3 min lezen

Uitzending Van der Spek ontmaskert over pedofilienetwerk in hoger beroep alsnog verboden

NL

Eerder deze week is in hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
een uitzending van Van der Spek ontmaskert met succes tegengehouden. Het programma met als onderwerp pedofilie en een kinderprostitutienetwerk in de Filipijnen zou dinsdagavond worden uitgezonden. Het hof oordeelt, anders dan de voorzieningenrechter in eerste aanleg, dat het gebruik van beeld- en geluidsmateriaal, gemaakt met de verborgen camera, onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
is. De uitspraak wordt besproken door advocaat mediarecht Thomas van Vugt.

Verbod uitzending in kort geding

In de geplande uitzending werd ene heer X met naam genoemd. Voorts zou er beeld- en geluidsmateriaal worden uitgezonden waarop X te zien en/of te horen is. X was hier bepaald niet gelukkig mee en startte een week geleden een kort geding tegen de producent om de uitzending tegen te houden. Het in kort geding verzochte verbod op uitzending werd in eerste aanleg afgewezen. In hoger beroep boog het hof zich over de zaak. 

Vrijheid van meningsuiting vs. recht op privacy

In zaken over een onrechtmatige publicatie of uitzending gaat het om een afweging van grondrecht Fundamentele rechten van de mens zoals in Nederland vastgelegd in de Grondwet.
» Meer over grondrecht
grondrechten
: de vrijheid van meningsuiting van de één tegenover de bescherming van privacy,  eer en goede naam van de ander. Bij de afweging welk grondrecht Fundamentele rechten van de mens zoals in Nederland vastgelegd in de Grondwet.
» Meer over grondrecht
grondrecht
voor gaat, moeten alle omstandigheden worden afgewogen. 

Terughoudend met verborgen camera

Het hof stelt voorop dat de bezwaren van X zich met name richten tegen beeld- en geluidsmateriaal dat gemaakt is met verborgen beeld- en geluidsapparatuur. Het hof overweegt dat het gebruik van een verborgen camera doorgaans tot een inbreuk op het recht op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer kan leiden. Daarom moet dit middel met terughoudendheid worden ingezet.

Belangenafweging verbod uitzending

In het kader van de belangenafweging speelt een rol dat het in verband brengen met pedofilie in zijn algemeenheid in hoge mate diffamerend kan zijn. Het is aannemelijk dat de uitzending ernstige consequenties heeft voor X, aldus het hof. Het is daarom in het belang van X om zo min mogelijk herkenbaar in de uitzending te komen. Om te beoordelen of de producent rekening heeft gehouden met dit belang, zal het hof de betreffende uitzending moeten bekijken. De producent heeft echter om praktische en principiële redenen niet de integrale (inhoud van de) uitzending van het programma aan het hof beschikbaar gesteld. 

Uitzending onrechtmatig

Het hof vindt dat het zich daarom niet in voldoende mate een eigen oordeel heeft kunnen vormen over de herkenbaarheid van X, zowel wat betreft zijn stem als zijn persoon en zijn omgeving. Het hof heeft daarom ook niet kunnen oordelen of er adequate maatregelen zijn genomen om de herkenbaarheid van X zoveel mogelijk te beperken. Bij gebrek aan kennis op dit punt moet het hof er vanuit gaan dat het gebruikmaken van het beeldmateriaal onrechtmatig is jegens X. De belangen van X prevaleren in dit geval. De keuze om het hof niet volledig te informeren is hier dus verkeerd uitgepakt.

Vernietiging vonnis voorzieningenrechter

Het hof vernietigt het vonnis van de voorzieningenrechter en wijst alsnog het gevorderde verbod toe met daaraan een dwangsom De veroordeling om een geldsom te betalen wegens het niet voldoen aan een vonnis.
» Meer over dwangsom
dwangsom
van maximaal 200.000 euro gekoppeld. Ten overvloede overweegt het hof dat de producent wel andere door haar (anders dan met verborgen camera en geluidsapparatuur) verzamelde informatie in het programma mag gebruiken. Zolang X maar niet met naam, woonplaats en/of beroep wordt genoemd.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.

Ravel Residence