Nederlandse rechter schorst de tenuitvoerlegging van een arbitraal vonnis ad USD 622 mio. tegen Petrobras op

De Nederlandse rechter heeft gisteren het verzoek van Vantage tot exequatur Algemene benaming voor een rechterlijk verlof om een vonnis van een buitenlandse rechtbank of een arbitraal vonnis lokaal ten uitvoer te leggen.
» Meer over exequatur
verlof tot tenuitvoerlegging
van een arbitraal vonnis beslist op grond waarvan Petrobras USD 622 mio plus rente moest betalen, tot nader order opgeschort. Advocaat procesrecht Onno Hennis licht de uitspraak nader toe.

Achtergrond van de zaak

In 2009 hebben Vantage en Petrobras een overeenkomst gesloten in verband met de exploratie van olievelden. In 2015 heeft Petrobras de overeenkomst opgezegd. Vantage is daarop een arbitrage Particuliere geschillenbeslechting buiten de overheidsrechtspraak om.
» Meer over arbitrage
arbitrageprocedure
gestart in de Verenigde Staten voor onrechtmatige opzegging van het contract. Bij arbitraal vonnis uit 2018 is Petrobras veroordeeld tot betaling van USD 622 mio plus kosten en (boete)rente.

Vernietigingsprocedure

Petrobras was het oneens met de beslissing van het scheidsgerecht. Zij is daarom in de Verenigde Staten een procedure gestart tot vernietiging van het arbitrale vonnis. In mei 2019 heeft de Amerikaanse rechtbank het verzoek van Petrobras tot vernietiging van het arbitraal vonnis afgewezen. Tegen die beslissing is Petrobras in hoger beroep gegaan.

Executiemaatregelen

Vantage heeft op basis van het arbitrale vonnis zowel in de Verenigde Staten als in Nederland executiemaatregelen getroffen. Zo heeft Vantage in de zomer van 2018 onder meer verlof gevraagd en gekregen om beslag te leggen op zich in Nederland bevindende vermogensbestanddelen van Petrobras. Met dat verlof heeft Vantage met succes beslag op aandelen en derdenbeslag Beslag onder een partij die buiten de rechtsverhouding tussen schuldeiser en schuldenaar staat, zoals bijvoorbeeld een bank. Derdenbeslag raakt hetgeen de derde is verschuldigd aan de beslagene.
» Meer over derdenbeslag
derdenbeslag
gelegd.

Rechterlijk verlof

Omdat tenuitvoerlegging van een arbitraal vonnis (en dus de executie van de gelegde beslagen) pas mogelijk is nadat een Nederlandse rechter daarvoor machtiging (een exequatur) heeft gegeven, is Vantage in oktober 2018 een procedure gestart voor de erkenning en tenuitvoerlegging van het arbitrale vonnis. Over hoe een exequaturprocedure in zijn werk gaat en welke vereisten daarvoor gelden schreven eerder al hier en hier.

Verdrag van New York

Aangezien het om een arbitraal vonnis gaat dat is gewezen in de Verenigde Staten, wordt een verzoek tot erkenning en tenuitvoerlegging door de Nederlandse rechter beoordeeld aan de hand van het Verdrag van New York. Alleen als sprake is van een van de in artikel V van het Verdrag van New York limitatief genoemde weigeringsgronden wordt het verzoek afgewezen. In de regel wordt een verzoek tot een exequatur dus toegewezen. De executierechter beoordeelt het geschil inhoudelijk niet opnieuw.

Schorsing van de tenuitvoerlegging

Echter, wanneer tegen het arbitrale vonnis een vernietigingsprocedure aanhangig is in het land waar de arbitrage Particuliere geschillenbeslechting buiten de overheidsrechtspraak om.
» Meer over arbitrage
arbitrage
plaatsvond, bepaalt artikel VI van het Verdrag van New York dat de aangezochte rechter het verzoek tot erkenning en tenuitvoerlegging kan opschorten. Het idee daarachter is dat de executie van het arbitraal vonnis veel schade kan berokkenen, wanneer het vonnis uiteindelijk toch onderuit gaat. Aan de andere kant heeft de executant een redelijk belang bij tenuitvoerlegging. Het arbitrale vonnis is namelijk in wezen definitief en voor tenuitvoerlegging vatbaar. De opschortingsbevoegdheid van de rechter is daarom een discretionaire.

