3 min lezen

Beroep op décharge door verwijtbare bestuurders terecht?

NL

Onder omstandigheden kunnen bestuurders persoonlijk door schuldeisers van de vennootschap aansprakelijk worden gehouden als hen een ernstig persoonlijk verwijt kan worden gemaakt. Soms spreekt de vennootschap zelf een (oud-)bestuurder aan op onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
handelen. Een door de algemene vergadering Het orgaan binnen verenigingen en vennootschappen met in aandelen verdeeld kapitaal met alle bevoegdheid die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.
» Meer over algemene vergadering
AVA
verleende décharge staat zo’n vordering echter vaak in de weg. Advocaat ondernemingsrecht Hidde Reitsma bespreekt een recente zaak over interne bestuurdersaansprakelijkheid Een breed, algemeen begrip voor de aansprakelijkheid van de bestuurder van een rechtspersoon jegens ofwel die rechtspersoon of een of meer schuldeisers of andere belanghebbenden bij die rechtspersoon. De wet kent een aantal specifieke bepalingen over bestuurdersaansprakelijkheid.
» Meer over bestuurdersaansprakelijkheid
bestuurdersaansprakelijkheid
.

Bestuurdersaansprakelijkheid

In deze zaak werden twee voormalig bestuurders van de vennootschap Parkdale in een procedure door Parkdale aangesproken op onrechtmatig handelen. De bestuurders hadden namelijk vanuit Parkdale een lening aan een andere vennootschap verstrekt van $ 600.000. De bestuurders bezaten zelf echter alle aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
van deze vennootschap. Het was dus feitelijk een lening aan henzelf. De lening werd niet terugbetaald en er was geen verhaal mogelijk. Parkdale stelde de bestuurders aansprakelijk voor de schade, te weten het uitgeleende bedrag van $ 600.000.

Ernstig persoonlijk verwijt

Volgens de rechtbank hebben de bestuurders inderdaad ernstig verwijtbaar gehandeld. De lening werd verstrekt zonder enige vorm van zekerheidstelling. Daarnaast was er geen reden of rechtvaardiging voor de lening en paste dit niet binnen de bestedingsdoelstelling van Parkdale. Daar komt bij dat de bestuurders zowel als vertegenwoordiger van Parkdale als van de lenende vennootschap optraden, wetend dat de lener niet in staat zou zijn om de lening terug te betalen.

Beroep op décharge

De voormalig bestuurders beroepen zich op het feit dat hen jaarlijks bij het vaststellen van de jaarstukken door de algemene vergadering Het orgaan binnen verenigingen en vennootschappen met in aandelen verdeeld kapitaal met alle bevoegdheid die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.
» Meer over algemene vergadering
algemene vergadering
van Aandeelhouders (AVA) décharge is verleend. Bovendien is bij hun vertrek finale décharge verleend voor hun handelen als bestuurder in het algemeen. Door décharge te verlenen doet de vennootschap – kort gezegd – afstand van het recht om de bestuurders naderhand aansprakelijk te stellen.

Bekende informatie

Bij de beoordeling van het beroep op jaarlijkse décharge geldt volgens vaste rechtspraak dat de décharge enkel betrekking heeft op informatie die bekend is bij de AVA en/of op gegevens die uit de jaarrekening blijken. De décharge strekt zich niet uit over informatie waarover een individuele aandeelhouder ‘uit anderen hoofde’ – buiten het verband van de algemene vergadering van aandeelhouders – de beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
» Meer over beschikking
beschikking
heeft gekregen.

Lening niet in de boeken

In deze zaak gaat het beroep van de bestuurders op jaarlijkse décharge niet op. Uit de jaarrekeningen viel niet op te maken dat er door de bestuurders een lening aan zichzelf was verstrekt. De lening was namelijk geboekt als lening aan een andere partij. De jaarlijkse décharge strekt zich aldus niet uit over de verstrekte lening.

Finale décharge

Ten aanzien van de onbeperkte en onvoorwaardelijke finale décharge (aan het einde van een bestuursperiode) heeft de Hoge Raad het volgende geoordeeld: een bestuurder mag en kan zich op deze décharge beroepen, ook ter zake van handelingen die – opzettelijk of onzorgvuldig – nadeel hebben toegebracht aan de vennootschap. Voorwaarde is wel dat de aandeelhouders volledig met deze handelingen bekend waren.

Advocaat bij wanbeleid bestuur

In casu is aan deze voorwaarde niet voldaan. De aandeelhouders van Parkdale hebben namelijk pas na de ondertekening van het exit-document waarin de finale décharge is opgenomen, de administratie van de bestuurders ontvangen. Hierin bevond zich ook de leningovereenkomst. De aandeelhouders waren ten tijde van de ondertekening van het besluit tot verlening van finale décharge dus niet op de hoogte van het ernstig verwijtbaar handelen van de bestuurders. Het beroep op de finale décharge faalt dan ook. De bestuurders worden veroordeeld tot vergoeding van de volledige schade.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht. Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence