Wederpartij bij contract failliet? Bestuurder wellicht aansprakelijk voor uw schade!

Als een bestuurder van een BV aan de vooravond van het faillissement aandringt op betaling van een voorschot, kan maken dat de bestuurder van die vennootschap jegens de betaler van dat voorschot persoonlijk aansprakelijk is. Dat is zo als de bestuurder wist of had moeten weten dat de BV het voorschot niet terug kon betalen. Dit werd onlangs bevestigd door een uitspraak van de rechtbank Limburg. Advocaat insolventierecht Hein Hoogendoorn licht de uitspraak toe.

Vennootschap verkoop debiteurenportefeuille

Wat speelde er in deze zaak? Een vennootschap verkocht een debiteurenpakket aan een andere vennootschap voor een bedrag van € 40.000,=. Op sterk en herhaaldelijk aandringen van de verkoper, betaalde de koper op 12 februari 2012 bij wijze van voorschot een bedrag van € 20.000,=.

Faillissement verkoper blijkt al aangevraagd

Wat de koper van het debiteurenpakket niet, maar de verkoper wel wist, was dat op 14 februari 2012 de faillissementszitting van verkoper diende. Het faillissement van de verkopende vennootschap werd op die datum ook uitgesproken. In de periode waarin de bestuurder van de verkopende vennootschap dus sterk aandrong op betaling van het voorschot door koper, wist de bestuurder van de verkopende vennootschap dus al dat er een faillissementsaanvraag was ingediend. De partij die het voorschot betaalde kon door het faillissement geen aanspraak meer maken op overdracht Overdracht is het overdragen van een recht (indien het een recht van eigendom betreft: in eigendom) aan een ander.
» Meer over overdracht
overdracht
van het debiteurenpakket. Dat pakket was namelijk nog niet geleverd en viel dus in de failliete boedel. De kopende vennootschap was het door haar betaalde voorschot dus kwijt, en had daarvoor niets in de plaats gekregen.

Onrechtmatige daad bestuurder?

De kopende vennootschap liet het er niet bij zitten en stelde de bestuurder van de verkopende vennootschap aansprakelijk voor het bedrag van € 20.000,=. Zij stelde dat de bestuurder van de verkopende vennootschap jegens haar een onrechtmatige daad had gepleegd omdat de verkopende vennootschap haar er opzettelijk en onder valse voorwendselen toe had bewogen om het voorschot te betalen, terwijl hij wist dat de verkopende vennootschap op het punt stond om failliet te worden verklaard. Als een bestuurder weet of moet weten dat de BV een aangegane verplichting niet kan nakomen, is hij volgens vaste jurisprudentie (dit heet de Beklamel-norm) aansprakelijk voor de veroorzaakte schade.

Rechtbank: bestuurder handelt onrechtmatig

De rechtbank overwoog als volgt. In de periode waarin de verkopende vennootschap sterk aandrong op nakoming, was de faillissementsaanvraag van de verkopende vennootschap al ingediend. De bestuurder had er onder die omstandigheid rekening mee moeten houden dat het faillissement op 14 februari 2012 ook daadwerkelijk zou worden uitgesproken. De rechtbank oordeelde dat onder die omstandigheden sprake is van een onrechtmatige daad Onrechtmatig handelen leidt tot aansprakelijkheid. In sommige gevallen geeft de wet aan dat een derde aansprakelijk is voor door een ander veroorzaakte schade.
» Meer over onrechtmatige daad
onrechtmatige daad
: de bestuurder bewoog de kopende vennootschap immers om haar verplichtingen uit de koopovereenkomst De overeenkomst waarbij de verkoper zich verbindt een zaak te geven aan de koper tegen betaling van een prijs.
» Meer over koopovereenkomst
koopovereenkomst
wel na te komen, terwijl zij wist of had moeten weten dat de verkopende vennootschap haar verplichtingen in verband met het op handen zijnde faillissement naar alle waarschijnlijkheid niet zou gaan nakomen. De rechtbank oordeelde dat de handelwijze van de bestuurder in strijd was met de in het maatschappelijk verkeer in acht te nemen zorgvuldigheid. De bestuurder van de inmiddels failliete vennootschap, moest in privé het door die failliete vennootschap ontvangen voorschotbedrag van € 20.000,= betalen.

Contractspartij failliet? Laat u adviseren

Dit oordeel is niet verrassend maar laat wel zien dat als een vennootschap in de vooravond van haar faillissement verplichtingen aangaat, terwijl de bestuurder weet dat de vennootschap die verplichtingen niet meer gaat nakomen, de bestuurder in privé voor de ontstane schade kan worden aangesproken. Het kan dus lonen om in met deze situatie vergelijkbare gevallen de bestuurder in privé aan te spreken. Heeft u een soortgelijke situatie aan de hand? De advocaten insolventierecht van AMS Advocaten kunnen u adviseren over uw positie, en daar waar mogelijk actie ondernemen.

More in Insolventierecht
Curator aansprakelijk stellen: wanneer kan het?

Schuldeisers van het failliete OAD willen de curatoren van OAD in rechte betrekken. Volgens de schuldeisers zouden de curatoren nalatig,...

Close