3 min lezen

Betaling geldsom vorderen in kort geding: AMS legt uit!

NL

Als een crediteur in kort geding betaling van een geldsom vordert zal de voorzieningenrechter terughoudend optreden. Niet alleen zal de rechter onderzoeken of het bestaan van de vordering van de crediteur voldoende aannemelijk is, maar ook of er sprake is van een spoedeisend belang Voor een toewijzing van een vordering in kort geding moet er sprake zijn van spoedeisend belang.
» Meer over spoedeisend belang
spoedeisend belang
bij de veroordeling tot betaling. Tot slot dienen de belangen van partijen te worden afgewogen waarbij het eventuele restitutierisico van de crediteur meespeelt. Advocaat incassorecht Hidde Reitsma licht deze beoordeling toe aan de hand van een recente uitspraak.

 

Debiteur kampt met tijdelijke liquiditeitsproblemen

In dit kort geding vorderde een crediteur betaling van openstaande facturen ter zake van door haar geleverde diensten. In totaal bedroeg de vordering ruim € 90.000. De debiteur De schuldenaar, iemand die nog moet betalen voor een bepaald product of dienst.
» Meer over debiteur
debiteur
erkende in ieder geval nog € 60.000 verschuldigd te zijn maar betwiste op de zitting dat de crediteur een spoedeisend belang had bij zijn vordering in kort geding. Voorts voerde de debiteur aan dat hij thans te kampen heeft met liquiditeitsproblemen die te wijten zijn aan een wanbetalende opdrachtgever. Hij heeft een procedure tegen deze debiteur ingesteld dus hij wacht op de uitkomst daarvan. De crediteur moet dus even geduld hebben, vindt de debiteur.

Rechter: belang crediteur op betaling erkende schuld

De voorzieningenrechter overweegt dat het belang van de crediteur gelegen is in een tijdige en spoedige betaling van reeds enige tijd opeisbare en erkende vordering. Dit belang prevaleert boven het belang van de debiteur de nakoming van haar verplichtingen te laten afhangen van de (onzekere) uitkomst van een procedure tegen zijn opdrachtgever. Er is geen sprake van een restitutierisico nu de crediteur ook ter zitting heeft aangegeven dat hij in beginsel in staat is en zo nodig bereid is een zekerheidsrecht Zakelijke rechten die strekken tot ter zekerheid van een vordering, zoals pand en hypotheek.
» Meer over zekerheidsrecht
zekerheid
te stellen. De rechter wijst er tot slot op dat de debiteur weliswaar beweert in een moeilijke liquiditeitspositie te verkeren, maar dat hij dit op geen enkele wijze heeft onderbouwd. De vordering wordt tot het door de debiteur erkende bedrag toegewezen.

Betalingen debiteur niet geoormerkt

In deze uitspraak kwam voorts nog een interessant ander punt aan de orde. De debiteur had namelijk ronde bedragen van in totaal € 55.000 aan de crediteur overgemaakt. Deze bedragen waren echter niet geoormerkt. Dat wil zeggen dat ze niet gerelateerd zijn aan specifieke facturen. De crediteur kan dus niet vast te stellen welke facturen de debiteur hiermee heeft beoogd te betalen en welke niet.

Wettelijke volgorde toerekening betaling geldsom

De wet schrijft voor dat een betaling welke niet is geoormerkt en welke zou kunnen zien op de voldoening van meerdere verbintenissen, eerst wordt toegeschreven aan de oudste opeisbare vordering. Vervolgens geldt dat een betaling in de eerste plaats strekt in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opeisbare rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Als een debiteur een specifieke factuur wil betalen (of juist niet als hij een vordering betwist) dan doet hij er dus goed aan zelf precies aan te geven op welke factuur de betaling betrekking heeft.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht. Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence