Schending informatieplicht beslaglegger leidt tot opheffing beslag!

In Nederland wordt in de regel moeiteloos toestemming verleend om conservatoir beslag te leggen. Zonder dat de debiteur De schuldenaar, iemand die nog moet betalen voor een bepaald product of dienst.
» Meer over debiteur
debiteur
wordt gehoord, wijst een voorzieningenrechter doorgaans een verzoek om beslag te mogen leggen van een schuldeiser automatisch toe. Wel wordt dan van de verzoeker verwacht dat hij de voorzieningenrechter alle relevante informatie verstrekt. Doet de verzoeker dit niet, dan kan dit een grond zijn voor de rechter om het beslag op te heffen.
Advocaat incassorecht Thomas van Vugt bespreekt een recente uitspraak waarin dit aan de orde kwam.

Verlof leggen conservatoir beslag verleend door rechter

In de zaak die in dit blog wordt behandeld had een schuldeiser beslagverlof gevraagd wegens een opeisbare vordering op de debiteur van ruim € 9.500. Het verlof werd verleend voor een bedrag van € 15.000 en de schuldeiser legde conservatoir beslag op ongeveer alle goed Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.
» Meer over goed
goederen
van debiteur die vatbaar waren voor beslag. Maar de debiteur startte een kort geding waarin hij om opheffing van de beslagen verzocht. De beslagen waren volgens hem vexatoir (d.w.z. onnodig) gelegd want er was namelijk geen bedrag van € 9.500 opeisbaar maar slechts een bedrag van € 200. Voor het resterende bedrag was namelijk een betalingsregeling getroffen waaraan de debiteur voldeed. De schuldeiser had echter nagelaten de rechter die het beslagverzoek beoordeelde, te informeren over deze betalingsregeling.

Debiteur vordert opheffing beslagen in kort geding

In het opheffings kort geding overweegt de voorzieningenrechter dat de crediteur zijn informatieverplichting geschonden heeft zodat het beslag niet in stand kan blijven. Alle beslagen worden opgeheven met veroordeling van de crediteur in de kosten. Uit deze uitspraak blijkt allereerst dat het in Nederland makkelijk is beslag te leggen. De voorzieningenrechter geeft ook in zijn uitspraak aan dat het verzoek tot het verkrijgen van verlof om beslag te leggen slechts summierlijk door de voorzieningenrechter wordt onderzocht. De debiteur wordt niet gehoord en de rechter kan daarom enkel afgaan op de mededelingen die de crediteur doet en de stukken die door hem worden overgelegd.

Crediteur moet alle feiten naar waarheid presenteren

Dit betekent dat de verzoeker/schuldeiser de rechter van alle voor de beslissing relevante feiten en omstandigheden dient te voorzien waarbij de rechter erop moet kunnen vertrouwen dat de verzoeker hem volledig en naar waarheid inlicht. Op de verzoeker rust dus een informatieverplichting. Misleiding door onvoldoende toelichting van de feiten kan reden geven om een vordering tot opheffing van het beslag toe te wijzen.

AMS advocaat executierecht bij onrechtmatig beslag

Hoewel de schuldeiser in deze kwestie weg kwam met alleen een kostenveroordeling De partij die bij vonnis geheel of grotendeels in het ongelijk wordt gesteld, wordt in beginsel in de kosten veroordeeld.
» Meer over kostenveroordeling
kostenveroordeling
betreffende het opheffingskortgeding, kan een beslaglegger ook worden geconfronteerd met schadeclaims. Een onrechtmatig gelegd beslag leidt namelijk tot aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
van de beslaglegger. Als er sprake is van een ondeugdelijke vordering wordt het beslag eveneens opgeheven. Het is daarom raadzaam om als er conservatoir beslag wordt gelegd op uw bankrekening of woning advies in te winnen bij een advocaat. Wellicht kan het beslag worden opgeheven in kort geding. Onze incassospecialisten hebben ruime ervaring in zowel beslaglegging als in opheffing van beslagen.

More in Incasso
Incasso - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Conservatoir beslag op monstertruck afgewezen

Afgelopen week oordeelde de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel dat een aantal betrokkenen bij het noodlottige ongeval in Haaksbergen met...

Close