2 min lezen

Publicatie faillissement in andere lidstaten: nuttig?

NL

In beginsel wordt de opening van een faillissementsprocedure alleen gepubliceerd in het land waar de procedure is geopend. Het kan echter nuttig zijn om dat ook in andere lidstaten te doen. Advocaat Insolventierecht Hidde Reitsma bespreekt in dat kader een recent gepubliceerde uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

 

 

Belgische rechter stelt prejudiciële vraag over EU-recht

In deze zaak stelde een Belgische rechter een zogenoemde prejudiciële vraag Een vraag over de uitleg van een rechtsregel aan de Hoge Raad of het Europese Hof van Justitie.
» Meer over prejudiciële vraag
prejudiciële vraag
aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Een prejudiciële vraag is een vraag aan een hoger gerecht, in dit geval het Hof, over hoe een bepaalde rechtsregel moet worden uitgelegd. De vraag van de Belgische rechter ging over de uitleg van artikel 24 van de Insolventie Verordening (IVO).

Casus: curatoren vorderen terugbetaling bankoverschrijving

Wat speelde er? Een Belgische vennootschap had een Luxemburgse bank de opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
gegeven een bankcheque van 1,4 miljoen euro uit te schrijven voor een Panamese vennootschap. Vier weken later werd deze betaling uitgevoerd door de bank, echter één dag na faillietverklaring van de Belgische vennootschap. Het faillissement was niet gepubliceerd in Luxemburg. De curatoren vorderden vervolgens het geld terug bij de bank, die zich onder meer beroept op artikel 24 IVO. Er volgt een procedure.

Europese insolventieverordening: werking van artikel 24 IVO

Artikel 24 IVO bepaalt onder meer dat degene die in een lidstaat een verbintenis uitvoert ten voordele van de schuldenaar die in een andere lidstaat is verwikkeld in een insolventieprocedure, en die verbintenis eigenlijk had moeten uitvoeren voor de curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
van die procedure, wordt bevrijd als hij niet van de procedure op de hoogte was. De vraag is of de bank ook deze bescherming geniet nu de bank niet aan de gefailleerde heeft betaald maar in opdracht van gefailleerde een verbintenis tegenover één van zijn schuldeisers heeft uitgevoerd.

Oordeel HvJ EU

Het Hof oordeelt allereerst dat artikel 24 IVO rechtstreeks van toepassing is in iedere lidstaat (materieelrechtelijke regel). Gezien de bewoordingen (het artikel gaat over schuldenaars die rechtstreeks of indirect, te goeder trouw een verbintenis uitvoeren ten gunste van de failliet) en het doel (grip van de curator op nieuwe door opening van het faillissement ontstane omstandigheden) valt de onderhavige casus echter niet onder de werkingssfeer van artikel 24 IVO. Of de bank de vordering vervolgens moet vergoeden is afhankelijk van het toepasselijke nationale, en in dit geval Belgische, recht. Duidelijk is wel dat publicatie van een faillissementsvonnis in andere lidstaten de moeite waard kan zijn.

AMS Advocaten

Heeft u vragen over het voldoen van vorderingen aan gefailleerde (buitenlandse) vennootschappen neem dan gerust contact op met een van de insolventierechtspecialisten van AMS Advocaten.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht. Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence