4 min lezen

Hoge Raad: geen oprekking agenderingsrecht aandeelhouder

NL

Enkele jaren geleden is op deze website de uitspraak in kort geding tussen Boskalis en Fugro al besproken. Het kort geding ging over de vraag of Boskalis, groot-aandeelhouder van Fugro N.V., bij de rechter de agendering van een onderwerp kon afdwingen. Boskalis wenste dit onderwerp in stemming brengen bij de volgende aandeelhoudersvergadering Het orgaan binnen een vennootschap waarin alle aandeelhouders zijn vertegenwoordigd.
» Meer over aandeelhoudersvergadering
aandeelhoudersvergadering
. De Voorzieningenrechter wees deze vordering af. Nu in 2018, heeft na het hof ook de Hoge Raad een oordeel gegeven over deze zaak. Advocaat ondernemingsrecht Marco Guit licht het arrest toe.

Beschermingsconstructie Fugro

Waar ging deze zaak ook alweer over?  Boskalis had aanvankelijk bij Fugro het verzoek ingediend om één van de beschermingsconctructies als agendapunt ter stemming op te nemen. Boskalis was tegen deze beschermingsconstructie. Fugro weigerde dit punt ter stemming op te nemen. Wel was zij bereid het onderwerp ter bespreking te agenderen. 

Kort geding en hoger beroep

Na een verloren kort geding, ging de advocaat van Boskalis in hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
. Het hof overwoog dat de aandeelhouder of certificaathouder op grond van het wettelijke agenderingsrecht Het recht van aandeelhouders om een onderwerp op de agenda van de aandeelhoudersvergadering te plaatsen.
» Meer over agenderingsrecht
agenderingsrecht
(art. 2:114a BW) het recht heeft om de vennootschap te verzoeken om onderwerpen op de agenda te plaatsen die alleen de bespreking van de algemene vergadering Het orgaan binnen verenigingen en vennootschappen met in aandelen verdeeld kapitaal met alle bevoegdheid die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.
» Meer over algemene vergadering
algemene vergadering
van aandeelhouders behoeven en onderwerpen waarvoor ook de besluitvorming door de algemene vergadering nodig is. 

Agendering onderwerp ter stemming

Het bestuur is onder omstandigheden verplicht deze verzoeken toe te wijzen. Zo moet een onderwerp dat alleen de bespreking van de algemene vergadering Het orgaan binnen verenigingen en vennootschappen met in aandelen verdeeld kapitaal met alle bevoegdheid die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.
» Meer over algemene vergadering
AVA
behoeft, op de agenda worden gezet als het verzoek met redenen is omkleed. Bij een verzoek om een onderwerp in stemming te brengen, geldt een zwaardere voorwaarde. Hierbij is vereist dat het voorstel een onderwerp betreft waarover de algemene vergadering zelf bevoegd is te beslissen. En daar zat de crux in deze zaak. Boskalis had namelijk verzocht een voorstel voor een besluit te agenderen dat niet een aangelegenheid van de AvA is, maar van het bestuur. 

Verschil informele of formele stemming?

Boskalis trachtte in cassatie Het beroep dat tegen een arrest van het Hof kan worden ingesteld bij de Hoge Raad
» Meer over cassatie
cassatie
nog haar verzoek te nuanceren. Het zou geen formele stemming zijn maar een peiling van de standpunten van de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders. Een “informele stemming, met het karakter van een motie”. Dit zou volgens de advocaat van Boskalis toelaatbaar zijn. De Hoge Raad verwierp dit standpunt.

Bestuur bepaalt beleid en strategie vennootschap

De Hoge Raad stelt voorop dat het bepalen van het beleid en de strategie van een vennootschap in beginsel een aangelegenheid is van het bestuur van de vennootschap. De raad van commissarissen Het toezichthoudende orgaan van de N.V., B.V. en de vereniging (waaronder ook de coöperatie en onderlingen waarborgmaatschappij) .
» Meer over raad van commissarissen
raad van commissarissen
houdt daarop toezicht. De AVA kan hierover haar mening geven door uitoefening van de haar in de wet en de statuten De statuten vermelden bij rechtspersonen met in aandelen vermeld kapitaal het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het soort, aantal en het bedrag van de aandelen. Voorts bevatten de statuten bepalingen over bestuur, aandeelhoudersvergadering, een eventuele raad van commissarissen, ontbinding en vereffening.
» Meer over statuten
statuten
toegekende rechten. Dit laatste betekent in het algemeen dat het bestuur van een vennootschap aan de AVA verantwoording heeft af te leggen van zijn beleid. Maar het bestuur is, behoudens afwijkende wettelijke of statutaire regelingen, niet verplicht de AVA vooraf in zijn besluitvorming te betrekken als het gaat om handelingen waartoe het bestuur bevoegd is. Ook is het bestuur niet verplicht de AVA in zo’n geval te consulteren.

Advocaat ondernemingsrecht

Het onderwerp dat Boskalis op de agenda wil zetten, is een aangelegenheid van het bestuur. De Hoge Raad bevestigt dan ook de oordelen van de voorzieningenrechter en het hof dat Boskalis agendering van het voorstel niet kan afdwingen met een beroep op het agenderingsrecht.

Marco Guit

Marco Guit

Marco adviseert en procedeert vooral op het gebied van vastgoedrecht, waaronder bouwrecht, ondernemingsrecht, verbintenissenrecht en insolventierecht. Volg Marco ook op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence