4 min lezen

Schuldeiser legt beslag op bedrijfscomplex. Houdt dat stand?

NL

Het beslagrecht kent zowel het beslag dat dient als zekerstelling voor een vordering die nog niet in rechte vaststaat, als het beslag voor vorderingen die al wel in rechte vaststaan. Beide categorie beslagen kunnen “vexatoir” zijn. Advocaat gespecialiseerd in beslag leggen Thomas van Vugt legt aan de hand van een uitspraak uit wat daarmee wordt bedoeld.

Conservatoir versus executoriaal beslag

Beslagen die dienen als zekerstelling voor vorderingen die nog niet in rechte vaststaan worden conservatoire (verhaalsbewarende) beslagen genoemd. Indien het een beslag betreft voor vorderingen die al wel in rechte vaststaan spreken we van executoriaal beslag Executiemiddel waarbij de goederen van de schuldenaar te gelde te maken zodat de schuldeiser zijn vordering uit de verkregen opbrengst kan voldoen.
» Meer over executoriaal beslag
executoriaal beslag
.

Executoriaal beslag op bedrijfscomplex

Een schuldeiser had een aanzienlijke vordering op diens wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
. De vordering bedroeg een kleine € 400.000,-. De wederpartij was door de rechtbank veroordeeld om dit bedrag te betalen, de vordering was dus in rechte vastgesteld. De advocaat van de schuldeiser legde op basis van dat vonnis vervolgens (via de deurwaarder) executoriaal beslag onder de bank, onder een aantal derde partijen en op onroerende zaak Onroerend zaken zijn o.m. de grond en gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd.
» Meer over onroerende zaak
onroerend goed
(een bedrijfscomplex). De schuldenaar wilde het bedrijvencomplex verkopen maar dat werd haar bemoeilijkt door het beslag. Zij kon het bedrijfscomplex door het beslag namelijk niet vrij van beslag verkopen.

Schuldenaar start kort geding tot opheffing van beslag

De schuldenaar wilde het bedrijvencomplex verkopen maar dat werd haar dus bemoeilijkt omdat er beslag op lag. Om verkoop vrij van beslag toch mogelijk te maken startte de advocaat van de schuldenaar een kort geding. De partij ten laste van wie beslag was gelegd vorderde in kort geding dat het beslag op het bedrijfscomplex moest worden opgeheven. De schuldenaar voerde aan dat het beslag vexatoir was en dat de schuldeiser bij handhaving van het beslag geen enkel belang had.

Waarde bedrijfscomplex veel hoger dan vordering

De schuldenaar voerde daarvoor aan dat de waarde van het bedrijfscomplex veel hoger was dan de vordering. Bovendien zou de verkoopopbrengst geheel aan de bank als hypotheekhouder toekomen. Bovendien zou de beslaglegger ook zelf gebaat zijn bij de verkoop die nu door het beslag gefrustreerd werd omdat daardoor de schuld aan de bank zou afnemen. Daardoor zou er meer overwaarde overblijven in een andere onroerende zaak Onroerend zaken zijn o.m. de grond en gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd.
» Meer over onroerende zaak
onroerende zaak
waarop de schuldeiser ook beslag had gelegd. Volgens de schuldenaar diende handhaving van het beslag dan ook geen enkel doel. Om die reden vorderde hij opheffing van het beslag. De schuldenaar vond het beslag vexatoir.

Misbruik van bevoegdheid?

Bij een vordering tot opheffing van een executoriaal beslag heeft de rechter slechts een beperkte taak. Een rechter kan namelijk pas in de executie ingrijpen, indien de executant zich door de executie schuldig maakt aan misbruik van bevoegdheid Misbruik van een op zichzelf bestaande bevoegdheid. Of hier sprake van is hangt af van de concrete omstandigheden.
» Meer over misbruik van bevoegdheid
misbruik van bevoegdheid
. Van misbruik van executiebevoegdheid kan slechts in twee gevallen sprake zijn: 1. indien de te executeren titel klaarblijkelijk berust op een juridische of feitelijke misslag, of 2. indien tenuitvoerlegging op grond van na de titel voorgevallen of aan het licht gekomen feiten klaarblijkelijk aan de zijde van de geëxecuteerde een noodtoestand zal doen ontstaan, waardoor een onverwijlde tenuitvoerlegging niet kan worden aanvaard. Een vexatoir beslag Onrechtmatig beslag
» Meer over vexatoir beslag
vexatoir beslag
zou tot een dergelijke noodsituatie kunnen leiden.

Is het beslag onrechtmatig?

Tussen partijen was dus geschil of het beslag opgeheven diende te worden omdat het handhaven daarvan vexatoir was te achten. Allereerst nam de rechter in aanmerking dat sprake was van een aanzienlijk tijdsverloop. Het beslag was namelijk al in oktober 2012 gelegd, terwijl er geen vervolg aan is gegeven en dit ook niet wordt aangekondigd. Door de beslaglegger was ook niet aannemelijk gemaakt dat na opheffing van het onderhavige beslag de resterende beslagen op de 16 overige onroerende zaken onvoldoende zekerheidsrecht Zakelijke rechten die strekken tot ter zekerheid van een vordering, zoals pand en hypotheek.
» Meer over zekerheidsrecht
zekerheid
tot verhaal van zijn vordering zouden bieden. De rechter vond zelfs dat de beslaglegger in het geheel niet duidelijk kon maken welk belang zij bij handhaving van het beslag dan wél had. De rechter was ook van oordeel dat het beslag vexatoir, dus onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
, is omdat het de levering, vrij van beslag, van het bedrijfscomplex frustreert.

Rechter: beslag opheffen

Om bovengenoemde redenen was de rechter, na afweging van de wederzijdse belangen, van oordeel dat de schuldenaar door het beslag op onevenredig zware wijze in zijn belangen werd getroffen. De rechter kwam dan ook tot de slotsom dat het beslag op het bedrijfscomplex opgeheven diende te worden. De rechter vond het beslag vexatoir.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.

Ravel Residence