In hoger beroep tegen faillietverklaring na eigen aangifte, kan dat?

In een recent gepubliceerde uitspraak van het hof Amsterdam lag de vraag voor of meneer X in hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
kon worden ontvangen, nu het hoger beroep was gericht tegen zijn faillietverklaring dat op eigen verzoek was aangevraagd. Advocaat insolventierecht Sander Schouten bespreekt deze uitspraak.

 

Verzoek tot faillietverklaring

Een faillissementsverzoek kan door drie verschillende partijen worden ingediend bij een rechtbank, namelijk door een schuldeiser, de schuldenaar zelf en door het Openbaar Ministerie om redenen van openbaar belang. Een verzoek tot faillietverklaring door een schuldenaar wordt ook wel een eigen aangifte tot faillietverklaring genoemd.

Verzoek toelating Wsnp alternatief voor natuurlijke personen

Als een eigen aangifte een natuurlijk persoon Een mens met rechten en plichten.
» Meer over natuurlijk persoon
natuurlijk persoon
betreft en deze persoon geen verzoek tot toelating tot de schuldsaneringsregeling (Wsnp) heeft ingediend wijst de rechtbank een verzoeker voor de behandeling van het verzoek ter zitting op de mogelijkheid om een Wsnp-verzoek te doen. Als een dergelijk verzoek uitblijft toetst een rechter tijdens de behandeling van het faillissementsverzoek een laatste maal of het faillissementsverzoek wordt doorgezet en wordt afgezien van een Wsnp-verzoek.

Hoger beroep of recht van verzet

Een schuldenaar die op verzoek van een derde in staat van faillissement is verklaard kan binnen een termijn van 8 dagen (na de dag van de uitspraak) hoger beroep tegen het faillissementsvonnis instellen als deze op het verzoek tot faillietverklaring is gehoord tijdens de zitting waarin het faillissementsverzoek is behandeld. Als een schuldenaar niet is gehoord heeft de schuldenaar het recht van verzet De gedaagde die door de rechter bij verstek is veroordeeld, kan daar in verzet tegen komen.
» Meer over verzet
verzet
. De termijn voor verzet bedraagt 14 dagen (na de dag van de uitspraak). Laatstgenoemde termijn wordt verlengd tot een maand als de schuldenaar zich tijdens de uitspraak niet in Europa bevond.

Hoger beroep na een eigen aangifte

Het faillissement van X werd na een eigen aangifte uitgesproken. Na faillietverklaring kwam echter het besef dat een faillissement niet de gewenste route was, en ging X in hoger beroep. X stelde hierbij onder meer dat de rechtbank zijn Wsnp-verzoek ten onrechte niet heeft gehonoreerd.

Wsnp na faillietverklaring? Te laat!

X bleek voorafgaand én tijdens de behandeling van zijn verzoek tot faillietverklaring door de rechtbank te zijn gewezen op de mogelijkheid om hiervan af te zien en te opteren voor toegang tot de wettelijke schuldsanering (Wsnp). X maakte geen gebruik van deze mogelijkheid. Toen hij dat na faillietverklaring toch deed was het te laat, om welke reden de rechtbank zijn verzoek niet ontvankelijk verklaarde. X kon niet in hoger beroep of in verzet, deze rechtsmiddelen staan niet open voor een schuldenaar die op eigen aangifte in staat van faillissement wordt verklaard. Hoger beroep of verzet staan slechts open voor schuldenaar als een eigen aangifte wordt afgewezen.

AMS Advocaten insolventierecht specialist

AMS Advocaten heeft ruime ervaring op het gebied van het faillissementsrecht. Heeft u vragen over de (praktische) gang van zaken bij de aanvraag of afwijzing van een faillissementsverzoek? Neem dan contact met ons op.

Meer in Insolventierecht
Advocaat Insolventierecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Schending administratieplicht en aansprakelijkheid bestuurder: AMS legt uit!

Een curator kan een bestuurder van een failliete onderneming aansprakelijk stellen voor de resterende schulden van de boedel als er...

Sluiten