Retentierecht op een hond, kan dat?

Recentelijk oordeelde de voorzieningenrechter van de  rechtbank Overijssel in een wel heel opvallende zaak. Een hondenpension beroept zich op haar retentierecht op een tweetal honden omdat de pensionkosten niet zijn betaald. De eigenaren vorderen in kort geding afgifte van de de honden. Het retentierecht Het recht van een schuldeiser om een zaak van de schuldenaar onder zich te houden totdat zijn vordering is voldaan.
» Meer over retentierecht
retentierecht
wordt veel ingeroepen in het bouwrecht, en ook in de incassopraktijk wordt vaak een beroep op het retentierecht gedaan. Daarom bespreekt incasso advocaat Thomas van Vugt de zaak.

 

Verhaal op huisdieren

Een huisdier was tot 1 januari 2013 juridisch gezien een roerende zaak Roerend zijn alle zaken die niet onroerend zijn.
» Meer over roerende zaak
roerende zaak
. Op die datum is artikel 3:2a BW in werking getreden; daarin is bepaald dat dieren weliswaar geen zaken zijn, maar dat de bepalingen met betrekking tot zaken wel op dieren van toepassing zijn.

Dit houdt in dat schuldeisers zich op een huisdier kunnen verhalen. Er kan dus ook beslag worden gelegd op een huisdier. Vraag is echter of dit zinvol is. Een hond of een kat vertegenwoordigd vaak geen grote waarde, anders dan de emotionele waarde van de eigenaren. Daarbij dient er tijdens de inbeslagname voor worden gezorgd dat het huisdier goed wordt verzorgd. Hiervoor dient doorgaans een derde (deskundige) ingeschakeld te worden. Dit kan een kostbare aangelegenheid zijn. Ook dient een rechter toestemming te verlenen voor het leggen van beslag. Een rechter zal hier niet snel toe overgaan als het een dier met slechts emotionele waarde betreft. Dit kan anders zijn bij beslag op bijvoorbeeld paarden, die doorgaans een grotere waarde vertegenwoordigen dan een gemiddeld gezelschapsdier.

Voor beroep op retentierecht doet hoogte vordering niet terzake

De honden waren in dit geval een week lang in het hondenpension verbleven. De honden zijn aan het einde van de week niet opgehaald. Omdat de eigenaren weigeren de pensionkosten te betalen, weigert het hondenpension de honden aan de eigenaren terug te geven. De honden verblijven dan ook nog steeds in het pension. De vordering van het hondenpension is ongeveer € 2.500,-. De voorzieningenrechter oordeelt dat de vordering van het hondenpension vast staat en opeisbaar is. Ook is de hoogte van de vordering in beginsel niet van belang voor een beroep op een retentierecht, aldus de voorzieningenrechter. Aan het hondenpension komt dan ook een retentierecht op de honden toe.

Echtheid over en weer verzonden e-mails

Opmerkelijk aan deze zaak is verder nog het volgende. De eigenaren hebben zich nog op het standpunt gesteld dat het hondenpension hen per e-mail zouden hebben laten weten dat de honden langer in het pension moesten verblijven omdat zij een ziekte onder de leden hadden. Het hondenpension zou in diezelfde e-mail hebben toegezegd dat geen kosten in rekening zouden worden gebracht voor het verlengde verblijf. Deze  e-mails zijn, op verzoek van de voorzieningenrechter, door de eigenaren doorgestuurd aan de griffier en geprint overgelegd aan de rechtbank.  De voorzieningenrechter oordeelt echter dat, hoewel de tekst van de doorgestuurde e-mails overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
met de geprinte e-mails, na summier onderzoek van de doorgestuurde e-mails het niet mogelijk is gebleken om de echtheid van de e-mails vast te stellen. De voorzieningenrechter is dan ook van oordeel dat de e-mails in het kort geding niet afdoende tot bewijs In het Nederlandse procesrecht geldt als hoofdregel dat de rechter alleen die feiten of rechten aan zijn beslissing ten grondslag mag leggen, die in de rechtszaak aan hem ter kennis zijn gekomen of zijn gesteld en die zijn komen vast te staan.
» Meer over bewijs
bewijs
kunnen dienen.

Incasso advocaat

AMS Advocaten is een advocatenkantoor gespecialiseerd in incasso. Wordt u geconfronteerd met een vordering die mogelijk verjaring Verjaring betekent dat een rechtsvordering door verloop van een bepaalde tijd niet langer in rechte afdwingbaar is.
» Meer over verjaring
verjaard
is of wilt u uw eigen vorderingen zekerstellen, kunt u altijd opnemen met een van onze advocaten.

Meer in Incasso
Cessie en retrocessie van vorderingen: wat houdt dat in?

Wanneer je werk verricht voor een klant maar die betaalt zijn rekening niet, dan heb je een vordering op de...

Sluiten