3 min lezen

Wie mag er meestemmen op de AVA? Alle stemmen gelden?

NL

Een aandeelhoudersbesluit Besluit dat is genomen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
» Meer over aandeelhoudersbesluit
aandeelhoudersbesluit
is een besluit dat wordt genomen door de algemene vergadering Het orgaan binnen verenigingen en vennootschappen met in aandelen verdeeld kapitaal met alle bevoegdheid die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.
» Meer over algemene vergadering
AVA
. Door de aandeelhouders van een vennootschap dus. In principe geeft ieder aandeel recht op één stem. In sommige gevallen geven bepaalde aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
geen stemrecht. Als die dan toch worden meegeteld, is een besluit niet rechtsgeldig. Advocaat ondernemingsrecht Hidde Reitsma legt uit hoe het zit.

Besluit AVA rechtsgeldig?

In een recente zaak stond de vraag centraal of het besluit van de AVA tot verkoop van een aandelenbelang rechtsgeldig tot stand was gekomen. De achtergrond van de zaak was als volgt. Een groep radiologen heeft zich verbonden in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Een als BV opgerichte rechtspersoon waarvan het maatschappelijk kapitaal verdeeld is in aandelen die niet vrij overdraagbaar zijn; de aandelen staan op naam.
» Meer over besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
besloten vennootschap
genaamd DCP. Iedere radioloog is aandeelhouder en iedereen houdt een gelijk aandeel. DCP heeft een belang van 80% in de aandelen van Mitralis.

Stemming over overnamebod aandelen

Een geïnteresseerde partij heeft een bod gedaan op deze aandelen van DCP in Mitralis. Tijdens de AVA van DCP is de verkoop van het Mitralis-belang geagendeerd. Er is toen discussie ontstaan over de vraag of alle aandeelhouders wel stemrecht hebben. Sommige aandeelhouders waren van mening dat bepaalde aandeelhouders die niet meer radioloog waren, geen stemrecht hadden. Deze bezwaren zijn echter door het bestuur verworpen en het voorstel om het bod te accepteren is in stemming gebracht. Alle aandeelhouders hebben hun stemmen uitgebracht en een meerderheid was vóór de verkoop.

Procedure aantasting aandeelhoudersbesluit

De aandeelhouders die tijdens de AVA bezwaar maakten, hebben vervolgens bij de rechtbank een procedure ingezet om de verkoop tegen te gaan. Volgens hun advocaat is het besluit tot verkoop van het Mitralis-belang niet rechtsgeldig tot stand gekomen, onder meer omdat er aandeelhouders hebben meegestemd zonder stemrecht.

Blokkeringsregeling in statuten

De bezwaarmakende aandeelhouders verwijzen hiervoor naar artikel 13 van de statuten De statuten vermelden bij rechtspersonen met in aandelen vermeld kapitaal het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het soort, aantal en het bedrag van de aandelen. Voorts bevatten de statuten bepalingen over bestuur, aandeelhoudersvergadering, een eventuele raad van commissarissen, ontbinding en vereffening.
» Meer over statuten
Statuten
. In artikel 13 van de Statuten is -zoals gebruikelijk- een blokkeringsregeling opgenomen. Hierin staat dat voor de overdracht Overdracht is het overdragen van een recht (indien het een recht van eigendom betreft: in eigendom) aan een ander.
» Meer over overdracht
overdracht
van aandelen de goedkeuring van de AVA is vereist.

Prijsbepalingsregeling

In lid 6 staat een prijsbepalingsregeling. Verder staat er dat “dit artikel 13 niet geldt voor de volgende aandeelhouders: […]” (en dan een rijtje met naam genoemde aandeelhouders). De hier uitgezonderde aandeelhouders waren hoofdzakelijk uitgetreden radiologen.

Advocaat aandeelhoudersgeschillen

De rechtbank verwerpt het beroep op het ontbreken van stemrecht. Volgens de rechtbank is ten onrechte gesteld dat artikel 13 lid 6 zo moet worden gelezen dat de daar uitgezonderde aandeelhouders geen stemrecht hebben. De rechter is van mening dat de toevoeging in lid 6 enkel ziet op de prijsbepaling, niet op de gehele blokkeringsregeling. Dit blijkt ook uit het verslag van de AVA waarin deze uitzondering is besproken.

Elk aandeel recht op één stem

In artikel 24 van de Statuten is bepaald dat elk aandeel recht geeft op het uitbrengen van één stem. Hierop is dus geen uitzondering gemaakt. Dit betekent dat de aandeelhouders stemrecht hebben, ongeacht of zij nu wel of niet het beroep van radioloog (nog) uitoefenen. Nu er geen beperkingen liggen op het stemrecht, zijn de stemmen rechtsgeldig uitgebracht.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence