3 min lezen

Wanneer is er sprake van overgang van onderneming? AMS legt uit!

NL

Bij de beoordeling of een werknemer aanspraak kan maken op een transitievergoeding De ontslagvergoeding waar werknemers met een dienstverband van minimaal 2 jaar recht op hebben bij onvrijwillig ontslag.
» Meer over transitievergoeding
transitievergoeding
, dient soms eerst de vraag te worden beantwoord of de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
wel is opgezegd. Als er bijvoorbeeld sprake is van een overgang van onderneming, is de arbeidsovereenkomst niet geëindigd en heeft de werknemer ook geen recht op een transitievergoeding. Deze kwestie kwam ter sprake in een recent arbeidsgeschil. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten licht de zaak toe.

 

Sluiting supermarkt leidt tot ontslag

In deze kwestie speelde het volgende. Werknemer was in dienst bij Supermarkt X. Supermarkt X huurde het bedrijfspand van Jumbo. De huurovereenkomst werd op een gegeven moment opgezegd. Supermarkt X besloot haar bedrijfsactiviteiten niet voort te zetten en heeft voor al haar personeel een ontslagvergunning aangevraagd bij het UWV. In dat kader heeft zij zich op het standpunt gesteld dat er sprake was van een overgang van onderneming waarbij Supermarkt X de overdragende en Jumbo de verkrijgende onderneming was. De opzegging was dus voorwaardelijk voor het geval de rechter mocht oordelen dat er geen sprake was van een overgang van onderneming.

Werknemer vordert transitievergoeding

In deze rechtszaak vordert de (ex-)werknemer van Supermarkt X o.m. betaling van een transitievergoeding. Volgens werknemer is er geen sprake geweest van een overgang van onderneming en is de arbeidsovereenkomst met Supermarkt X door opzegging geëindigd. Supermarkt X volhardt in haar standpunt dat Jumbo de onderneming feitelijk heeft overgenomen en verwijst naar artikel 7:662 BW. Hierin is bepaald dat onder overgang valt “de overgang, ten gevolge van een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
, een fusie of een splitsing, van een economische eenheid die haar identiteit behoudt”.

Sprake van overgang van onderneming?

De vraag die ter beantwoording aan de rechter voorligt is of de identiteit van de economische eenheid, die de onderneming van Supermarkt X tot aan de sluiting heeft gevormd, behouden is gebleven toen Jumbo op dezelfde locatie een Jumbo-supermarkt is gaan exploiteren.

Criterium: identiteit behouden gebleven

Bij de beoordeling van de vraag of de identiteit van de onderneming behouden is gebleven moet er rekening worden gehouden met alle feitelijke omstandigheden die de betreffende transactie kenmerken. Hieronder vallen o.a. de aard van de betrokken onderneming of vestiging, het al dan niet overdragen van materiële activa, het al dan niet in dienst treden bij de nieuwe ondernemer van personeel, overdracht Overdracht is het overdragen van een recht (indien het een recht van eigendom betreft: in eigendom) aan een ander.
» Meer over overdracht
overdracht
van klantenkring en de duur van eventuele onderbreking van activiteiten.

Geen materiële activa overgenomen

De rechter overweegt dat in dit geval geen sprake is van overgang van onderneming. Hij wijst erop dat er geen materiële activa aan Jumbo is overgedragen. Het pand is casco aan Jumbo opgeleverd. Jumbo heeft vervolgens een ingrijpende verbouwing doorgevoerd. Daarnaast geldt dat slechts een klein deel van de oude werknemers van Supermarkt X in dienst zijn getreden bij Jumbo. De meerderheid van het personeel in de nieuwe vestiging is van Jumbo zelf en werkte voorheen niet in Supermarkt X. Jumbo heeft aldus niet “het bekende gezicht van Supermarkt X” willen behouden door het gehele personeel over te nemen.

AMS advocaten bij advies overgang van onderneming

Tot slot kan Jumbo van Supermarkt X worden onderscheiden in verkoopformule en uitstraling. Hoewel beide ondernemingen supermarkten exploiteren, kan Supermarkt X niet worden gevolgd in de stelling dat “een supermarkt nu eenmaal een supermarkt is”. De arbeidsovereenkomst met werknemer is aldus door opzegging geëindigd en werknemer heeft recht op een transitievergoeding.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence