3 min lezen

Salaris te laat betaald? Werkgever aansprakelijk!

NL

In een recente uitspraak van het Hof Leeuwarden van 10 januari 2012 is geoordeeld dat indien het salaris van een werknemer te laat wordt betaald, dit een dringende reden Een gedraging van een werknemer die zodanig is dat van de werkgever niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.
» Meer over dringende reden
dringende reden
voor de werknemer kan vormen de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
met de werkgever op te zeggen. De werkgever is dan verplicht schade van de werknemer te vergoeden indien er sprake is van opzet of schuld. Werkgevers dienen dus goed op te letten dat het salaris van het personeel tijdig wordt uitbetaald.  Arbeidsrecht advocaat Sander Schouten licht toe. 

 

Te late salarisbetaling bij geschil met werknemer

Het gerechtshof Leeuwarden oordeelde bij uitspraak van 10 januari 2012 dat een werkgever wiens salaris te laat werd betaald geen recht had op schadevergoeding. In deze kwestie waren er grote problemen tussen de werkgever en de werknemer ontstaan. Nadat de werknemer vanaf 14 juli 2008 feitelijk geen werkzaamheden meer had verricht en hem kort daarna een beëindigingsovereenkomst werd aangeboden (die hij weigerde), diende de werkgever ommenabij op 7 augustus 2008 een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in.  De werkgever trok dit verzoekschrift Zaken die niet met een dagvaarding beginnen, worden ingeleid met een verzoekschrift. De wet verbindt een aantal minimumvereisten aan de inhoud van een verzoekschrift.
» Meer over verzoekschrift
verzoekschrift
 een paar weken later weer in. De werknemer moest toen dus toch bij de werkgever in dienst blijven. Kort daarna nam de werknemer zelf op staande voet ontslag.

Wettelijke verhoging en schadevergoeding

De werknemer startte vervolgens een procedure bij de rechtbank. Hij vorderde daarin onder meer nabetaling van loon, betaling van een wettelijke verhoging wegens de te late betalingen, maar ook schadevergoeding. Het achterstallige loon werd toegewezen, evenals de wettelijke verhoging die in dit geval werd gefixeerd op 25%. De werknemer vorderde ook betaling van schade die hij begrootte op zes maanden salaris. Volgens het bedrijfsreglement was zijn opzegtermijn volgens hem namelijk zes maanden. De werknemer betoogde dat hij recht had op betaling van een vergoeding ter hoogte van het salaris dat hij tijdens deze opzegtermijn zou hebben ontvangen indien hij niet wegens een dringende reden op staande voet ontslag had hoeven te nemen.

Opzet en schuld bij dringende reden ontslag op staande voet

Het is inderdaad zo dat een partij die wegens een dringende reden de arbeidsovereenkomst onverwijld opzegt, soms schadevergoeding kan vorderen. In het geval zoals geschetst in de hiervoor vermelde uitspraak zou dat een forse schadepost voor de werkgever hebben opgeleverd. Het is echter wel zo dat schadeplichtigheid alleen ontstaat indien er sprake is van opzet of schuld. Het gerechtshof Leeuwarden oordeelde dat dat in de hiervoor geschetste situatie niet het geval was omdat er duidelijk sprake was van een geschil tussen werkgever en werknemer. Bovendien had de werknemer al enige tijd geen werkzaamheden meer verricht. In deze kwestie kwam de werkgever dus goed weg, maar in principe doen werkgevers er verstandig aan er goed op te letten of de salarissen op tijd worden betaald, omdat dit anders ontslag door de werknemer in de hand kan werken en hij bovendien wellicht schade zou kunnen vorderen.

 AMS Advocaten is specialist in het arbeidsrecht

Onze advocaten staan zowel werkgevers als werknemers regelmatig bij in (dreigende) geschillen. Indien u te maken heeft met een arbeidsrechtelijk geschil, zijn wij dan ook graag bereid u te adviseren.

 

 

 

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence