6 min lezen

Faillissement Big Bazar: gevolgen voor verhuurders, werknemers en leveranciers

NL

In het kort

 • Voor verhuurders: Huurovereenkomsten kunnen worden opgezegd met een maximale opzegtermijn van drie maanden, en achterstallige huur wordt met voorrang uit de boedel betaald.
 • Voor werknemers: De curator kan arbeidsovereenkomsten opzeggen met een termijn van maximaal zes weken, en loonverplichtingen worden overgenomen door het UWV.
 • Voor leveranciers: Leveranciers kunnen het recht van reclame inroepen tegenover de curator om niet-betaalde goederen terug te halen, een eigendomsvoorbehoud kan worden ingeroepen als de algemene voorwaarden dat toestaan.
 • Degenen die eigendommen van Big Bazar onder zich houden kunnen onder voorwaarden een retentierecht uitoefenen totdat openstaande vorderingen zijn voldaan, wel heeft de curator bevoegdheid de goederen op te eisen en te verkopen.

Big Bazar is op dinsdag 26 september 2023 door de rechtbank Amsterdam failliet verklaard. De rechtbank Amsterdam heeft twee curatoren aangesteld die sinds 26 september 2023 vanaf 00:00 uur belast zijn met het beheer en afwikkeling van het faillissement. Het faillissement van Big Bazar heeft voor de betrokken partijen – veelal verstrekkende – gevolgen. In deze blog zal ik stil staan bij de gevolgen voor de verhuurders, de werknemers en de leveranciers van Big Bazar.

Verhuurders

Als verhuurder kunt u – net zoals de curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
dat kan – de huurovereenkomst opzeggen. De in de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
overeengekomen afspraken over de duur van de huurovereenkomst en de in acht te nemen opzegtermijnen spelen in faillissement geen rol, althans deze hoeven niet te worden nageleefd. De maximaal in acht te nemen opzegtermijn bedraagt drie maanden. Dat is slechts anders als de huur vooruit is betaald, dan kan de huur niet eerder worden opgezegd dan tegen de dag waarvoor vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

De huur over de opzegtermijn is een boedelschuld Een schuld die is ontstaan het kader van de afwikkeling van een insolventieprocedure, alsmede bepaalde in de wet genoemde schulden, zoals huur en loon na de uitspraak van de insolventie.
» Meer over boedelschuld
boedelschuld
en wordt met voorrang uit de boedel voldaan. Dat betekent overigens niet dat u ervan bent verzekerd dat uw vordering daadwerkelijk zal worden voldaan. Of uw boedelvordering wordt voldaan is afhankelijk van de in de boedel aanwezige gelden. De eventueel op datum van faillietverklaring achterstallige huur is een concurrente vordering die u bij de curator ter verificatie moet indienen.

Werknemers

De curator is bevoegd uw arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
op te zeggen tegen de eerst mogelijke datum maar uiterlijk met een termijn van zes weken. Als u zich nog in uw proeftijd bevindt wordt uw arbeidsovereenkomst door de opzegging met onmiddellijke ingang beëindigd. In het geval er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die afloopt binnen de hiervoor genoemde opzegtermijn geldt dat uw arbeidsovereenkomst zal eindigen op het overeengekomen tijdstip. Het is goed u te realiseren dat u gedurende de opzegtermijn in beginsel gehouden bent om werkzaamheden te verrichten, dat is slechts anders als de curator u heeft laten weten dat u bent vrijgesteld van werkzaamheden. Het niet verrichten van werkzaamheden terwijl u niet bent vrijgesteld van werk kan gevolgen hebben voor de uitkering van het UWV onder de loongarantieregeling.

De loonverplichtingen van de werkgever jegens u worden door het UWV overgenomen onder de zgn. loongarantieregeling. Het UWV neemt de volgende betalingsverplichtingen van de werkgever over:

 • het achterstallig loon over ten hoogste dertien weken onmiddellijk voorafgaande aan de dag van opzegging van de arbeidsovereenkomst door de curator;
 • het loon over de opzegtermijn (van maximaal 6 weken);
 • het vakantiegeld Jaarlijkse toelage die een werknemer krijgt met het idee om de extra kosten van vakantie te dekken.
  » Meer over vakantiegeld
  vakantiegeld
  en de vakantiebijslag over een periode van maximaal een jaar voorafgaand aan het einde van de opzegtermijn;
 • de bedragen die de werkgever uit hoofde van de arbeidsovereenkomst aan derden verschuldigd is over een periode van maximaal een jaar voorafgaand aan het einde van de opzegtermijn.

Leveranciers

De kans is groot dat u als leverancier van Big Bazar nog voor datum faillissement goed Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.
» Meer over goed
goederen
heeft geleverd maar dat uw openstaande facturen nog niet (volledig) zijn voldaan. De wet biedt twee instrumenten die u mogelijk kunt aanwenden om uw schade te beperken, doordat u de door u geleverde goederen kan terughalen.

