Curator geeft gehuurde winkelruimte zonder toestemming verhuurder in gebruik: curator aansprakelijk?

Onlangs heeft de Hoge Raad zich uitgesproken over de persoonlijke aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
van een curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
tegenover een verhuurder wegens de niet-naleving van een voor faillissement met de failliet gesloten huurovereenkomst. De curator heeft een winkelruimte zonder instemming van verhuurder ter beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
» Meer over beschikking
beschikking
gesteld aan een derde en handelde daarmee in strijd met de huurovereenkomst. De vraag is of de curator wegens de niet-naleving persoonlijk aansprakelijk is tegenover de verhuurder voor de, als gevolg van dat niet-naleven, geleden schade. Advocaat insolventierecht Mariëlle de Wild bespreekt de uitspraak van de Hoge Raad.

Curator liet gebruik winkelruimte toe

Een verhuurder van een winkelruimte heeft geruime tijd voor faillissement met onderneming X een huurovereenkomst gesloten. In deze huurovereenkomst was onder meer een verbod tot onderverhuur en ingebruikgeving aan een derde opgenomen. Toen X failleerde heeft de verhuurder de huur opgezegd. De huurovereenkomst zou daardoor op 30 november 2013 eindigen en tegen die datum moest de winkelruimte ontruimd zijn. Vaststaat dat de curator vanaf 14 oktober 2013 heeft toegestaan dat A gebruik is gaan maken van de winkelruimte. Het gebruik door A omvatte meer dan het met het oog op de ontruimingsverplichting toestaan de winkel te betreden ter inventarisatie of verwijdering van de verkochte schoenenvoorraad.

Mate van vrijheid van een curator

In de jurisprudentie is al eerder bepaald dat voor zover een curator bij de uitoefening van zijn taak niet is gebonden aan regels, hem in beginsel een ruime mate van vrijheid toekomt. Bij het gebruikmaken van die vrijheid geldt dat de curator behoort te handelen zoals in redelijkheid mag worden verlangd van een (over voldoende inzicht en ervaring beschikkende) curator die zijn taak nauwkeurig verricht. De curator moet zich richten naar het belang van de boedel, maar het is in beginsel aan hem overgelaten op welke wijze en langs welke weg dat belang het beste kan worden gediend.

Persoonlijke aansprakelijkheid

De curator heeft in onderhavige kwestie de verplichtingen die voortvloeide uit de voor het faillissement gesloten huurovereenkomst geschonden. De Hoge Raad oordeelt daarover echter dat uit zo een schending op zichzelf nog geen persoonlijke aansprakelijkheid van de curator volgt. Maar in deze kwestie is er volgens haar sprake van een ‘actieve’ schending van een voortdurende verplichting door de curator. De voortdurende verplichting bestaat uit het nalaten . Een zodanige verplichting rust ook op de curator in diens hoedanigheid en moet worden aangemerkt als een tot de curator gerichte ‘regel’. De rechtbank oordeelt zodoende dat de curator persoonlijk aansprakelijk is voor de door de verhuurder geleden schade.

Schade van verhuurder

Het hof heeft geoordeeld dat de schade van de verhuurder bestaat uit misgelopen huur over de periode na datum van faillissement. Tegen dit oordeel stelt de curator cassatie Het beroep dat tegen een arrest van het Hof kan worden ingesteld bij de Hoge Raad
» Meer over cassatie
cassatie
in. De curator betoogt dat de verhuurder geen schade heeft geleden omdat voor de verhuurder toekomende huur als boedelschuld Een schuld die is ontstaan het kader van de afwikkeling van een insolventieprocedure, alsmede bepaalde in de wet genoemde schulden, zoals huur en loon na de uitspraak van de insolventie.
» Meer over boedelschuld
boedelschuld
vaststond en deze niet lager is geworden als gevolg van de onderverhuur. De Hoge Raad is het daar niet mee eens. De huurvordering is een boedelvordering maar is in dit faillissement onbetaald gebleven. Als de curator bij de onderverhuur ook rekening had gehouden met de belangen van de verhuurder, dan zou hij een gebruiksvergoeding Vergoeding voor gebruik van het eigendom van een ander.
» Meer over gebruiksvergoeding
gebruiksvergoeding
hebben ontvangen voor het gebruik van de winkelruimte door A. En had de vordering van de verhuurder kleiner geweest.

Persoonlijke aansprakelijkheid van een curator

De omstandigheid dat een curator – indien hij gebonden is aan regels – geen beleidsvrijheid toekomt, betekent nog niet dat het enkele niet naleven van die regels telkens tot zijn persoonlijke aansprakelijkheid leidt. Maar persoonlijke aansprakelijkheid kan wel aan de orde zijn indien de curator van het niet naleven van de regels een verwijt kan worden gemaakt.

Meer in Insolventierecht
Pluraliteit en de overheid bij faillissementsaanvragen
Pluraliteit en de overheid bij faillissementsaanvragen

In een recente uitspraak heeft de Hoge Raad de vraag behandelt of vorderingen van twee verschillende overheidslichamen moeten worden aangemerkt...

Sluiten