Zekerheid

In dit soort situaties ziet men wel dat de rechter dit belangenconflict ‘oplost’ met een zekerheidsstelling. Zo kan de rechter het verzoek tot verlof tot tenuitvoerlegging opschorten onder de voorwaarde dat de geëxecuteerde voldoende zekerheidsrecht Zakelijke rechten die strekken tot ter zekerheid van een vordering, zoals pand en hypotheek.
» Meer over zekerheidsrecht
zekerheid
biedt (bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie De garantstelling van een bank om een geldbedrag aan de begunstigde uit te keren als de wederpartij niet nakomt of niet betaalt.
» Meer over bankgarantie
bankgarantie
) voor het geval het arbitraal vonnis niet vernietigd wordt. De omgekeerde situatie is ook denkbaar. De rechter kan ook de tenuitvoerlegging toestaan onder de voorwaarde dat de executant zekerheid biedt voor de schadevergoedingsplicht in het geval dat het arbitraal vonnis wordt vernietigd.

Eenstemmig verzoek van partijen

Tijdens de tenuitvoerleggingsprocedure hebben Vantage en Petrobras – kennelijk omdat er tussen hen schikkingsonderhandelingen werden gevoerd – de Nederlandse rechter verzocht om aanhouding van een beslissing op het exequaturverzoek. De rechter heeft daarop partijen geïnformeerd dat met een beslissing tot schorsing op basis van artikel VI van het Verdrag van New York hetzelfde doel zou worden bereikt. Immers, zowel een aanhouding als een beslissing op grond van artikel VI van het Verdrag van New York zou tot gevolg hebben dat de beslissing over de erkenning en het verlof tot tenuitvoerlegging voorlopig is opgeschort totdat één van de partijen (alsnog) een inhoudelijke beslissing wenst.

Beschikking rechter

Beide partijen hebben het Hof daarop geïnformeerd dat zij inderdaad een beschikking wensten waarin het Hof zou de beslissing op het exequatur zou opschorten op basis van artikel VI van het Verdrag van New York, welke gisteren dus is uitgesproken.

(Deel)schikking over betaling

Voor het wijzen van de beschikking van de rechter was echter al bekend geworden dat Petrobras – mogelijk in verband met de in Nederland gelegde beslagen en de uitspraak van de Amerikaanse rechter – met Vantage tot een (deel)schikking was gekomen wat betreft de betaling. Blijkens een persbericht heeft Petrobras namelijk een bedrag van USD 700 mio. aan Vantage betaald. In ruil daarvoor heeft Vantage de gelegde beslagen opgeheven. Onderdeel van de (deel)schikking is dat het hoger beroep zal worden uitgeprocedeerd. De zaak lijkt voor nu dus opgelost, maar als het arbitraal vonnis in het hoger beroep alsnog zal worden vernietigd, dan zal Vantage het ontvangen bedrag alsnog terug moeten betalen aan Petrobras. Of Petrobras daarvoor zekerheid heeft gekregen in de (deel)schikking wordt uit het persbericht niet duidelijk.

AMS Advocaten: uw expert bij tenuitvoerlegging van arbitrale vonnissen

Heeft u een arbitraal vonnis dat u ten uitvoer wil leggen op vermogensbestanddelen die zich bevinden in Nederland? Neem dan gerust contact met ons op. Bij AMS Advocaten zijn verschillende experts op het gebied van arbitrage en internationaal procesrecht. Wij hebben ervaring met het effectief verhalen van vorderingen op Nederlandse debiteuren.

Meer in Procesrecht
Stiekeme bandopname: toegelaten of uitgesloten als bewijs in civiele procedure?
Stiekeme bandopname: toegelaten of uitgesloten als bewijs in civiele procedure?

In civiele procedures geldt de hoofdregel dat de partij die iets stelt dat bij betwisting dient te bewijzen. De wet...

Sluiten