Belangrijke informatie over het coronavirus in relatie tot IE-rechten

Door de maatregelen rondom het coronavirus zullen een groot aantal ondernemingen in zwaar weer komen en mogelijk failliet gaan. Binnen die ondernemingen kunnen intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) een belangrijke asset zijn. Bij een faillissement zal een curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
die assets ten gunste van de boedel willen verkopen. Wellicht behoort een doorstart Proces waarbij de activa van een failliete onderneming van de curator worden gekocht met als doel de activiteiten van de failliet voort te zetten.
» Meer over doorstart
doorstart
van de onderneming tot de mogelijkheden. Andere partijen zullen juist misbruik van de huidige situatie gaan maken en mogelijk (opzettelijk) inbreuk op uw IE-rechten maken, wetend dat acties mogelijk – tijdelijk of volledig – uitblijven. Welke informatie is in deze situatie belangrijk om te weten, met het oog op uw onderneming? Advocaat Willem Timmers zet belangrijke informatie op een rij.

Inbreuk procedures IE-rechten

Vanaf 17 maart zijn alle rechtbanken en gerechtshoven gesloten en zullen enkel dringende zaken doorgaan. De meeste IE-procedures zullen niet als dringend worden gekwalificeerd. Een kort geding over inbreuk op IE-rechten zal om die reden dan ook waarschijnlijk op een later tijdstip worden ingepland. Een sommatie Een schriftelijke aanmaning om binnen een bepaalde termijn een contractuele of wettelijke verplichting na te komen.
» Meer over sommatie
sommatiebrief
, met als doel de inbreuk op IE-rechten te staken, kan uiteraard onverstoord door AMS Advocaten worden opgesteld en verstuurd.

Overige IE-instanties

De relevante Europese instanties voor merk-, model- en octrooiregistraties, te weten het Benelux-Bureau voor de Intellectuele eigendom Het het meest omvattende recht dat men op een zaak kan hebben. Eigendom is het recht om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid geld enz.) naar eigen goeddunken te beschikken.
» Meer over eigendom
Eigendom
(BBIE), het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) en het Europees Octrooibureau (EOB) hebben allen bericht dat zij de termijnen voor procedures voor betrokken partijen zullen verlengen. Voor de actuele informatie wordt kort verwezen naar de websites van deze instanties.

IE-rechten buiten faillissement

Veel ondernemingen met IE-rechten als belangrijke assets hebben deze rechten reeds in een holding De hiërarchisch gezien hoogste vennootschap binnen een concern.
» Meer over holding
holding
of separate vennootschap buiten de werkmaatschappij geplaatst. In dat geval zal een faillissement enkel de werkmaatschappij waarmee de lopende IE-contracten zijn gesloten raken. De licentieovereenkomst met de werkmaatschappij om de IE-rechten te mogen gebruiken bevat meestal de gebruikelijke bepaling dat deze bij faillissement kan worden opgezegd. Bij deze structuur vallen de IE-rechten buiten het faillissement en kan de ondernemer een doorstart maken met een nieuwe werkmaatschappij, waaraan een nieuwe licentie wordt verstrekt. De curator kan daar in beginsel niets tegen doen.

Doorstart in faillissement

In het geval er geen separate structuur is opgezet, zullen de IE-rechten in het faillissement vallen en zal u bij een gewenste doorstart moeten onderhandelen met de curator. Daarbij bestaat het risico dat concurrenten meebieden in het biedingsproces. AMS Advocaten heeft veel ervaring met het bijstaan in deze biedingsprocessen en kan u daarbij begeleiden.

Overdracht van IE-rechten

Kort voor het faillissement de IE-rechten overdragen aan een andere vennootschap brengt risico’s met zich mee en kan mogelijk als ‘paulianeus‘ worden aangemerkt. Een curator kan overeenkomsten die de failliet kort voor het faillissement onverplicht heeft verricht namelijk vernietigen. Bijvoorbeeld als de failliet wist of behoorde te weten dat hij met die handeling schuldeisers zou benadelen. AMS Advocaten kan u ook in deze situatie adviseren over uw positie en te nemen stappen.

More in Intellectueel eigendomsrecht
Hof geeft H&M gelijk in de strepenoorlog met Adidas!

Al 23 jaar zijn Adidas en H&M in een strijd verwikkeld over 'strepen'. Adidas is houder van het welbekende 'drie-strepenmerk'...

Close