Wetsvoorstel over hoogte incassokosten

Wanneer zijn incassokosten verschuldigd en welke bedragen mogen er in rekening worden gebracht? Daarover ligt op dit moment een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer, dat gevolgen heeft voor ondernemers en particulieren. De verwachting is dat de nieuwe regeling (de Incassowet) dit jaar zal worden ingevoerd. Incasso advocaat Thomas van Vugt legt uit. 

Wat zijn incassokosten precies?

incassokosten Kosten die zijn gemaakt bij de incassering van een vordering.
» Meer over incassokosten
Incassokosten
zijn de kosten die een schuldeiser maakt om een openstaande vordering (bijvoorbeeld een factuur) te innen van een schuldenaar, die niet uit zichzelf is overgegaan tot betaling van de betreffende rekening. De Vereniging voor de Rechtspraak heeft in een rapport, het Rapport Voorwerk II,  uiteengezet hoe rechters hiermee het beste om kunnen gaan. Dat is gedaan om zoveel mogelijk uniformiteit in de beslissingen van de rechters op dit punt aan te brengen. In dit rapport wordt antwoord gegeven op de vraag of er incassokosten kunnen worden toegewezen bovenop een vordering (de hoofdsom) en zo ja, hoe hoog deze incassokosten dan mogen zijn. Maar het Rapport Voorwerk II bevat slechts aanbevelingen en geen wetgeving. Rechters zijn rechters dus niet verplicht Rapport Voorwerk II toe te passen.

Berekenen van incassokosten

Voor de berekening van de hoogte van de incassokosten bestaat op dit moment dus geen wettelijke regeling. De wet bepaalt slechts dat de redelijke kosten die schuldeiser maakt ter inning van de vordering buiten de rechtszaal op de schuldenaar verhaald mogen worden. Wanneer die kosten als redelijk aangemerkt worden, wordt aan de interpretatie van de rechter overgelaten. Het gevolg is dat er op dit moment een zekere mate van vrijheid bestaat in het bepalen van de hoogte van de op te leggen incassokosten. Een van de oplossingen die door de politiek is voorgesteld, is het wettelijk vastleggen van tarieven die gehanteerd mogen worden bij het innen van vorderingen. Daartoe heeft de Minister van Veiligheid en Justitie het wetsvoorstel incassokosten ingediend (ingegaan in 2012, Incassowet 2012).

Doelstelling wetsvoorstel incassokosten

De doelstelling van het wetsvoorstel incassokosten is om met name consumenten en kleine bedrijven (zoals eenmanszaken) te beschermen tegen onredelijk hoge incassokosten. Daarom wordt voorgesteld om een maximale vergoeding voor incassokosten vast te leggen. De maximale vergoeding voor incassokosten zal berekend worden als percentage van het verschuldigde bedrag. Andere veranderingen lees je hier.

Incassokosten: minimum en maximum

In het wetsvoorstel wordt een wettelijke basis gecreëerd voor een zogeheten Algemene Maatregel van Bestuur (hierna: AMvB), om zodoende de hoogte van de incassokosten vast te kunnen leggen. In de AMvB wordt een staffel opgenomen, aan de hand waarvan de incassokosten worden bepaald. Richtlijn in de staffel is in feite dat hoe hoger de geldvordering is, hoe lager het percentage wordt voor de in rekening te brengen incassokosten. In die gevallen blijft het rapport Voorwerk II van kracht. Naast hierboven genoemde maximale vergoeding voor incassokosten, wordt in het wetsvoorstel tevens voorgesteld om een minimumbedrag als vergoeding op te nemen in de regeling.

Incassokosten berekenen: staffel

De staffel ziet er conform het wetsvoorstel als volgt uit:

Over de eerste                € 2.500        15% (minimaal € 40)

Over de volgende           € 2.500        10%

Over de volgende           € 5.000         5%

Over de volgende           € 15.000       1% (maximaal € 6.775)

Dwingend recht

De regeling zal van dwingend recht Wetsbepalingen waarvan partijen niet (contractueel) van mogen afwijken.
» Meer over dwingend recht
dwingend recht
zijn, hetgeen betekent dat er niet vanaf geweken kan worden. Indien een schuldeiser (crediteur) toch van de staffel afwijkt, door in bijvoorbeeld de algemene voorwaarden af te wijken van de maximale vergoeding conform de staffel, dan kunnen deze bedingen als “onredelijk bezwarend” worden aangemerkt en op grond van de wet worden vernietigd (art. 3:40 lid 2 BW).

Optellen vorderingen

Wanneer de schuldeiser meerdere vorderingen heeft op dezelfde schuldenaar, is het de bedoeling dat deze vorderingen voor de berekening van de in rekening te brengen incassokosten bij elkaar worden opgeteld. Een voorbeeld hiervan is het verschuldigd zijn van meerdere huurtermijnen, voortvloeiend uit dezelfde huurovereenkomst.

Incasso advocaat Amsterdam

Er zal veel veranderen door de inwerkingtreding van de nieuwe Incassowet. Zo doen ondernemers er goed aan hun algemene voorwaarden aan te passen. AMS Advocaten in Amsterdam heeft een jarenlange ervaring in het adviseren en procederen op het gebied van de buitengerechtelijke incassokosten. De advocaten van AMS zijn sterk betrokken bij de zaken van hun cliënten, werken met korte lijnen en bieden scherpe tarieven.

More in Incasso
Advocaat incasso - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Incasso van openstaande vorderingen door een advocaat

Als u met een onbetaalde vordering wordt geconfronteerd, bijvoorbeeld een openstaande factuur of een debiteur die weigert uitvoering te geven...

Close