Saab is failliet verklaard

De Zweedse rechter heeft vandaag het faillissement van Saab uitgesproken. Wat zijn de gevolgen voor de schuldeisers? Advocaat faillissementsrecht Sander Schouten van AMS advocaten legt uit.

Het faillissement van Saab is uitgesproken

Op Saab is al maanden een wettelijke herstructurering van toepassing. Dit is een Zweedse variant van de surseance van betaling. Onder leiding van een bewindvoerder probeerde Saab de afgelopen maanden het bedrijf te herstructureren. Een paar dagen geleden gaf de bewindvoerder van Saab zijn taak terug omdat de herstructurering onder het door hem voorgestelde financiële plan niet doorging. Hij stelde daarom voor dat er een andere bewindvoerder zou worden aangesteld die een nieuw financieel plan zou opstellen. De behandeling van dit verzoek een nieuwe bewindvoerder te benoemen zou vandaag door de Zweedse rechter worden behandeld. In de aanloop naar deze zitting heeft Victor Muller een uiterste poging gedaan om het Chinese Youngman als aandeelhouder binnenboord te krijgen. Naar verluidt is deze poging afgeketst omdat voormalig eigenaar General Motors zich op grond van met Muller gemaakte afspraken hiertegen heeft verzet De gedaagde die door de rechter bij verstek is veroordeeld, kan daar in verzet tegen komen.
» Meer over verzet
verzet
. Muller zag geen mogelijkheid meer dan eigen aangifte tot faillietverklaring van Saab te doen.

De gevolgen van het faillissement voor schuldeisers

Door de faillietverklaring zal er een curator worden aangesteld. Deze curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
heeft net als een curator in Nederland de taak om de failliete boedel te vereffenen. Hij zal activa van het failliete bedrijf gaan verkopen zodat uit de opbrengst de vorderingen van de crediteuren zoveel als mogelijk kunnen worden voldaan. Net als in Nederland geldt in Zweden een wettelijk rangorde aan de hand waarvan de curator de opbrengst van het actief van het failliete bedrijf zal moeten verdelen. In Nederland hebben schuldeisers zoals de belastingdienst en het UWV een wettelijke voorrang. Doorgaans lukt het dan ook niet om een substantieel deel van de vorderingen van de gewone schuldeisers te voldoen.

Het faillissement is een vereffening

Net als in Nederland kent Zweden de mogelijkheid om de crediteuren een akkoord aan te bieden. Omdat de curator aan de gang gaat met de vereffening Liquidatie van een ontbonden rechtspersoon of op de afwikkeling van een nalatenschap
» Meer over vereffening
vereffening
van het bedrijf is een akkoord vanuit faillissement in Nederland echter meestal geen reddingsmogelijkheid. De bezittingen van het failliete bedrijf worden in de regel immers door de curator verkocht en het personeel wordt ontslagen. Toch kunnen bedrijfsactiviteiten in dergelijk gevallen soms worden voortgezet, maar dan wel via een zogenaamde doorstart vanuit faillissement. De activiteiten worden dan aan een andere, gezonde juridische entiteit verkocht die  die activiteiten soms zelfs onder dezelfde naam voortzet. Dit biedt de crediteuren en aandeelhouders echter meestal geen oplossing. Vaak is er zelfs te weinig boedelactief om de gewone schuldeisers (de leveranciers e.d.) ook maar iets te kunnen terugbetalen. En de aandeelhouders kunnen in de regel hooguit iets van het volgestorte aandelenkapitaal terugzien indien alle schulden volledig zijn voldaan en er een overschot resteert. Victor Muller is zijn investering in Saab daarom naar alle waarschijnlijkheid ook kwijt.

AMS Advocaten is specialist in het faillissementsrecht

Een faillissement heeft nare gevolgen voor alle betrokkenen. Indien u een vraag heeft over een (dreigend) faillissement kunt u contact opnemen met advocaat Sander Schouten.

Meer in Insolventierecht
Advocaat en curator in Amsterdam
Hoger beroep en verzet tegen faillissement

In deze tijden van economische crisis hebben veel ondernemers te kampen met liquiditeitsproblemen. Wat kunt u nog doen als het...

Sluiten