Pump fitnessles inbreuk op merk Bodypump van Les Mills?

In de fitnesswereld is er veel aangelegen om originele trainingsconcepten te beschermen. Maar wat is nu het verschil tussen aerobics, bodypump of bodyattack, om maar een paar verschillende fitnesstrainingen te noemen. Les Mills, grondlegger van concepten als Bodyjam, Bodypump en Bodybalance, treedt hard op tegen inbreuken op haar merkrechten. Zo ook in een recente procedure tegen een sportschool. Advocaat intellectueel eigendomsrecht Hidde Reitsma vat deze juridische krachtmeting samen.

 

Merkregistratie: inbreuk op merkenrecht Les Mills

eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
Eiser
in deze zaak is de Nederlandse distributeur van het bedrijf Les Mills, aanbieder van fitnessprogramma’s. Eén van de door Les Mills ontwikkelde fitnessprogramma’s is het trainingsconcept Bodypump. Les Mills heeft de term Bodypump ook geregistreerd als Uniemerk. gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
Gedaagde
is een sportschool waarin fitnesslessen worden aangeboden onder de naam “Pump”. Volgens eiser (die als gevolmachtigde namens Les Mills optreedt) maakt gedaagde hiermee inbreuk op het merkenrecht De bescherming die een houder van een merk geniet tegen gebruik van zijn merk door derden.
» Meer over merkenrecht
merkenrecht
van Les Mills.

Rechter: er is sprake van merkinbreuk

De rechter is van oordeel dat hier sprake is van een merkinbreuk. Het teken Pump is identiek aan het tweede gedeelte van het merk Body Pump. Pump is weliswaar niet dominant, maar wel het meest onderscheidende onderdeel van de woordmerken. Er is dus een grote mate van overeenstemming tussen het merk Bodypump en het teken Pump. Wat betreft de diensten waarvoor het merk is ingeschreven en het in aanmerking komende publiek zijn partijen het eens. Die zijn geheel hetzelfde: de dienst is immers fitnesslessen en het publiek is  alle volwassenen die willen fitnessen.

Gevaar voor verwarring: dwangsommen

Volgens de rechter is er voorts sprake van gevaar voor verwarring. Het publiek zou -gezien de overeenstemming van de termen- ten onrechte kunnen denken dat de door gedaagde aangeboden Pump lessen van Les Mills afkomstig zijn. De slotsom is dan ook dat gedaagde door het gebruik van het teken Pump inbreuk maakt op het Uniemerk Bodypump. Gedaagde wordt veroordeeld om het gebruik onmiddellijk te staken op straffe van een fikse dwangsom De veroordeling om een geldsom te betalen wegens het niet voldoen aan een vonnis.
» Meer over dwangsom
dwangsom
.

Onderscheidend vermogen merk

Nog een opmerking terzijde. De rechter is in deze zaak uitgegaan van de geldigheid van het Uniemerk. De advocaat van gedaagde voerde echter als eerste aan dat de Bodypump-merken van Les Mills hun onderscheidend vermogen hebben verloren. Het publiek zou Bodypump als soortaanduiding zijn gaan beschouwen. Er zijn namelijk diverse “Bodypump”-producten op de markt (gewichtjes) die niet in verband staan met Les Mills. Ook bieden andere sportscholen (zonder licentie) Bodypump lessen aan.

Nietigheid merk inroepen door advocaat

De rechter kan op dit verweer echter niet ingaan, en wel om een formele reden. Een merk is geldig tenzij de nietigheid van een merk wordt ingeroepen. De advocaat van gedaagde had in deze procedure (in reconventie) een nietigheidsvordering moeten instellen maar heeft dit niet gedaan. Dit is jammer want het is inderdaad de vraag of het publiek Bodypump nog (uitsluitend) associeert met Les Mills. Of zou de gemiddelde fitnesser denken dat Bodypump een type les is die door elke willekeurige sportschool wordt (en mag worden) aangeboden? Een gemiste kans om hierover een oordeel te krijgen.

Meer in Intellectueel eigendomsrecht
Advocaat Intellectueel eigendomsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Geldigheidsverweer bij merkinbreuk: hoe zit het?

Een merk kan worden geregistreerd bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO). Dan geniet de merkhouder...

Sluiten