3 min lezen

Vernietiging door curator bij faillissementspauliana: zo zit het!

NL

De curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
heeft in een faillissement de bevoegdheid om bepaalde rechtshandelingen die de failliet heeft verricht te vernietigen. Dit wordt de actio pauliana De mogelijkheid van een schuldeiser of een curator om een benadelende rechtshandeling te vernietigen.
» Meer over actio pauliana
actio pauliana
genoemd. Voorwaarde is dat de handeling de boedel moet hebben benadeeld en dat deze benadeling ook voorzienbaar was. In een recente procedure bij het hof stond de vraag centraal of de wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
na een vernietiging van een paulianeuse cessie bevoegd was om de terugbetaling op te schorten in afwachting van een verrekening Het tegen elkaar wegstrepen van schulden over en weer waardoor een verbintenis teniet gaat.
» Meer over verrekening
verrekening
met een eigen vordering op de failliet. Advocaat insolventierecht Sander Schouten bespreekt de uitspraak.

 

Cessie van een vordering ter waarde van € 350.000

De curator in deze zaak onderzocht de financiële situatie van de failliet en stuitte op een merkwaardige cessie. De failliet had voorafgaand aan het faillissement een vordering die hij had op een derde, verkocht aan zijn financieel adviseur. De vordering op die derde bedroeg € 350.000 maar de adviseur betaalde hier slechts € 50.000 voor. De verhouding tussen de vordering en hetgeen de financieel adviseur heeft betaald loopt sterk uiteen. Op zich niets mis mee als te verwachten is dat er veel kosten gemoeid zijn met de incasso van de vordering en als onzeker is of er überhaupt zal worden betaald. Maar het frappante was dat reeds daags na deze cessie de derde het volledige verschuldigde bedrag van € 350.000 aan de adviseur overmaakt.

Faillissementspauliana: onverplichte handeling met benadeling boedel

Volgens de curator was hier sprake van een paulianeuse handeling. Handelingen die de schuldenaar (de latere failliet) onverplicht verricht heeft terwijl hij wist of behoorde te weren dat daarvan benadeling van een of meer schuldeisers in hun verhaalsmogelijkheid het gevolg zou zijn. In dit geval is door de cessie geld “weggesluisd” uit het vermogen van de failliet. Geld dat door het faillissement tot de boedel zou behoren. De curator heeft de bevoegdheid om deze rechtshandeling Een rechtshandeling is een feitelijke handeling met rechtsgevolg.
» Meer over rechtshandeling
rechtshandeling
te vernietigen (actio pauliana). Door de vernietiging vervalt de cessie en komt het aan de adviseur betaalde bedrag van € 350.000 toe aan de boedel. Hij moet dit bedrag dan ook terugbetalen.

Beroep op verrekening met vergoeding werkzaamheden

De adviseur doet in de procedure echter een beroep op verrekening. Hij stelt dat hij omvangrijke werkzaamheden heeft uitgevoerd voor de failliet en dat hij recht heeft op vergoeding daarvan. Op die grond meent hij dat hij het bedrag van € 350.000 onder zich mag houden in afwachting van de verrekening. Maar het hof gaat hier niet in mee. Het doel van een actio pauliana is om het nadeel dat de boedel is opgelopen ongedaan te maken. Dat doel wordt niet bereikt als de adviseur zijn plicht tot terugbetaling aan de boedel zou kunnen verrekenen met vorderingen die hij de op failliet stelt te hebben. Het verrekeningsverweer van de adviseur faalt en hij wordt veroordeeld om € 350.000 aan de curator terug te betalen.

AMS Advocaten bij faillissementsfraude

In deze zaak werd een vordering tegen een te lage prijs verkocht terwijl er geen enkel verhaalsrisico bleek te zijn. Bij een dergelijke faillissementspauliana De voorzienbare benadeling van de boedel door onverplichte rechtshandelingen die de schuldenaar voorafgaand aan het faillissement zijn verricht
» Meer over faillissementspauliana
faillissementspauliana
heeft de curator een rechtstreekse vordering op de wederpartij tot terugbetaling of ongedaanmaking. Let dus op als je deals sluit met een schuldenaar die op het randje van een faillissement staat. Is de deal te mooi om waar te zijn, dan kan er sprake zijn van een paulianeuse handeling. Neem daarom bij twijfel contact op met uw advocaat.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence