4 min lezen

Vernietiging van een arbitraal vonnis: AMS legt uit!

NL

Een Chileense onderneming werd door een arbiter uit Den Haag veroordeeld om $ 45 miljoen schadevergoeding te betalen aan haar contractspartij wegens contractbreuk. De onderneming eiste in kort geding vernietiging van dit arbitrale vonnis. In de uitspraak komt aan de orde wanneer zo’n vordering kan worden toegewezen. Advocaat contractenrecht Marco Guit licht de zaak toe.

Arbitrageprocedure in handelsgeschil

eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
Eiser
was bij arbitraal vonnis veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van maar liefst $45 miljoen. Volgens de arbiter had eiser haar handelscontract met gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
zonder grond (en dus onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
) beëindigd en was zij derhalve schadeplichtig. Eiser kon zich niet vinden in de uitspraak en startte een procedure tot vernietiging van het arbitrale vonnis. Aan de vordering lag ten grondslag dat de arbiter o.m. het beginsel van hoor en wederhoor had geschonden. De rechter gaat in de uitspraak uitvoerig in op de wijze waarop de arbiter bewijs In het Nederlandse procesrecht geldt als hoofdregel dat de rechter alleen die feiten of rechten aan zijn beslissing ten grondslag mag leggen, die in de rechtszaak aan hem ter kennis zijn gekomen of zijn gesteld en die zijn komen vast te staan.
» Meer over bewijs
bewijs
heeft toegelaten en hoe het beginsel van hoor en wederhoor heeft toegepast. Volgens de rechter is er geen sprake van schending van dit beginsel of andere fundamentele rechtsbeginselen. Het verzoek tot vernietiging wordt afgewezen.

Civiele rechter terughoudend bij aantasting arbitrale beslissing

Volgens vaste rechtspraak is de mogelijkheid van een civiele rechter om een arbitrale beslissing aan te tasten beperkt. Bij het onderzoek of er grond voor vernietiging bestaat dient de rechter zich terughoudend op te stellen. Een vernietigingsprocedure mag niet dienen als een verkapt hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
. Bij veel vormen van arbitrage Particuliere geschillenbeslechting buiten de overheidsrechtspraak om.
» Meer over arbitrage
arbitrage
is hoger beroep namelijk uitgesloten. Dit betekent dus dat de rechter niet inhoudelijk mag ingaan op zaak.

Wettelijke vernietigingsgronden limitatief

In de wet staan de vernietigingsgronden limitatief opgesomd. Dat wil zeggen dat alleen als één van deze gronden aanwezig is, een arbitraal vonnis voor vernietiging in aanmerking komt. Deze gronden zijn:

– het ontbreken van een geldige overeenkomst tot arbitrage;
– het scheidsgerecht is niet volgens de regels samengesteld;
– het scheidsgerecht heeft zich niet aan zijn opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
gehouden;
– het arbitraal vonnis is niet gemotiveerd;
– het vonnis, of de wijze waarop dit tot stand kwam, is in strijd met de openbare orde of de goede zeden.

Strijd met openbare orde of goede zeden

Bij strijd met openbare orde moet je denken aan schending van fundamentele beginselen van goede procesorde, zoals hoor en wederhoor en onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de arbiters. De rechter in deze zaak benadrukt echter dat arbiters niet gebonden zijn aan de regels van het bewijsrecht voor civiele procedures. Het is in beginsel aan het scheidsgerecht (welke kan bestaan uit één of meer arbiters) om te beoordelen of en in welke mate het partijen toestaat bewijs van hun stellingen te leveren. De grens van deze vrijheid ligt bij de schending van het beginsel van hoor en wederhoor. Deze grens is in voornoemde zaak volgens de rechter niet overschreden.

Advocaat gespecialiseerd in arbitrage

Vernietiging van een arbitraal vonnis is dus niet eenvoudig. Het is daarom beter om in een arbitrageprocedure goed beslagen ten ijs te komen en zo een gunstige uitspraak te bewerkstelligen. AMS heeft ruime ervaring in arbitragezaken, waaronder procederen bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Marco Guit

Marco Guit

Marco adviseert en procedeert vooral op het gebied van insolventierecht en bouwrecht. Volg Marco ook op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence