3 min lezen

Schuldbekentenis van stelende werknemer vaak niet rechtsgeldig

NL

De rechtbank Groningen heeft recentelijk geoordeeld dat een schuldbekentenis die was ondertekend door een stelende werknemer niet (volledig) rechtsgeldig is. De verkoopmedewerker had een door zijn werkgever opgestelde berekening van het verduisterde bedrag voor akkoord ondertekend, maar dat bedrag was niet voluit met de hand geschreven. De werknemer hoeft van de rechter veel minder terug te betalen dan het bedrag dat in de schuldbekentenis staat. Advocaat Arbeidsrecht Sander Schouten legt uit. 

 

Schuldbekentenis werknemer na diefstal

De werknemer, die in dienst was bij Kruidvat, had meerdere malen geld uit de kassa ontvreemd. De verduistering was door middel van geheime camera’s vastgelegd. Nadat de werknemer met deze beelden werd geconfronteerd, gaf ze toe dat ze  gedurende ongeveer negen maanden tussen de € 50,- en € 60,- per dag had verduisterd. De werkgever berekende vervolgens dat het om een totaalbedrag van € 6.435,- ging en liet haar een schuldbekentenis ondertekenen waarin dit bedrag was opgenomen. De rechter oordeelt echter dat de schuldbekentenis geen dwingende bewijskracht heeft omdat het terug te betalen bedrag niet door de werknemer met de hand voluit was uitgeschreven. Aan de in de verklaring opgenomen tekst dat de werknemer gedurende een bepaalde periode een bepaald bedrag per dag had ontvreemd, kwam volgens de rechter wel weer dwingende bewijskracht toe, omdat de schuldbekentenis ook deels een gewone onderhandse akte Een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen.
» Meer over akte
akte
is. Gelet op de slagen om de arm die de werknemer heeft gehouden en na aftrek van vakantiedagen komt de rechter uiteindelijk uit op een terug te betalen bedrag van € 3.000,-.

De bewijskracht van een schuldbekentenis

Een authentieke akte Authentieke akten zijn akten in de vereiste vorm en bevoegdelijk opgemaakt door ambtenaren, aan wie bij of krachtens de wet is opgedragen op die wijze te doen blijken van door hen gedane waarnemingen of verrichtingen.
» Meer over authentieke akte
authentieke akte
(denk aan de notariële akte) en een onderhandse akte (denk aan een contract Een akte (schriftelijke vastlegging) van een overeenkomst.
» Meer over contract
contract
) leveren dwingend bewijs In het Nederlandse procesrecht geldt als hoofdregel dat de rechter alleen die feiten of rechten aan zijn beslissing ten grondslag mag leggen, die in de rechtszaak aan hem ter kennis zijn gekomen of zijn gesteld en die zijn komen vast te staan.
» Meer over bewijs
bewijs
op ten aanzien hetgeen de ene contractspartij dient te bewijzen omtrent een in die akte opgenomen verklaring van de andere contractspartij. Deze dwingende bewijskracht geldt echter niet indien het gaat om een onderhandse akte waarin slechts verbintenissen van één partij zijn vastgelegd, voor zover die verbintenissen betrekking hebben op de voldoening van een geldsom, tenzij deze partij de akte geheel met de hand heeft uitgeschreven of heeft voorzien van een goedkeuring die de geldsom voluit in letters vermeldt. Deze verplichting is in de wet opgenomen om mensen ervoor te behoeden te ondoordacht een schuldbekentenis te ondertekenen. Het is dus belangrijk om een schuldbekentenis zorgvuldig op te stellen, het liefst met de hand geschreven door de schuldenaar. Het door de schuldenaar te betalen bedrag dient door hem met de hand voluit te worden geschreven.

Schuldbekentenis kan ook worden vernietigd

In een soortgelijke zaak waarover ik eerder schreef werd een schuldbekentenis wegens misbruik van omstandigheden vernietigd omdat de werknemer onder zware druk werd gezet om de schuldbekentenis te ondertekenen. Schuldbekentenissen dienen dus zorgvuldig te worden opgesteld ter voorkoming van vervelende verrassingen achteraf.

Advocaat arbeidsrecht te Amsterdam

Uit deze uitspraak blijkt maar weer eens dat werkgevers erop moeten letten dat een schuldbekentenis die stelende werknemers tekenen goed zorgvuldig te worden opgesteld. Werkgevers doen er dan ook goed aan zich bij het sluiten van overeenkomsten met werknemers juridisch te laten adviseren.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence