3 min lezen

Defensief schuldsaneringsverzoek: misbruik faillissementsrecht?

NL

Een verzoek tot toelating tot de schuldsanering kan soms worden gekwalificeerd als misbruik van faillissementsrecht. Insolventierecht advocaat Hidde Reitsma bespreekt een recente uitspraak waarin misbruik van bevoegdheid Misbruik van een op zichzelf bestaande bevoegdheid. Of hier sprake van is hangt af van de concrete omstandigheden.
» Meer over misbruik van bevoegdheid
misbruik van bevoegdheid
werd aangenomen.

 

 

 

Verzoek toepassing schuldsanering

Een natuurlijk persoon Een mens met rechten en plichten.
» Meer over natuurlijk persoon
natuurlijk persoon
wiens faillissement is aangevraagd, kan bij de rechtbank een verzoek tot toepassing van de schuldsanering indienen. In dat geval wordt het verzoek tot faillietverklaring geschorst totdat er een beslissing is genomen over de  toekenning van de schuldsaneringsregeling.

Poging tot sanering van de schulden

De gedachte hierachter is dat in geval van een verzoek of vordering tot faillietverklaring eerst geprobeerd moet worden de schulden van de  persoon door middel van een schuldsaneringsregeling te saneren, voordat wordt overgegaan tot een faillietverklaring.

Het is namelijk mogelijk dat een faillissement relatief snel wordt opgeheven. Dit gebeurt over het algemeen als blijkt dat er geen, of te weinig bezittingen zijn om de kosten van het faillissement te dekken, laat staan om een verdeling onder schuldeisers te laten plaatsvinden. Het faillissement wordt in dat geval opgeheven wegens de toestand van de boedel, dan wel een gebrek aan baten. De schuldenaar kan vervolgens opnieuw worden achtervolgd door schuldeisers.

Misbruik van bevoegdheid

De bevoegdheid tot het indienen van een schuldsaneringsverzoek ter afwering van een faillissementsaanvraag kan ook misbruikt worden. Er is sprake van misbruik als de bevoegdheid voor een ander doel wordt gebruikt dan waarvoor de bevoegdheid is bedoeld. Van dergelijk misbruik was sprake in een recente zaak bij de rechtbank Overijssel. In deze zaak diende een natuurlijk persoon in een tijdspanne van ruim een jaar namelijk vier keer een (onvolledig) verzoek tot toelating tot schuldsaneringsregeling in, om deze vervolgens tot drie keer kort toe kort voor de dag van behandeling van het verzoek weer in te trekken. De vierde aanvraag werd niet ingetrokken, de verzoeker verscheen echter niet ter zitting.

Blokkering faillissementsaanvraag

Bij de behandeling van dit verzoek oordeelde de rechter vervolgens dat de verzoeker zijn bevoegdheid om een zogenoemd defensief schuldsaneringsverzoek in te dienen niet gebruikte om in de schuldsanering terecht te komen, maar om zijn faillietverklaring zoveel mogelijk te traineren of zelfs te blokkeren. De rechtbank is om die reden van mening dat er dat geval sprake is van misbruik van bevoegdheid.

Naast blokkering van een faillissementsaanvraag ontstond het misbruik van bevoegdheid ook nog om een andere reden. Door op deze wijze te handelen oordeelde de rechter dat er ook sprake was van strijd met het beginsel dat de schuldeiser die het faillissement van een natuurlijk of rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersoon
aanvraagt, op een zo kort mogelijke termijn recht heeft op en beslissing op zijn verzoek tot faillietverklaring. Het vierde verzoek tot toelating tot de schuldsanering is dan ook wegens misbruik van het faillissements(proces)recht afgewezen.

AMS: uw advocaat bij faillissement en surseance van betaling

De faillissementsrecht advocaten van AMS Advocaten hebben – als advocaat, maar ook in de rol van curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
– een ruime ervaring op het gebied van faillissementen en surseance van betaling. Als u vragen heeft over het doen van een eigen aanvraag voor het faillissement, een vordering tot faillietverklaring van uw schuldenaar of over het onderhandelen over een doorstart Proces waarbij de activa van een failliete onderneming van de curator worden gekocht met als doel de activiteiten van de failliet voort te zetten.
» Meer over doorstart
doorstart
, neemt u dan gerust contact op.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht. Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence