4 min lezen

D-Reizen failliet verklaard: wat komt daar allemaal bij kijken?

NL

Vandaag, 6 april 2021, heeft de rechtbank Haarlem het faillissement van D-RT Groep B.V., de onderneming achter de reisorganisatie D-Reizen, uitgesproken. Het faillissement was wegens het uitblijven van inkomsten als gevolg van reisverboden door de coronacrisis onafwendbaar geworden. Het faillissement raakt ruim 1100 werknemers en honderden lokale reisbureaus. Maar ook andere partijen worden door het faillissement getroffen: verhuurders, leveranciers en natuurlijk reizigers. In deze blog legt advocaat Onno Hennis uit welke gevolgen het faillissement onder meer kan hebben.

Curator aangesteld

De rechtbank heeft een curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
aangesteld. Zijn voornaamste taak is het liquideren (afwikkelen) van de boedel van D-Reizen. Daarbij zal de curator in het belang van de gemeenschappelijke schuldeisers moeten werken. Feitelijk zal de curator dus zoveel mogelijk geld dienen te verzamelen om (een deel van) de vorderingen van de schuldeisers te kunnen voldoen. Om actief te verzamelen zal de curator de activa (inventaris, voorraden, etc.) voor een zo hoog mogelijke opbrengst moeten verkopen. Een dergelijk verkoop kan ook in de vorm van een doorstart Proces waarbij de activa van een failliete onderneming van de curator worden gekocht met als doel de activiteiten van de failliet voort te zetten.
» Meer over doorstart
doorstart
. Daarmee is doorgaans het belang van de meeste schuldeisers en de werknemers het beste gediend. De curator heeft al aangegeven de mogelijkheden voor een doorstart te onderzoeken.

Doorstart

Een doorstart wordt doorgaans gerealiseerd door verkoop van aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
en/of activa. De onderneming wordt – zij het in afgeslankte vorm – verkocht. De curator tuigt daarvoor vaak een verkoopproces op en geeft meerdere geïnteresseerde partijen de mogelijkheid om een bieding uit te brengen. Bent u geïnteresseerd in een doorstart van D-Reizen, dan kan AMS Advocaten u in dat proces begeleiden. Wij hebben ruime ervaring met het uitonderhandelen van doorstartovereenkomsten (zowel aan de zijde van de curator, als de bieder).

Lopende procedures

In de media werd bekend dat D-Reizen vandaag eigenlijk ook een zitting had in een rechtszaak tegen touroperator TUI. De inzet daarvan is de terugbetaling van aanbetalingen voor vanwege corona geannuleerde reizen door D-Reizen aan TUI. Als gevolg van het faillissement wordt deze lopende procedure eerst van rechtswege geschorst om vervolgens eventueel te worden voortgezet als de curator de vordering betwist. Tegen D-Reizen kunnen als gevolg van het faillissement geen nieuwe procedures aanhangig worden gemaakt. Vorderingen dienen ter verificatie bij de curator te worden ingediend. Heeft u een claim of een lopende procedure, dan kunnen wij u mogelijk met raad en daad bijstaan.

Eigendomsvoorbehoud of pandrecht

In beginsel vallen alle goed Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.
» Meer over goed
goederen
van een failliete onderneming in de faillissementsboedel waarover vanaf datum faillissement alleen de curator kan beheren en beschikken. Dat betekent dat als je aan D-Reizen geleverd hebt zonder dat je betaald bent, je doorgaans achter in de rij kunt aansluiten. Dat is anders, wanneer je onder eigendomsvoorbehoud Een eigendomsvoorbehoud is de meest geëigende wijze voor een leverancier om zich tegen een slecht betalende klant te beschermen.
» Meer over eigendomsvoorbehoud
eigendomsvoorbehoud
hebt geleverd, je het recht van reclame kan inroepen en/of er een pand- of hypotheekrecht Een hypotheekrecht is een beperkt recht strekkende om op de daaraan onderworpen goederen een vordering tot voldoening van een geldsom bij voorrang boven andere schuldeisers te verhalen.
» Meer over hypotheekrecht
hypotheekrecht
ten behoeve van jou is gevestigd.

Bij levering onder eigendomsvoorbehoud en het recht van reclame geldt in beginsel dat je de goederen bij de curator kan opeisen. Doorgaans zal de curator wel een boedelbijdrage vragen voor het teruggeven van de goederen. Schuldeisers ten behoeve van wie een pand- of hypotheekrecht is gevestigd zijn aan te merken als separatisten en kunnen zich buiten het faillissement om op de goederen van de failliet verhalen. Meent u goederen onder eigendomsvoorbehoud te hebben geleverd, het recht van reclame te kunnen inroepen of is ten gunste van u een zekerheidsrecht gevestigd en heeft u daarover vragen, neem gerust contact op.

Afkoelingsperiode

Op verzoek van de curator maar ook op eigen initiatief kan de rechtbank een afkoelingsperiode afkondigen. De afkoelingsperiode heeft als doel de curator de tijd te geven de omvang van de faillissementsboedel in kaart te brengen. Gedurende de afkoelingsperiode kunnen schuldeisers van gefailleerde hun beroep op een eigendomsvoorbehoud, recht van reclame of pand- of hypotheekrecht niet doen gelden. Dit brengt een risico voor de schuldeiser met zich. Gedurende de afkoelingsperiode kan de Belastingdienst zgn. bodembeslag leggen. Wil u voorkomen dat uw goederen dadelijk vallen onder het bodembeslag van de Belastingdienst, dan is het zaak uw goederen spoedig per deurwaardersexploot bij de curator op te eisen. AMS staat u zo nodig hierin graag bij.

(Huur)overeenkomsten

Overeenkomsten worden door het faillissement in beginsel niet aangetast. Wel kan het zijn dat er contractueel is bepaald dat een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
door het faillissement automatisch eindigt. Voor huurovereenkomsten als ook arbeidsovereenkomsten zijn er specifieke wettelijke bepalingen over de beëindiging. Bij D-Reizen zullen er ook overeenkomsten bestaan tussen D-Reizen en de reisbureaus. Welke gevolgen het faillissement heeft voor deze overeenkomsten is niet op voorhand zeker. Wij kunnen u helpen uw rechtspositie te bepalen.

AMS Advocaten: uw specialist op het gebied van insolventierecht

Bij AMS Advocaten hebben wij jarenlange ervaring op het gebied van insolventierecht. Onze advocaten treden regelmatig op als curatoren en bewindvoerders. Ook staan wij al jarenlang met succes crediteuren, bestuurders en andere betrokken bij om zo goed mogelijk door een moeilijke periode te komen. Neemt u gerust contact op met één van onze specialisten: Marco GuitSander SchoutenHidde Reitsma of Mariëlle de Wild.

Onno Hennis

Onno Hennis

Bij AMS Advocaten richt Onno zich op het adviseren en procederen in commerciële en ondernemingsrechtelijke geschillen. Hij behandelt zowel zaken die zich binnen de vennootschap afspelen (zoals impasses binnen de algemene vergadering van aandeelhouders en bestuurdersaansprakelijkheidskwesties), als geschillen van de onderneming met externe partijen (zoals voormalige handels- en investeringspartners, leveranciers en klanten). Volg Onno op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence