Ex-werknemer met dienstwoning heeft huurbescherming

Het komt niet heel vaak voor maar soms wordt er door de werkgever aan een werknemer een woning of een kamer ter beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
» Meer over beschikking
beschikking
gesteld. Soms tegen een huurbedrag maar het kan ook als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. In een recente uitspraak gaat het hof in op de vraag wanneer een werknemer huurbescherming toekomt als de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
eindigt. Arbeidsrecht advocaat Sander Schouten licht de uitspraak toe.

 

Terbeschikkingstelling woning onderdeel van arbeidscontract

De werkgever in deze zaak had aan twee werknemers (een echtpaar) inwoning (een kamer) verstrekt als onderdeel van de arbeidsovereenkomst die hij met hen beiden had gesloten. Hiervoor was iedere werknemer maandelijks een vergoeding van € 145,- verschuldigd. De arbeidsovereenkomsten zijn op een gegeven moment geëindigd en de werkgever heeft het echtpaar verzocht de kamer te verlaten. Het echtpaar deed echter een beroep op huurbescherming en weigerde te vertrekken.

Vordering tot ontruiming in kort geding

In kort geding heeft de werkgever ontruiming van de ex-werknemers gevorderd. Aan de vordering heeft hij ten grondslag gelegd dat zij de kamer zonder recht of titel bewonen omdat de arbeidsovereenkomst is geëindigd. De Voorzieningenrechter wees de vordering af. De werkgever ging in hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
.

Huur is gebruik van een zaak tegen een tegenprestatie

Het hof stelt voorop dat er sprake is van huur en niet, zoals de werkgever tevens aanvoert, een bruikleenovereenkomst Een overeenkomst waarbij de één iets uitleent aan de ander zonder dat daar een tegenprestatie tegenover staat.
» Meer over bruikleenovereenkomst
bruikleenovereenkomst
(een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
waarbij een zaak ter beschikking wordt gesteld om niet). Immers, de kamer is niet zonder enige tegenprestatie aan het echtpaar te beschikking gesteld maar in ruil voor door hen verrichtte arbeid. Aan het beschikbaar stellen van de kamer was dus een op geld waardeerbare tegenprestatie verbonden. Er is aldus sprake van huur en dus heeft de huurder (de ex-werknemers) in beginsel recht op huurbescherming. Dit is enkel anders als er sprake zou zijn van een eigenlijke dienstwoning maar dat is in deze zaak niet het geval. Het hof wijst, in navolging van de Voorzieningenrechter, de vorderingen van de werkgever af.

Eigenlijke of oneigenlijke dienstwoning?

De eigenlijke dienstwoning is een woning die door de werkgever te beschikking gesteld met het oog op de aard van het werk en de bewoning ervan behoort tot de verplichtingen van de werknemer (denk aan boswachterswoning). Als de bewoning van een woning geheel geen verband houdt met het werk, dan spreken we van een oneigenlijke dienstwoning. Het cruciale verschil zit ‘m in de gevolgen bij de beëindiging van het arbeidscontract. Bij een eigenlijke dienstwoning eindigt de huur van de woning tegelijk met het einde van het dienstverband. Bij een oneigenlijk dienstverband heeft de (ex-)werknemer recht op huurbescherming. De huur kan dan alleen worden beëindigd door de rechter als één van de limitatief in de wet opgesomde beëindigingsgronden zich voordoen.

AMS Advocaten voor arbeidsrecht en huurrecht

Zoals uit deze zaak blijkt is het dus moeilijk om ex-werknemers te ontruimen enkel omdat de arbeidsovereenkomst is geëindigd. Hou daarom rekening met de huurbeschermingsbepalingen ook als informeel andere afspraken zijn gemaakt omtrent de dienstwoning.

More in Arbeidsrecht, Huurrecht
advocaat arbeidsrecht
Good leaver of bad leaver: wat maakt het uit?

Een werknemer mag in principe altijd zijn arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd opzeggen (met inachtneming van de opzegtermijn). Of de werkgever...

Close