Curator kan niet altijd in verzet tegen faillissement

In een procedure bij de Hoge Raad houdt de ongegrondverklaring van een verzet De gedaagde die door de rechter bij verstek is veroordeeld, kan daar in verzet tegen komen.
» Meer over verzet
verzet
door een curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
tegen een faillietverklaring stand. De Hoge Raad herhaalt in deze uitspraak dat een curator onder specifieke omstandigheden zelf in verzet kan tegen een faillissement, maar niet in alle gevallen. Met deze uitspraak worden de (on)mogelijkheden voor een verzet door een curator duidelijker. Advocaat insolventierecht Marco Guit legt uit.

Curator in verzet tegen faillissement

Een curator gaat in verzet tegen het faillissement dat op verzoek van een pensioenfonds is uitgesproken. Na faillietverklaring en een onderzoek door de curator blijkt dat er sprake is van een lege boedel zonder verhaalsmogelijkheden. Er zijn geen activa die ten gelde kunnen worden gemaakt voor schuldeisers en de werkzaamheden van de curator blijven onbetaald.

Verzet, hoger beroep en cassatie

Zowel in hoedanigheid van curator (q.q.) als namens zichzelf (pro se) stelt de curator verzet in tegen in het faillissement. De rechtbank verklaart dit verzet ongegrond. Het hof bekrachtigt die uitspraak in hoger beroep. De curator gaat vervolgens in cassatie Het beroep dat tegen een arrest van het Hof kan worden ingesteld bij de Hoge Raad
» Meer over cassatie
cassatie
bij de Hoge Raad.

Curator in persoon belanghebbende

In 2015 is duidelijk geworden dat niet alleen schuldeisers of een gefailleerde zelf in verzet kunnen tegen een faillietverklaring. Ook een curator kan worden aangemerkt als belanghebbende in de zin van artikel 10 Faillissementswet, en kan om die reden in persoon (pro se) in verzet tegen een faillietverklaring, als dat verzet is ingesteld op grond van de stelling dat de boedel (nagenoeg) geen baten bevat en baten ook niet te verkrijgen of anderszins te verwachten zijn.

Geen misbruik van bevoegdheden

De Hoge Raad oordeelt in deze recente uitspraak dat het gaat om een faillissementsaanvraag door een schuldeiser; het pensioenfonds. Het pensioenfonds wist en hoefde volgende de Hoge Raad niet te weten dat er sprake was van een lege boedel. Daarvoor was eerst een onderzoek nodig. Hierdoor komt niet vast te staan dat er sprake is van misbruik van bevoegdheid Misbruik van een op zichzelf bestaande bevoegdheid. Of hier sprake van is hangt af van de concrete omstandigheden.
» Meer over misbruik van bevoegdheid
misbruik van bevoegdheid
bij deze aanvraag. Daarbij speelt mee dat het pensioenfonds ook geen alternatief had. Bij een eigen faillissementsaanvraag kan er een alternatief bestaan, bijvoorbeeld in de vorm van een turboliquidatie, als er tevens geen baten zijn die onder schuldeisers kunnen worden verdeeld.

Hoge Raad: verzet uitsluitend door curator in persoon

De Hoge Raad gaat niet mee in de stelling van de curator dat een verzet gegrond moet kunnen worden verklaard als er na onderzoek van de curator blijkt dat de boedel leeg is. Daarnaast herhaalt de Hoge Raad dat een verzet uitsluitend door een curator in persoon kan worden ingesteld, omdat de curator uitsluitend persoonlijk belanghebbende is bij een verzet. Slaagt een verzet niet dan kan een curator in persoon ook in de kosten van het geding worden veroordeeld.

Advocaat bij faillissement

AMS Advocaten beschikt over ervaren advocaten op het gebied van faillissementsrecht. Verschillende advocaten worden daarnaast met regelmaat aangesteld als curator in faillissementen. Zij kunnen u dan ook goed adviseren over een faillissementsaanvraag, maar ook over het verdere verloop van een faillissement of een verzet– of hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
procedure. 

More in Insolventierecht
Moratorium: de werking van een voorlopige voorziening bij optuigen schuldeisersakkoord

In een recente uitspraak van de rechtbank Den Haag verzocht een huurder de rechtbank om een verbod voor de ontruiming...

Close