Publicatietermijn van jaarrekening verkort bij de Flex BV?

Bij de vernieuwing van het vennootschapsrecht in 2012 (de “flex-BV“) is als bijkomend gevolg van een gewijzigde bepaling over vaststelling van de jaarrekening ook de publicatietermijn gewijzigd. In de praktijk wordt voor deze verkorte publicatieplicht gewaarschuwd. De vraag is of een ondernemer aansprakelijk kan worden gesteld als deze verkorte publicatieplicht wordt overschreden. Advocaat ondernemingsrecht Hidde Reitsma legt uit dat de soep mogelijk niet zo heet wordt gegeten als hij wordt opgediend.

Publicatietermijn jaarrekening: 13 maanden

Vóór de invoering van de Flex-BV diende de jaarrekening in ieder geval binnen 13 maanden en 8 dagen gepubliceerd te zijn. Het bestuur kreeg 11 maanden om de jaarrekening op te maken waarna de algemene vergadering Het orgaan binnen verenigingen en vennootschappen met in aandelen verdeeld kapitaal met alle bevoegdheid die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.
» Meer over algemene vergadering
algemene vergadering
van aandeelhouders 2 maanden de tijd heeft om de jaarrekening vast te stellen. Na de vaststelling heeft de vennootschap 8 dagen om de jaarrekening te publiceren. Is de termijn overschreden en gaat de vennootschap failliet? Op dat moment ontstaat er een bewijsvermoeden dat het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en dat dit een belangrijke oorzaak is geweest in het faillissement. Dit kan leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid. De termijn om de jaarrekening te publiceren in de gaten houden is daarom van groot belang.

Alle aandeelhouders zijn bestuurders: vervalt de 2-maandstermijn?

Het nieuwe artikel 2:210 lid 5 BW stelt dat, indien alle aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Een als BV opgerichte rechtspersoon waarvan het maatschappelijk kapitaal verdeeld is in aandelen die niet vrij overdraagbaar zijn; de aandelen staan op naam.
» Meer over besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
besloten vennootschap
tevens bestuurder zijn van de vennootschap, ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders (en mogelijke commissarissen) tevens als vaststelling door de algemene vergadering van aandeelhouders zal gelden. Ook moeten alle overige vergadergerechtigden met de vereenvoudigde vaststellingsprocedure hebben ingestemd en in de gelegenheid zijn gesteld kennis te nemen van de door het bestuur opgemaakte jaarrekening. Op dat moment vervalt echter de 2 maanden termijn, waarin de aandeelhouders de jaarrekening vaststellen, er uit en heeft men het over een tijdsbestek van 11 maanden. Na deze vaststelling zullen de normale publicatieregels van toepassing zijn en heeft de vennootschap 8 dagen de tijd om de jaarrekening te publiceren.

Jaarrekening niet tijdig opgemaakt: wat nu?

Maar wat gebeurt er de jaarrekening niet op tijd is opgemaakt? Of wat gebeurt er als ondertekening van de bestuurder en aandeelhouders vaststelling uitblijft zoals gesteld in artikel 2:210 lid 5 BW? Op dat moment is in ieder geval de jaarrekening nog niet vastgesteld op grond van artikel 2:210 lid 5 BW en zal teruggevallen worden op de normale publicatieregels. Deze regels bepalen dat de vennootschap de jaarrekening onverwijld moet publiceren, en in elk geval uiterlijk, 13 maanden na afloop van het boekjaar Het boekjaar van een rechtspersoon is het kalenderjaar, indien in de statuten geen ander boekjaar is aangewezen.
» Meer over boekjaar
boekjaar
met daarnaast 8 dagen om de jaarrekening te publiceren. Niks nieuws onder de zon.

Verkorte termijn geldt pas bij ondertekening jaarrekening

Men kan zich daarom afvragen of de ophef omtrent deze ‘verkorte’ publicatietermijn terecht is. De opgemaakte jaarrekening wordt pas een vastgestelde jaarrekening door ondertekening, wanneer alle voorwaarden zoals gesteld in artikel 2:210 lid 5 BW zijn vervuld. Pas na deze vaststelling zal men, net zoals voorheen, gehouden zijn de jaarrekening binnen 8 dagen te deponeren. Wordt de jaarrekening pas later ondertekend, om welke reden dan ook, dan zal elke ondernemer nog steeds dezelfde 13 maanden termijn krijgen om de jaarrekening te publiceren als voorheen en 8 dagen om de jaarrekening uiteindelijk te deponeren.

AMS: ondernemingsrecht advocaten in Amsterdam

De advocaten van AMS hebben jarenlange ervaring in het ondernemingsrecht. Bij AMS zijn ervaren curatoren werkzaam, die vanuit die ervaring ook ondernemers en bestuurders kunnen adviseren in geval van (mogelijk) te late publicatie. Vragen? Neem gerust contact op!

More in Ondernemingsrecht
Advocaat bestuurdersaansprakelijkheid
Jaarrekening 10 dagen te laat: sprake van onbehoorlijk bestuur?

Als een bedrijf failliet gaat kan een bestuurder persoonlijk aansprakelijk zijn voor de schulden als er sprake is geweest van...

Close