Recht van reclame

U kunt als leverancier – tevens zijnde schuldeiser – van Big Bazar het recht van reclame inroepen tegenover de curator. Het inroepen van het recht van reclame moet schriftelijk gebeuren en u moet de curator een redelijke termijn stellen om alsnog tot nakoming over te gaan. Voldoet de curator niet binnen de redelijke termijn dan heeft het inroepen van het recht van reclame de ontbinding van de overeenkomst tot gevolg. De ontbinding brengt met zich dat u weer eigenaar bent van de aan Big Bazar geleverde (maar niet door haar betaalde) goederen. Aangezien het faillissement alleen betrekking heeft op eigendommen van gefailleerde brengt het inroepen van het recht van reclame met zich dat de curator gehouden is de goederen aan u terug te geven. Dat is slechts anders in het geval de curator uw vordering alsnog voldoet.

Om het recht van reclame met succes te kunnen inroepen moet aan twee voorwaarden worden voldaan:

 1. uw vordering moet opeisbaar zijn, dat is doorgaans het geval als de betaaltermijn is verstreken, en;
 2. u moet het recht van reclame tijdig inroepen.

De termijn voor het inroepen van het recht van reclame is kort. De bevoegdheid vervalt wanneer zes weken zijn verstreken nadat de vordering tot betaling van de koopprijs opeisbaar is geworden, ook vervalt de bevoegdheid als de geleverde goederen langer dan 60 dagen geleden aan Big Bazar zijn geleverd.

Daarnaast geldt dat goederen nog bij Big Bazar aanwezig moeten zijn en dat u ten aanzien van de goederen kunt aantonen dat deze daadwerkelijk door u geleverd zijn. Ten aanzien van dat laatste kan zich een moeilijkheid voordoen als het desbetreffende goed door meerdere leveranciers wordt geleverd.

Eigendomsvoorbehoud

Of u als leverancier een rechtsgeldig beroep kan doen op het eigendomsvoorbehoud Een eigendomsvoorbehoud is de meest geëigende wijze voor een leverancier om zich tegen een slecht betalende klant te beschermen.
» Meer over eigendomsvoorbehoud
eigendomsvoorbehoud
hangt ervan af of uw algemene voorwaarden van toepassing zijn, en of daarin een eigendomsvoorbehoud is opgenomen. Indien dat beiden het geval is dan kunt u zich tegenover de curator beroepen op het eigendomsvoorbehoud en de door u geleverde goederen terugvorderen. Bij het inroepen van het eigendomsvoorbehoud dient u de curator een redelijke termijn te geven waarbinnen de curator kan laten weten of er bereidheid bestaat de openstaande vordering te voldoen, in dat geval worden de door u geleverde goederen eigendom Het het meest omvattende recht dat men op een zaak kan hebben. Eigendom is het recht om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid geld enz.) naar eigen goeddunken te beschikken.
» Meer over eigendom
eigendom
van de boedel.

Retentierecht

Het is denkbaar dat u uit hoofde van een tussen u en Big Bazar gesloten overeenkomst eigendommen van Big Bazar onder u heeft. In het geval u nog één of meer openstaande facturen heeft kunt u mogelijk een beroep doen op het retentierecht Het recht van een schuldeiser om een zaak van de schuldenaar onder zich te houden totdat zijn vordering is voldaan.
» Meer over retentierecht
retentierecht
.

Als u als schuldeiser een zaak van Big Bazar onder u houdt kunt u deze zaak onder u houden totdat uw vordering is voldaan. Voor een geslaagd beroep op het retentierecht moet aan drie voorwaarden zijn voldaan:

 1. er moet sprake zijn van een opeisbare vordering;
 2. er moet voldoende samenhang zijn tussen de zaak waarop het retentierecht wordt uitgeoefend en de betreffende vordering, en;
 3. degene die zich wil beroepen op een retentierecht moet de feitelijke macht over de zaak uitoefenen.

De curator die zich geconfronteerd ziet met een beroep op een retentierecht kan – na daartoe toestemming van de rechter-commissaris te hebben gekregen – de zaak opeisen en verkopen. De schuldenaar die de zaak onder zich houdt is in dat geval gehouden de zaak aan de curator af te staan. De verkoopopbrengst komt nadat hierop de algemene faillissementskosten zijn ingehouden, toe aan de schuldeiser die zich op het retentierecht had beroepen. Voorstaande brengt in het geval de faillissementskosten hoger zijn dan de opbrengst, dat u ondanks een beroep op het retentierecht onder de streep niks ontvangt.

Contact

Heeft u als verhuurder, werknemer of leverancier van Big Bazar vragen over uw positie dan kunt u contact met mij opnemen via 020 – 30 80 315 of marielle.dewild@amsadvocaten.nl.

Mariëlle de Wild

Mariëlle de Wild

Mariëlle adviseert en procedeert op het gebied van insolventierecht en ondernemingsrecht. Volg Mariëlle op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence