3 min lezen

Domeininbreuk en handelsnaaminbreuk op internet

NL

Met het huidige internettijdperk als ondernemersplatform komen er veel vragen binnen over inbreuken op domein- of handelsnamen dan wel daaraan gerelateerde merkrechten. Veelal gaat het daarbij dan om beschrijvende aanduidingen voor de aangeboden waren of diensten. In deze blog zal advocaat Hidde Reitsma een recente uitspraak behandelen die laat zien hoe hiermee wordt omgegaan.

Domeininbreuk en handelsnaaminbreuk Webcamsex

In deze kwestie ging de eigenaar van de domeinnaam www.webcamsex.nl door middel van een kort geding in de aanval tegen de eigenaar van de (latere) domeinnaam www.webcam-sex.nl. De eerste partij maakt naast de domeinnaam www.webcamsex.nl ook gebruik van de handelsnamen Webcamsex en Webcamsex.nl en heeft een beeldmerk geregistreerd waarin het woord ‘webcamsex’ is verwerkt.

Is er wel inbreuk op het beeldmerk?

Als eerste beoordeelt de Voorzieningenrechter of er sprake is van inbreuk op het beeldmerk van Webcamsex.nl. Van inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 onder b BVIE is sprake als het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Het beeldmerk van Webcamsex.nl en het teken van de andere partij zijn sterk verschillend en maken een andere totaalindruk, zodat volgens de voorzieningenrechter geen sprake is van verwarringsgevaar.

Juridische maatstaf bij inbreuk op domeinnaam

Een rechthebbende op een domeinnaam wordt tegen later gebruik door een ander van dezelfde of een overeenstemmende domeinnaam beschermd als dat gebruik jegens hem onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
is ex artikel 6:162 BW of als voor die bescherming een contractuele grond bestaat. Van onrechtmatigheid kan sprake zijn als dat gebruik verwarring wekt. In beginsel geldt dat het voor iedereen mogelijk moet zijn om aanduidingen te gebruiken die beschrijvend zijn voor de aangeboden diensten of producten, ook in een domeinnaam. Dit wordt ook wel aangeduid met de Duitse term “Freihaltebedürfnis”: het gebruik van een beschrijvende aanduiding ook als deze verwarringwekkend is dan alleen onrechtmatig als er bijkomende omstandigheden bestaan.

Domeinnaam grote gelijkenis

De Voorzieningenrechter stelt vast dat de aanduiding ‘webcam-sex’ in de domeinnaam van de wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
sterk verwarringwekkend is gelet op de grote gelijkenis met de aanduiding ‘webcamsex’. Nu webcamsex echter een aanduiding is die louter beschrijvend is voor de diensten die partijen aanbieden, is het enkele verwarringsgevaar onvoldoende en moet gekeken worden of er sprake is van bijkomende omstandigheden die het gebruik door de andere partij onrechtmatig maken.

Is het handelsnaam of beschrijving van term?

Aangevoerd is dat de andere partij welbewust profiteert van de miljoeneninvesteringen die over de jaren zijn gedaan door Webcamsex.nl. Deze omstandigheid kan naar het oordeel van de Voorzieningenrechter echter niet als een bijkomende omstandigheid gelden: het enkel gebruik maken van bedrijfsdebiet van een ander en het eventueel daardoor toebrengen van schade is niet voldoende. Er is daarnaast door de wederpartij tegenin gebracht dat zij enkel gekozen heeft voor de aanduiding webcam-sex, omdat het een beschrijvende aanduiding betreft die goed aansluit bij het zoekgedrag van internetgebruikers die zoeken met beschrijvende termen.

Ook geen inbreuk op handelsnaam

De Voorzieningenrechter overweegt verder dat ook beschrijvende handelsnamen, zoals hier het geval is, worden beschermd door artikel 5 Handelsnaamwet. Ook in het geval van beschrijvende handelsnamen is naast verwarringsgevaar tevens de aanwezigheid van bijkomende omstandigheden vereist om een verbod krachtens deze bepaling te rechtvaardigen. Ook hier oordeelt de Voorzieningenrechter dat de handelsnaam webcam-sex verwarringwekkend is, maar dat er verder onvoldoende feiten zijn gesteld om aan te nemen dat sprake is van bijkomende omstandigheden.

Wat valt dan wel onder bijkomende omstandigheden?

In deze zaak zijn alle vorderingen dan ook afgewezen.  Het zal zich in de praktijk verder moeten uitwijzen wat bij beschrijvende aanduidingen in domein- of handelsnamen als “bijkomende omstandigheden” volstaat om een verbod te realiseren. Uit eerdere uitspraken volgt in elk geval dat enkel daadwerkelijke verwarring tussen beide ondernemingen niet volstaat. Mogelijk is het wel voldoende als er naast online winkels ook fysieke winkels in elkaar nabijheid zijn gevestigd. Verder zou kunnen worden gedacht aan aantoonbare kwade wil van de andere partij of ernstige reputatieschade door het gebruik. Wilt u advies verkrijgen over een soortgelijke kwestie, neem dan gerust contact op met AMS Advocaten.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence