De nieuwe beslagsyllabus van augustus 2017

Vorige week is de nieuwe beslagsyllabus, versie augustus 2017, uitgekomen. De beslagsyllabus bevat eisen waaraan beslagrekesten moeten voldoen. Wanneer een beslagrekest Het verzoekschrift waarmee een schuldeiser verlof vraagt van de voorzieningenrechter om conservatoir beslag te mogen leggen bij een schuldenaar.
» Meer over beslagrekest
beslagrekest
(dat is een verzoekschrift Zaken die niet met een dagvaarding beginnen, worden ingeleid met een verzoekschrift. De wet verbindt een aantal minimumvereisten aan de inhoud van een verzoekschrift.
» Meer over verzoekschrift
verzoekschrift
om beslag te mogen leggen) niet aan de vereisten van de syllabus voldoet en het verzoek niet wordt gecorrigeerd, dan kan de voorzieningenrechter het verzoek afwijzen. Advocaat beslag- en executierecht Robert van Ewijk bespreekt de belangrijkste wijzigingen.

 

Wijzigingen beslagsyllabus 2017

In de nieuwe beslagsyllabus, die u hier kunt vinden, zijn met de kleur roze de aanvullingen ten opzichte van de oude versie afgebeeld. De geschrapte tekstgedeelten zijn in een kleiner lettertype en in de kleur groen afgebeeld.

Grijs beslag alleen nog voor octrooirecht en kwekersrecht

De wijzigingen houden onder meer in dat nu in de beslagsyllabus niet meer is opgenomen dat beslagen “grijs” kunnen worden gemaakt, tenzij het betrekking heeft op zaken die zien op octrooirecht Het uitsluitend recht van een uitvinder van een uitvinding deze te ontwikkelen, toe te passen en te exploiteren.
» Meer over octrooirecht
octrooirecht
of kwekersrecht. Voor alle andere zaken is een mogelijkheid tot het grijs maken van beslag nu definitief verdwenen.

Beslag in de EU

Daarnaast is de beslagsyllabus aangepast om het eenvoudiger te maken om met een in Nederland verkregen beslagverlof beslag te leggen op vermogensbestanddelen in andere lidstaten van de EU. De wijzigingen zijn te vinden op pagina 50 e.v. van de beslagsyllabus. Daar staat omschreven op welke manier het beslagrekest moet worden ingestoken, om in het buitenland beslag te mogen leggen. Ook staat daar welke andere voorwaarden daarbij in acht genomen moeten worden. De regels hebben specifiek betrekking op zogenaamd vreemdelingenbeslag (ten laste van een schuldenaar zonder bekende woonplaats in Nederland) en het leggen van Europees (bank)beslag, dus op een buitenlandse bankrekening of op andere vermogensbestanddelen in het buitenland.

Bewijsbeslag

Ten aanzien van het bewijsbeslag Bewijsbeslag is een vorm van conservatoir beslag met als doel bewijs veilig te stellen.
» Meer over bewijsbeslag
bewijsbeslag
is de lat in de nieuwe beslagsyllabus fors hoger gelegd. Dat geldt niet alleen in IE-zaken, maar ook in niet IE-zaken. Zo zal in verzoekschriften die nu worden ingediend om bewijsbeslag onder een derde te mogen leggen, nog beter onderbouwd moeten worden dat de beslaglegger geen andere mogelijkheden heeft om het bewijs In het Nederlandse procesrecht geldt als hoofdregel dat de rechter alleen die feiten of rechten aan zijn beslissing ten grondslag mag leggen, die in de rechtszaak aan hem ter kennis zijn gekomen of zijn gesteld en die zijn komen vast te staan.
» Meer over bewijs
bewijs
veilig te stellen. Daarnaast zal de verzoeker de in beslag te nemen bescheiden nog beter moeten omschrijven.

Bewijsbeslag kan bijvoorbeeld worden gelegd in situaties waarbij in een procedure afgifte of inzage gaat worden gevorderd van bepaalde stukken, maar waarbij de vrees bestaat dat die hangende de procedure worden weggemaakt. In dat geval kan het leggen van bewijsbeslag helpen. Daarnaast geldt dat de voorzieningenrechter die verlof verleent het criterium van artikel 843a Rv al in de fase van de verlofverlening zal moeten gaan toepassen. Voor meer informatie over de wijzigingen ten aanzien van het bewijsbeslag verwijs ik naar pagina’s 54 e.v. van de beslagsyllabus.

Beslag leggen via advocaat en deurwaarder

Voor het leggen van conservatoir beslag Een maatregel waarmee een schuldeiser kan voorkomen dat een schuldenaar zijn vermogensbestandelen verkoopt voordat de schuldeiser tot executie kan overgaan.
» Meer over conservatoir beslag
conservatoir beslag
moet een verzoekschrift worden ingediend door een advocaat bij de rechtbank. Dat verzoekschrift moet voldoen aan de vereisten van de wet en van de nieuwe beslagsyllabus. Oplettendheid is daarbij geboden: er zijn veel verschillende vereisten om rekening mee te houden. Als de voorzieningenrechter toestemming geeft om beslag te mogen leggen (dat heet verlof) kan de deurwaarder met dat verlof in de hand daadwerkelijk overgaan tot het leggen van de beslagen. Als u wilt overgaan tot het laten leggen van beslag (dat moet doorgaans worden gevolgd door een procedure) dan kunt u contact opnemen met de expert beslag en executierecht van AMS Advocaten.

More in Procesrecht
Advocaat procesrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Rechtmatig belang of fishing expedition?

Op grond van de wet kan een partij inzage afschrift of uittreksel vragen van bepaalde stukken van degene die de...

Close