Leg aanvullende aflossingsafspraken bij lening vast in addendum!

Bij het aangaan van een lening is het belangrijk om de afspraken over de wijze en termijnen van afbetaling nauwkeurig schriftelijk vast te leggen. Een verschillende interpretatie van de leningsovereenkomst kan al gauw tot juridische geschillen leiden. Ook in een recent incassogeschil moest de rechter tussen de partijen komen. In deze zaak ging het om de vraag of de lening nu wel of niet opeisbaar was geworden. Advocaat incassorecht Marco Guit bespreekt de zaak.

 

Overeenkomst van geldlening

In deze zaak had gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
een overeenkomst van lening gesloten met de twee eisers. Zij leende van ieder € 25.000 om een deel van de aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
van eisers in een BV te kopen. In de akte Een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen.
» Meer over akte
akte
van geldlening werd onder meer opgenomen dat het bedrag uiterlijk voor 1 april 2015 de leningen moest hebben afgelost. Voorts was opgenomen dat gedaagde dividenduitkeringen uit de BV als eerste zou aanwenden ter aflossing van de lening.

Aflossing lening middels management fee?

Gedaagde werd na de aankoop van de aandelen als bestuurder benoemd in de BV. Eisers waren ook bestuurders. Partijen waren alle DGA’s in de BV.  De bestuurders hadden alle recht op een management fee. Gedaagde heeft in 2014 en 2015 € 15.000 aan management fee ontvangen. In 2015 werd ze echter als bestuurder ontslagen. De leningen zijn nimmer afbetaald.

Vordering tot betaling opeisbare lening in incassogeschil

Eisers hebben in rechte gevorderd gedaagde te veroordelen tot betaling van de gehele lening. Zij stellen dat nu gedaagde de lening niet voor 1 april 2015 heeft afgelost, de hele lening opeisbaar is geworden. Gedaagde stelt echter dat is afgesproken dat zij 20% van haar management fee zou aanwenden ter aflossing van de lening. Nu zij deze management fee niet (meer) ontvangt, is zij ook niet tot aflossen verplicht.

Management fee voorwaarde voor betalingsverplichting?

De rechter is van oordeel dat uit de leningsovereenkomst, noch uit andere stukken valt op te maken dat de betaling van de management fee als voorwaarde gold voor de afbetalingsverplichting van gedaagde. Weliswaar blijkt uit sms-berichten dat gedaagde 20% van haar management fee zou aanwenden ter aflossing van de lening, dit betekent nog niet dat als zij -om welke reden dan ook- de management fee niet meer ontvangt, zij ontslagen is van haar afbetalingsverplichting.

Rechter: lening wegens wanbetaling direct opeisbaar

Hierbij heeft te gelden dat de management fee door een derde (Aventura BV) werd betaald en niet door de eisers. Bovendien is gedaagde ook deze aanvullende afspraak niet nagekomen nu zij de wel ontvangen management fee niet heeft aangewend ter aflossing. De lening is aldus direct opeisbaar geworden op 1 april 2015, conform hetgeen partijen contractueel zijn overeengekomen.

AMS advocaten bij opstellen akte geldlening

In de meeste leningsovereenkomsten staat een afbetalingsregeling overeengekomen over de maandelijkse of jaarlijkse bedragen, al dan niet vermeerderd met rente, die moeten worden betaald. Ook zie je vaak een bepaling terug over de consequenties van niet (tijdige) aflossing. Zo kan de kredietverstrekker de leningsovereenkomst bij wanprestatie Niet nakomen van verplichtingen uit overeenkomst maakt schadeplichtig.
» Meer over wanprestatie
wanprestatie
van de kredietnemer opzeggen. Dan wordt de gehele lening direct opeisbaar. Voorts kan de kredietverstrekker bij niet-betaling zekerheidsrecht Zakelijke rechten die strekken tot ter zekerheid van een vordering, zoals pand en hypotheek.
» Meer over zekerheidsrecht
zekerheden
die de kredietnemer heeft verstrekt uitwinnen. Denk aan een bankgarantie De garantstelling van een bank om een geldbedrag aan de begunstigde uit te keren als de wederpartij niet nakomt of niet betaalt.
» Meer over bankgarantie
bankgarantie
, een hypotheek of pandrecht Een pandrecht is een beperkt recht strekkende om op de daaraan onderworpen goederen een vordering tot voldoening van een geldsom bij voorrang boven andere schuldeisers te verhalen.
» Meer over pandrecht
pandrecht
. Worden er aanvullende (aflossings)afspraken gemaakt, zorg dan dat ook deze op papier komen te staan. Zeker als de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
al is gesloten, vergeet men aanvullende regelingen nader vast te leggen in bijvoorbeeld een addendum.

More in Incasso
Binnenkort conservatoir beslag op EU-bankrekening mogelijk?
Binnenkort conservatoir beslag op EU-bankrekening mogelijk?

Beslaglegging kon tot op heden alleen op Nederlandse bankrekeningen. Er is nu een procedure in de maak waarbij ook conservatoir...

Close