Tenuitvoerlegging van Nederlands arbitraal vonnis kan zeer eenvoudig!

Steeds meer partijen kiezen ervoor om hun geschil niet aan een rechter voor te leggen, maar via arbitrage Particuliere geschillenbeslechting buiten de overheidsrechtspraak om.
» Meer over arbitrage
arbitrage
te beslechten. Advocaat procesrecht Onno Hennis legt uit waarom en licht het toe aan de hand van een recente uitspraak van de rechtbank Rotterdam.

De voordelen van arbitrage in Nederland

De redenen om een geschil niet aan een rechter voor te leggen, maar via arbitrage te beslechten zijn onder meer de specifieke deskundigheid van arbiters, de vertrouwelijkheid van de procedure en een grotere vrijheid om de procedure vorm te geven. Nederlandse arbitrale vonnissen zijn bovendien eenvoudig te executeren.

Exequatur vereist bij tenuitvoerlegging arbitraal vonnis

Voor de tenuitvoerlegging van een arbitraal vonnis op zich in Nederland bevindende vermogensbestanddelen is verlof van een Nederlandse rechter vereist. Een dergelijke verlof wordt een ‘exequatur’ genoemd.

Arbitrage in en buiten Nederland

Voor het verlenen van een exequatur voor de tenuitvoerlegging van een arbitraal vonnis is het van belang of de arbitrage in of buiten Nederland heeft plaatsgevonden. Zo is voor arbitrale vonnissen gewezen in het buitenland het hof bevoegd, terwijl bij nationale arbitrages het verzoek tot exequatur moet worden gedaan bij de voorzieningenrechter. Verder geldt voor tenuitvoerlegging van buitenlandse arbitrale vonnissen de regels van het Verdrag van New York (of een ander toepasselijk verdrag). In de voornoemde uitspraak ging het om een procedure waar de plaats van arbitrage in Nederland gelegen was.

Kan rechter verlof weigeren?

De wet bepaalt dat een rechter de exequatur alleen mag weigeren, indien hem na summierlijk onderzoek is gebleken dat het aannemelijk is dat het arbitrale vonnis zal worden vernietigd op grond van één van de limitatief opgesomde gronden. De vernietigingsgronden zijn: het ontbreken van een geldige overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
tot arbitrage, onjuiste samenstelling van het scheidsgerecht, het scheidsgerecht is buiten zijn opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
getreden, het vonnis is niet ondertekend of niet gemotiveerd of dat het vonnis of de wijze waarop het tot stand is gekomen in strijd is met de openbare orde.

Termijn voor vernietiging na arbitraal vonnis verlopen?

Indien drie maanden zijn verlopen na het wijzen van het arbitrale vonnis kan de rechter de exequatur slechts weigeren, wanneer het vonnis of de wijze waarop het tot stand is gekomen evident in strijd is met de openbare orde. Van strijd met de openbare orde is bijvoorbeeld sprake wanneer fundamentele beginselen van procesrecht zijn geschonden, zoals het beginsel van hoor en wederhoor.

Ex parte beslissing: rechter wijst verlof toe

In de voornoemde uitspraak besliste de voorzieningenrechter om het verzoek tot verlof toe te wijzen zonder dat de verweerder werd gehoord op het verzoek of in de gelegenheid werd gesteld om zich te verweren tegen het verzoek. De voorzieningenrechter baseerde zich daarbij op artikel 279 Rv waarin is bepaald dat indien de rechter het verzoek aanstonds toewijst er geen behandeling van de zaak dient te worden gelast.

Advocaat bij hulp bij executie arbitraal vonnis

Wenst u een Nederlands of buitenlands arbitraal vonnis ten uit voer te leggen, neem dan contact met ons op. Wij kunnen namens u het verzoek tot exequatur inleiden, waarna u – na verlening daarvan – executiemaatregelen tegen de geëxecuteerd kunt nemen.

More in Procesrecht
Directors liable for unlawful dividend distribution
Arbitraal kort geding vonnis: schipper moet terug aan roer in Volvo Ocean Race

De afgelopen week voltrok zich een koningsdrama bij de deelname van Akzo Nobel aan de Volvo Ocean Race. Schipper Simeon...

Close