3 min lezen

Ondernemingskamer: schorsing tijdelijk bestuurder wegens schending zorgplicht?

NL

De ondernemingskamer Een afdeling van het Gerechtshof te Amsterdam dat bevoegd is kennis te nemen van diverse ondernemingsrechtelijke en sociaal- of financieel-economisch georiënteerde zaken.
» Meer over ondernemingskamer
Ondernemingskamer
heeft in 2017 een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van BV X, de zogenaamde enqueteprocedure. Bij wijze van onmiddellijke voorziening is de bestuurder geschorst en is mr. A benoemd tot (tijdelijk) zelfstandig bevoegd bestuurder. Gedurende het onderzoek heeft een aandeelhouder de Ondernemingskamer verzocht de tijdelijk bestuurder te schorsen. Hoe oordeelt de Ondernemingskamer op dit verzoek? Advocaat ondernemingsrecht Hidde Reitsma licht de uitspraak toe.

Nietige transactie

In deze zaak speelde het volgende. De tijdelijke bestuurder die door de Ondernemingskamer was aangesteld had een assessment uitgevoerd naar de rechtsgeldigheid van de aandelenoverdracht De verkoop van aandelen
» Meer over aandelenoverdracht
aandelentransactie
aan Exem. De bestuurder was tot de conclusie gekomen dat de aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
op onrechtmatige wijze waren overgedragen en dat de overdracht Overdracht is het overdragen van een recht (indien het een recht van eigendom betreft: in eigendom) aan een ander.
» Meer over overdracht
overdracht
hierdoor nietig was. Exem was dus geen aandeelhouder geworden van BV X.

Verzoek schorsing

Exem was het niet eens met deze assessment en diende een verzoek in bij de Ondernemingskamer om een nieuwe bestuurder te benoemen. Volgens Exem had de tijdelijk bestuurder zijn taak onvoldoende zorgvuldig uitgeoefend door eenzijdig het assessment op te stellen en had hierbij geen rekening gehouden met het standpunt en het belang van Exem. De tijdelijk bestuurder was bovendien met zijn handelen buiten de grenzen van zijn taak en bevoegdheid getreden.

Zorgvuldigheidsverplichting

Volgens de wet dient een tijdelijk bestuurder zijn taak als bestuurder zelfstandig en naar eigen inzicht te vervullen. Bij de vervulling van deze taak zal de tijdelijk bestuurder het belang van de vennootschap in acht nemen. Ook dient de tijdelijk bestuurder ervoor zorg te dragen dat belangen van bij de vennootschap betrokken partijen (zoals bv. aandeelhouders) niet onnodig of onevenredig worden geschaad.

Taken bestuurder

De Ondernemingskamer overweegt dat uit het assessment blijkt dat de tijdelijk bestuurder zijn taak in lijn met de hiervoor genoemde zorgplicht De verplichting van een opdrachtnemer om de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen.
» Meer over zorgplicht
zorgplicht
heeft uitgevoerd. Anders dan Exem stelt, is de taak van de tijdelijk bestuurder in deze zaak niet beperkt tot het “doen wat nodig is om de continuïteit van de vennootschap te waarborgen”. De Ondernemingskamer heeft bij de benoeming van de tijdelijk bestuurder overwogen dat de bestuurder naar eigen inzicht zou kunnen handelen.

Maatregelen tegen onrechtmatige toestand

Wel brengt de zorgvuldigheidsverplichting met zich mee dat de tijdelijk bestuurder bij het opstellen van het assessment (o.m.) Exem moet informeren over de bevindingen en gelegenheid moet bieden voor weerwoord. Dit heeft de tijdelijk bestuurder gedaan dus er is geen sprake van onzorgvuldig handelen. Overigens acht de Ondernemingskamer dat de tijdelijk bestuurder in redelijkheid heeft kunnen concluderen dat Exem geen aandeelhouder is geworden. Uit de stukken blijkt immers dat er ernstige onregelmatigheden (zelfs strafbare feiten) bij de aandelentransactie zijn geconstateerd. Het mag vervolgens van een zorgvuldig handelend bestuurder worden verwacht dat bij een ontdekking van een onrechtmatige toestand binnen een vennootschap er maatregelen worden getroffen.

Advocaat ondernemingskamer

Er is niet gebleken dat de tijdelijk bestuurder onzorgvuldig of onredelijk heeft gehandeld. Het verzoek van Exem om hem van zijn taak als tijdelijk bestuurder te ontheffen wordt daarom afgewezen.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence