Illegale livestreams van sportwedstrijden: inbreuk op auteursrecht?

In een recente uitspraak van de Rechtbank Limburg geeft de rechtbank antwoord op de vraag of de gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
, die op zijn internetsite gratis illegale livestreams van o.m. voetbalwedstrijden aan het publiek aanbiedt, hiermee het auteursrecht van de rechthebbende schendt. Advocaat Intellectueel Eigendomsrecht Hidde Reitsma bespreekt de zaak.

Aanbieden livestreams aan publiek onrechtmatig?

De feiten in deze zaak lagen als volgt. Gedaagde exploiteert een website waarop gratis live streams werden aangeboden van sportwedstrijden. Deze live streams waren afkomstig van derden die gedaagde geen toestemming gaven links naar hun streams openbaar te maken. De eisers in deze zaak, waaronder de KNVB, de UEFA en de Engelse FA Premier League, zijn rechthebbenden op deze sportwedstrijden. Zij hebben een kort geding tegen gedaagde aangespannen en gesteld dat gedaagde inbreuk maakt op hun auteursrechten. Zij vorderen o.m. een bevel tot staking van de inbreuk en schadevergoeding.

Beeldverslag sportwedstrijd auteursrechtelijk beschermd?

De rechter gaat allereerst na of de wedstrijdbeelden wel een auteursrechtelijk beschermd werk opleveren. Het is namelijk vaste rechtspraak dat een sportwedstrijd zelf niet als zodanig kan worden beschouwd omdat bij een sportwedstrijd spelregels gelden die geen ruimte laten voor de vereiste creatieve vrijheid om van een intellectuele schepping te kunnen spreken. Desalniettemin kunnen wedstrijdbeelden wel een eigen intellectuele schepping zijn. De auteur kan namelijk via keuze, schikking en combinatie van de wedstrijdbeelden uitdrukking geven aan zijn creatieve geest. De rechtbank vindt dat de onderhavige beeldverslagen aldus zijn te kwalificeren als werken in de zin van de Auteurswet.

Europese Richtlijn Auteursrecht en Naburige rechten in de informatiemaatschappij

Vervolgens is de vraag of er sprake is van openbaarmaking. De Auteurswet kent immers aan de auteursrechthebbende van een werk het exclusieve recht toe om dat werk openbaar te maken. Aangezien het in deze zaak gaat om openbaarmaking via internet, moet dit begrip worden uitgelegd conform de Europese Richtlijn auteursrecht Het exclusieve recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen.
» Meer over auteursrecht
Auteursrecht
in de informatiemaatschappij. Of er sprake is van openbaarmaking wordt aan de hand van criteria vastgesteld: is er een (actief) interveniërende partij, wordt de mededeling gedaan aan een publiek en is er winstoogmerk.

Criteria: actieve interventie, publiek en winstoogmerk

Wat betreft de interventie is de rechtbank van oordeel dat hiervan sprake is. Gedaagde heeft de livestreams verzameld waarbij zij voorwaarden stelt aan het opnemen van de streams op haar website. Zij bood publiek software om deze streams te kunnen bekijken en bood hulp aan bij het oplossen van problemen als dit niet lukte. Zonder de interventie van gedaagde was het niet mogelijk, althans niet zonder veel moeite, om sportwedstrijden op het internet te bekijken. Ook acht de rechter een winstoogmerk aanwezig. Immers gedaagde had advertenties op haar website staan en er konden donaties worden gegeven.

Rechtbank: geen sprake van gewone hyperlinks

Gedaagde voert nog als verweer dat zij slechts hyperlinks plaatste, hetgeen niet zonder meer een inbreuk is op auteursrecht. De rechtbank is het hier niet mee eens. Bij het aanklikken van gewone hyperlinks komt men op het internet op een andere website terecht. Als zich op die andere plaats informatie bevindt die de bezoeker wil raadplegen dan moet deze vervolgens zelfstandig opnieuw een beslissing nemen om die informatie te verkrijgen. De ongeautoriseerde streams die gedaagde o haar website aanbiedt, worden volautomatisch en ongewijzigd doorgegeven binnen het kader van de website van gedaagde. Het aanklikken van de knop “play” is hiervoor voldoende.

AMS Advocaten bij schending Intellectueel Eigendomsrecht

Aldus komt de rechtbank tot de conclusie dat gedaagde de auteursrechten van eisers heeft geschonden. Dit is een onrechtmatige daad en gedaagde wordt aansprakelijk gehouden voor de schade die eisers hierdoor hebben geleden. Deze schade zal in een schadestaatprocedure Een gerechtelijke procedure die na de hoofdprocedure volgt waarin enkel de omvang van de schade wordt vastgesteld.
» Meer over schadestaatprocedure
schadestaatprocedure
nader worden vastgesteld. Wel wordt gedaagde alvast veroordeeld om ruim € 88.000 aan advocaatskosten te voldoen. Bij zaken betreffende de handhaving van IE-rechten zijn namelijk de volledige proceskosten voor toewijzing vatbaar.

More in Intellectueel eigendomsrecht
Advocaat smaad, laster en rectificatie
Onrechtmatige publicatie weer online door technische fout: dwangsom verbeurd?

Aan een veroordeling tot het verwijderen van een onrechtmatige publicatie, koppelt de rechter vrijwel altijd een dwangsom. Wordt de publicatie...

Close