussen partijen om toekomstige geschillen aan arbitrage te onderwerpen in plaats van de gewone rechter.
» Meer over arbitraal beding
arbitraal beding
. Op een goed moment ontstond er een conflict over de uitvoering van de werkzaamheden waarop de onderneming in Italië een arbitrageprocedure begon tegen het bouwbedrijf. Het Nederlandse bouwbedrijf verloor de procedure en werd veroordeeld tot betaling van een bedrag van bijna 10 miljoen euro.

Vernietigingsprocedure en schorsing van tenuitvoerlegging

Het wordt al snel duidelijk dat het Nederlandse bouwbedrijf niet van plan is vrijwillig aan het Italiaanse arbitrale vonnis te voldoen. Zo start zij bij de Italiaanse rechtbank een vernietigingsprocedure tegen het arbitrale vonnis. Tegelijkertijd verzoekt zij de Italiaanse rechter om tenuitvoerlegging van het arbitrale vonnis te schorsen. De Italiaanse rechter wijst dat schorsingsverzoek toe onder de voorwaarde dat het bouwbedrijf ter zekerheidsrecht Zakelijke rechten die strekken tot ter zekerheid van een vordering, zoals pand en hypotheek.
» Meer over zekerheidsrecht
zekerheid
van de betaling binnen zes maanden een bankgarantie De garantstelling van een bank om een geldbedrag aan de begunstigde uit te keren als de wederpartij niet nakomt of niet betaalt.
» Meer over bankgarantie
bankgarantie
stelt van 11 miljoen euro ten gunste van de Italiaanse onderneming.

Tenuitvoerlegging arbitraal vonnis in Nederland

De Italiaanse onderneming wenst de zekerheidstelling niet af te wachten en start een exequaturprocedure in Nederland. Zoals ik al eerder blogde is voor de tenuitvoerlegging van een buitenlands arbitraal vonnis in Nederland namelijk het verlof van de Nederlandse rechter vereist. De Italiaanse onderneming baseert het verzoek tot verlof op het Verdrag van New York 1958. Op basis van dat verdrag is het mogelijk op vrij eenvoudige wijze arbitrale vonnissen grensoverschrijdend ten uitvoer leggen.

Verweer Nederlands bouwbedrijf

In de exequaturprocedure komt het Nederlandse bouwbedrijf op tegen het verzoek tot verlofverlening. Zij stelt dat het verlof niet verleend moet worden, omdat zij inmiddels een vernietigingsprocedure tegen het arbitrale vonnis heeft ingesteld én de Italiaanse rechter heeft beslist om de tenuitvoerlegging van het arbitrale vonnis voorwaardelijk op te schorten. Omdat de termijn voor het stellen van de bankgarantie nog niet verstreken was, zou de Nederlandse rechter op de zaken vooruit lopen als hij het exequaturverzoek zou toewijzen, aldus het Nederlandse bouwbedrijf.

Beslissing over tenuitvoerlegging aangehouden

De voorzieningenrechter oordeelt uiteindelijk in het voordeel van het Nederlandse bouwbedrijf: hij houdt de beslissing over de tenuitvoerlegging aan totdat de termijn van zes maanden voor het stellen van zekerheid is verstreken. De rechter overweegt dat de Italiaanse onderneming weliswaar een belang heeft om op korte termijn betaling te ontvangen (en dus verlof voor tenuitvoerlegging in Nederland te verkrijgen), maar dat de opschorting slechts van relatief korte duur is, mede gelet op het feit dat partijen al lange tijd in procedure verwikkeld zijn.

Vrees voor verhaalbaarheidsrisico

De Italiaanse onderneming had in de exequaturprocedure gesteld dat zij vreesde dat met een verder uitstel – ook al zou die van korte duur zijn – de verhaalbaarheid van de vordering in gevaar kwam. Het Nederlandse bouwbedrijf was helemaal niet van plan te betalen, aldus de Italiaanse onderneming.

Geen conservatoire maatregelen getroffen

Daar bracht het bouwbedrijf tegenin dat de Italiaanse onderneming in verband met het verhaalbaarheidsrisico eenvoudigweg conservatoire maatregelen had kunnen treffen, maar dat niet had gedaan. Volgens het Nederlandse bouwbedrijf kon dat dus geen argument zijn tegen een kort uitstel.

Surseance van betaling en faillissement

Achteraf bleek de vrees van de Italiaanse onderneming niet geheel onterecht. Blijkens het Insolventieregister is het Nederlandse bouwbedrijf zes maanden na de uitspraak in surseance van betaling gegaan en drie jaar later is zij gefailleerd. Of de Italiaanse onderneming haar vordering ooit (deels) betaald heeft gekregen is niet bekend.

Advocaat bij tenuitvoerlegging buitenlands arbitraal vonnis

Wilt u een buitenlands arbitraal vonnis in Nederland ten uitvoer leggen, neem dan gerust contact met ons op. Zoals volgt uit de hierboven beschreven zaak, kan het verstandig zijn om tegelijkertijd tijd conservatoire maatregelen te treffen. AMS Advocaten staat u graag bij teneinde te voorkomen dat u uiteindelijk met lege handen komt te staan.

More in Procesrecht
Advocaat procesrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Erkenning van een Tanzaniaans arbitraal vonnis in Nederland onder Europese regeling

Het komt weinig voor dat een arbitraal vonnis in Nederland wordt erkend op basis van een andere regeling dan het...

Close