Aansprakelijkheid van bestuurder versus aandeelhouder: zo zit het!

Een bestuurder die tevens alle aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
van een vennootschap bezit, heeft in het ondernemingsrecht twee verschillende petten op: die van aandeelhouder en die van bestuurder. Dit verschil speelt onder andere een rol bij de vaststelling van de persoonlijke aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
van deze persoon bij onzorgvuldig handelen van de BV. Advocaat ondernemingsrecht Marco Guit bespreekt een recente uitspraak waarin dit onderwerp aan de orde kwam.

Crediteur: bestuurder/aandeelhouder aansprakelijk

In deze procedure was de eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
een crediteur die diensten had geleverd aan een BV. De BV was niet in staat de facturen hiervoor te betalen. gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
Gedaagde
was enig aandeelhouder en tevens bestuurder van de BV. De crediteur had gedaagde gedagvaard en hem aansprakelijk gesteld voor de openstaande facturen. Volgens crediteur had gedaagde in zijn hoedanigheid van voormalig bestuurder en aandeelhouder onzorgvuldig jegens hem gehandeld. Het onzorgvuldige handelen zag volgens crediteur op het volgende. Gedaagde had alle aandelen in de BV aan een derde verkocht voor het symbolische bedrag van € 1,-. Hierdoor is de crediteur benadeeld in haar verhaalsmogelijkheden. De BV had nieuwe opdrachten moeten binnenhalen of voor herfinanciering moeten zorgen zodat de schuldeisers zouden kunnen worden betaald.

Overdragen aandelen voor € 1 niet onrechtmatig

De rechtbank deelt deze mening niet. Gedaagde heeft aangevoerd dat de BV er financieel zeer slecht aan toe was, dat er minder werk was en dat herfinanciering niet mogelijk was. De aandelenoverdracht De verkoop van aandelen
» Meer over aandelenoverdracht
aandelenoverdracht
(van feitelijk waardeloze aandelen) bracht crediteur niet in nadeligere positie. De BV blijft -uiteraard- aansprakelijk voor de schulden maar er is onvoldoende grond voor bestuurdersaansprakelijkheid.

Aandeelhouder niet persoonlijk aansprakelijk voor handeling BV

In de uitspraak overweegt de rechter dat er een verschil dient te worden gemaakt tussen eventuele aansprakelijkheid van gedaagde als aandeelhouder en als bestuurder. Een aandeelhouder is niet persoonlijk aansprakelijk voor hetgeen in naam van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Een als BV opgerichte rechtspersoon waarvan het maatschappelijk kapitaal verdeeld is in aandelen die niet vrij overdraagbaar zijn; de aandelen staan op naam.
» Meer over besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
besloten vennootschap
wordt verricht. Dit volgt uit artikel 2:175 BW.

Aandeelhouder treedt op als feitelijk bestuurder?

Hoewel er voor aandeelhouders geen wettelijke aansprakelijkheid geldt, zijn zij niet helemaal vogelvrij. Als een aandeelhouder zich feitelijk gedraagt als bestuurder (feitelijk beleidsbepaler), kan hij net zoals formele bestuurders aansprakelijk worden gehouden. Wanneer er sprake is van feitelijk besturen verschilt per casus. Maar in de regel geldt dat de betrokkenheid als aandeelhouder bij het dagelijkse bestuur van een onderneming en de interne besluitvorming substantieel dient te zijn voordat aansprakelijkheid wordt aangenomen.

Bestuurder aansprakelijk bij ernstig verwijtbaar handelen

Voor beantwoording van de vraag of gedaagde in zijn hoedanigheid als bestuurder aansprakelijk is, dient te worden aangehaakt bij de heersende rechtspraak. In geval van benadeling van een schuldeiser van een vennootschap door het onbetaald en onverhaalbaar blijven van diens vordering, kan er naast de aansprakelijkheid van de vennootschap ook grond zijn om degene die als bestuurder heeft bewerkstelligd of toegelaten dat de vennootschap haar wettelijke of contractuele verplichtingen niet nakomt, aansprakelijk te houden. Hiervoor is vereist dat het handelen ten opzichte van de schuldeiser zodanig onzorgvuldig was dat hem daarvan persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt.

Hogere eisen aansprakelijkheid bestuurder

De rechtbank benadrukt dat voor het aannemen van aansprakelijkheid van een bestuurder naast de vennootschap hogere eisen gelden dan in het algemeen het geval is. Een hoge drempel voor aansprakelijkheid van een bestuurder tegenover een derde wordt gerechtvaardigd door de omstandigheid dat ten opzichte van de wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
primair sprake is van handelingen van de vennootschap en door het maatschappelijk belang dat wordt voorkomen dat bestuurders hun handelen in onwenselijke mate door defensieve overwegingen laten bepalen.

More in Ondernemingsrecht
Advocaat incassorecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Bestuurders, betaal tijdig de pensioenpremies!

Veel bestuurders weten het niet, maar als het bedrijf nalaat de pensioenbijdragen voor haar werknemers (tijdig) aan het (bedrijfstak)pensioenfonds te...

Close