3 min lezen

Klokkenluider bank mocht ontslag nemen en klant informeren

NL

Onlangs heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de arbeidszaak tussen een werknemer tegen zijn voormalige werkgever, een bank. De werknemer nam op staande voet ontslag toen hij ontdekte dat de bank in een bepaald dossier in strijd had gehandeld met financiële wet- en regelgeving en interne voorschriften. De vraag was of de klokkenluider zich niet als een goed werknemer had gedragen door vertrouwelijke informatie aan de klant van de bank door te spelen. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten legt uit.

Werknemer neemt ontslag op staande voet

Het ging in deze zaak om een hooggeplaatste werknemer bij een bank, die in het dossier van een grote klant tot de conclusie was gekomen dat de bank had geprobeerd haar fouten weg te poetsen door in strijd met wet- en regelgeving en interne regels, de  tekortkomingen aan de klant te melden. In een uitgebreide e-mail nam de klokkenluider vervolgens zelf ontslag op staande voet. De werknemer meende voorts aanspraak te hebben op een bonus, op schadevergoeding en op een integriteitsverklaring. De kantonrechter en het hof wezen de vorderingen af en veroordeelde de klokkenluider zelfs tot terugbetaling van een reeds ontvangen gedeelte van zijn bonus. De zaak wordt door zijn advocaat vervolgens voorgelegd aan de Hoge Raad.

Gedrag klokkenluider strookt met gedragscode

Allereerst oordeelt de Hoge Raad dat het hof had moeten ingaan op het betoog van de klokkenluider dat zijn handelswijze strookt met een aantal interne regels en gedragscode van de bank, en dat hij op die grond dus gerechtigd was zijn arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
op staande voet op te zeggen en de (in zijn ogen) benadeelde klant direct te informeren. De Hoge Raad oordeelt dat niet valt in te zien waarom de loyaliteit en discretie die de klokkenluider tegenover zijn werkgever in acht dient te nemen, vergen dat hij de misstanden eerst had moeten melden aan een leidinggevende binnen de bank, in plaats van die direct aan de klant te melden.

Ontslag op staande voet gerechtvaardigd

Bovendien oordeelt de Hoge Raad dat de door de klokkenluider voor zijn ontslag gegeven redenen wel degelijk een dringende reden Een gedraging van een werknemer die zodanig is dat van de werkgever niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.
» Meer over dringende reden
dringende reden
voor ontslag kunnen opleveren. De Hoge Raad heeft de zaak op deze gronden vernietigd en terugverwezen naar een ander gerechtshof voor verdere afdoening van de zaak. Dat hof zal alsnog moeten beoordelen of de interne gedragsregels van de bank een toereikende grondslag bieden voor de handelwijze van de klokkenluider.

Advocaat eist afgifte van stukken

Daarnaast had de klokkenluider in het hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
afgifte gevorderd van alle correspondentie tussen de bank en de AFM dat betrekking had op de cliënt van de bank. In artikel 843a van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) is opgenomen dat het in bepaalde omstandigheden mogelijk is om inzage, afschrift of uittreksel te eisen van schriftelijke bewijsstukken. Het hof oordeelde dat de stukken onvoldoende bepaald waren en niet konden worden aangemerkt als stukken die een rechtsbetrekking tussen de klokkenluider en de bank betroffen. De Hoge Raad vernietigt ook dit oordeel. De stukken zijn wel voldoende bepaald, omdat duidelijk is op welk (klacht)dossier, c.q. correspondentie de stukken betrekking hebben.

Advocaat arbeidsrecht

De arbeidsrecht advocaten van AMS Advocaten hebben ruime ervaring in gecompliceerde arbeidszaken als de onderhavige. Indien een dergelijke kwestie bij u speelt kan een specialist arbeidsrecht van AMS Advocaten u dan ook van advies dienen.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence