3 min lezen

Op deze wijze voorkom je arbitrage

NL

arbitrage Particuliere geschillenbeslechting buiten de overheidsrechtspraak om.
» Meer over arbitrage
Arbitrage
is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting. Als arbitrage is overeengekomen, dan dient een gewone rechter zich meestal onbevoegd te verklaren. Men wil nog wel eens proberen om een overeengekomen arbitrageclausule Een bepaling in een contract, statuten of algemene voorwaarden waarin partijen overeenkomen toekomstige geschillen die tussen hen zouden kunnen ontstaan te beslechten door middel van arbitrage
» Meer over arbitrageclausule
arbitrageclausule
terzijde te schuiven. Een verschil met een normale procedure bij de rechtbank zijn immers de hoge kosten die aan arbitrage gekoppeld zijn. Alhoewel het terzijde schuiven van een arbitrageclausule in het hier te bespreken recente geschil niet lukt, blijkt eveneens dat het niet onhaalbaar is. Advocaat ondernemingsrecht Onno Hennis legt uit.

Neem een clausule op in het contract

Wil arbitrage van toepassing zijn dan dient dit tussen partijen overeen worden gekomen. Hierbij kan gedacht worden aan een clausule in een contract Een akte (schriftelijke vastlegging) van een overeenkomst.
» Meer over contract
contract
. Een gewone rechter mag dan geen kennis nemen van het geschil. Het verschil tussen een normale procedure en arbitrage is onder andere al gauw zo’n 10.000 euro. Het honorarium van de arbiters zorgt mede voor deze hoge prijs. Andere kenmerkende aspecten van arbitrage zijn dat een procedure (vaak) niet openbaar wordt gemaakt en dus vertrouwelijk is, dat die procedure sneller verloopt dan bij de gewone rechter, men minder formaliteiten in acht hoeft te nemen en dat de arbitrage vaak een gevraagde expertise met zich kan brengen.

‘Inschakelen arbitrage is overbodig’

De kosten van arbitrage blijken vaak een (te) hoge drempel. Mede daarom poogt men nog wel eens de overeengekomen arbitrageclausule met een beroep op de redelijkheid en billijkheid Een bron van ongeschreven objectief recht waaraan mensen zich moeten gedragen jegens elkaar.
» Meer over redelijkheid en billijkheid
redelijkheid en billijkheid
terzijde te schuiven. In onderhavige kwestie wendde een ondernemer zich tot de gewone rechtbank. Daar kwam men echter tot de conclusie dat een geldige arbitrageclausule overeen was gekomen. Een van de ondernemers stelde echter dat hij door een nare scheiding met zijn (ex)vrouw in een dusdanige benarde financiële situatie was komen te verkeren en dat hij daardoor de kosten van arbitrage niet kon ophoesten. Daarnaast stelde hij dat het inschakelen van arbitrage met hun expertise voor een dergelijke eenvoudige vordering overbodig was.

Rechtbank had zich onbevoegd moeten verklaren

De rechtbank ging hierin mee, maar het Hof Arnhem – Leeuwarden floot de rechtbank terug. Het Hof stelde echter dat onvoldoende aannemelijk was gemaakt dat in dit geval de arbitrageclausule terzijde kon worden geschoven. Wil, volgens het Hof, een beroep slagen dan dient te worden betoogd dat het naar de omstandigheden van het geval het onredelijk en onbillijk zou zijn om aan de arbitrageclausule te worden gehouden danwel dat er sprake is van misbruik van bevoegdheid Misbruik van een op zichzelf bestaande bevoegdheid. Of hier sprake van is hangt af van de concrete omstandigheden.
» Meer over misbruik van bevoegdheid
misbruik van recht
. Hierbij zou bijvoorbeeld sprake kunnen zijn wanneer arbitrage louter wordt aangewend om de gang naar de rechter danwel arbitrage praktisch onmogelijk te maken. Voorts besloot het Hof dat de rechtbank zich onbevoegd had moeten verklaren en nimmer kennis had mogen nemen van het geschil.

Besef consequenties van arbitrageclausule

Wat de ondernemer in deze zaak resteert is sparen danwel lenen om alsnog de financiering rond te krijgen, zodat een arbitrage Particuliere geschillenbeslechting buiten de overheidsrechtspraak om.
» Meer over arbitrage
arbitrageprocedure
kan worden begonnen. Van belang is om altijd een arbitrageclausule met een kritisch oog te bekijken en te beseffen wat de consequenties zijn. Mocht het gevoel niet goed zijn, dan kan men de wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
verzoeken de arbitrageclausule te schrappen. Dit kan veel problemen voorkomen.

Onno Hennis

Onno Hennis

Bij AMS Advocaten richt Onno zich op het adviseren en procederen in commerciële en ondernemingsrechtelijke geschillen. Hij behandelt zowel zaken die zich binnen de vennootschap afspelen (zoals impasses binnen de algemene vergadering van aandeelhouders en bestuurdersaansprakelijkheidskwesties), als geschillen van de onderneming met externe partijen (zoals voormalige handels- en investeringspartners, leveranciers en klanten). Volg Onno op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence