3 min lezen

Kort geding: Google moet accountgegevens verstrekken aan BREIN

NL

Google is onlangs door de voorzieningenrechter veroordeeld om de gegevens van een aanbieder van illegale e-books af te geven aan stichting Een stichting is een door een rechtshandeling in het leven geroepen rechtspersoon zonder leden of aandeelhouders.
» Meer over stichting
Stichting
BREIN. Het is niet de eerste keer dat een internetprovider gegevens van accounthouders moet verstrekken aan een derde. Onder welke criteria wordt een dergelijke vordering toegewezen? Advocaat mediarecht Thomas van Vugt legt aan de hand van de uitspraak uit hoe het werkt.

Illegale e-books te koop via Google Play

In deze zaak trad BREIN op tegen de aanbieder van illegale e-books van Nederlandse schrijvers. Deze e-books werden door accounthouder Flamanca Hollanda via Google Play (een soort app store voor Android) aangeboden tegen veel te lage prijzen. Bij nader onderzoek bleek dat het om piraterij ging. Op verzoek van BREIN, die de belangen behartigt van auteursrechthebbende en optreedt tegen de onrechtmatige exploitatie van informatie(dragers), heeft Google het account van Flamanca Hollanda gesloten. Aan het verzoek om aan BREIN informatie over de accounthouder te verstrekken wilde Google niet vrijwillig voldoen. Google liet het -waarschijnlijk ook om zichzelf juridisch in te dekken- aankomen op een kort geding.

Handhaving auteursrechten door BREIN

De Voorzieningenrechter wees het verzoek van BREIN toe. Hiertoe speelden de volgende afwegingen. Allereerst werd er aangenomen dat er sprake was van inbreuk op de auteursrechten van de bij BREIN aangesloten schrijvers in Nederland. Google heeft zulks niet betwist. Op grond van artikel 28 lid 9 Auteurswet (Aw) kan de rechter op vordering van de gerechtigde degene die inbreuk op diens recht heeft gemaakt, bevelen al hetgeen hem bekend is omtrent de herkomst en distributiekanalen van de goed Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.
» Meer over goed
goederen
of diensten die inbreuk maken, aan de gerechtigde mee te delen en alle daarop betrekking hebbende gegevens aan deze te verstrekken.

Verzoek aan internetprovider afgifte gegevens

Onder dezelfde voorwaarden kan, volgens artikel 28 Aw, dit bevel worden gegeven aan een derde die op commerciële schaal inbreukmakende goederen in zijn bezit heeft of gebruikt, die op commerciële schaal diensten verleent die bij de inbreuk worden gebruikt, of die door een van deze derden is aangewezen als zijnde betrokken bij de productie, fabricage of distributie van deze goederen of bij het verlenen van deze diensten. Google is aan te merken als een derde. De vordering is aldus in beginsel toewijsbaar.

Bescherming van eigendom vs. vrijheid van meningsuiting?

De vraag is dan of het belang van BREIN prevaleert boven het belang van Google om de gegevens niet te verstrekken. Het betreft hier een conflict van grondrecht Fundamentele rechten van de mens zoals in Nederland vastgelegd in de Grondwet.
» Meer over grondrecht
grondrechten
. Enerzijds het recht op bescherming van (intellectueel) eigendom Het het meest omvattende recht dat men op een zaak kan hebben. Eigendom is het recht om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid geld enz.) naar eigen goeddunken te beschikken.
» Meer over eigendom
eigendom
van BREIN en het (Europeesrechtelijke) beginsel dat inbreuken op rechten van intellectuele eigendom dienen te worden tegengegaan. Anderzijds het recht van Google op vrij ondernemerschap en van Flamanca Hollanda op vrije meningsuiting, waaronder het belang om anoniem te blijven, respectievelijk het recht op privacy. Een (Europees) grondrecht Fundamentele rechten van de mens zoals in Nederland vastgelegd in de Grondwet.
» Meer over grondrecht
grondrecht
kan alleen worden beperkt als de beperking in de wet is geregeld en deze beperking noodzakelijk en evenredig is.

Beperking moet noodzakelijk en evenredig zijn!

De beperking in deze zaak is in de wet geregeld (zie artikel 28 lid 9 Aw) en is noodzakelijk en evenredig. De belangen van Brein wegen in dit geval zwaarder dan die van Google of Flamanca Hollanda. Bovendien staat BREIN geen minder ingrijpend middel ter beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
» Meer over beschikking
beschikking
om de identiteit van de houder van Flamanca Hollanda te achterhalen.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.
Ravel Residence