3 min lezen

Niet nakomen re-integratieverplichting: ontbinding arbeidsovereenkomst?

NL

Een zieke werkneemster wordt door de bedrijfsarts geschikt geacht om te starten met een zogenaamd wekelijks ‘koffiemoment’ op de werkvloer. Maar op herhaalde uitnodiging van de werkgever om langs te komen voor zo een ‘koffiemomentje’ gaat zij niet in. Zelfs als haar loon wordt stop gezet weigert zij te komen op de koffie. Schendt de werkneemster nu haar re-integratieverplichtingen? En is dit grond voor ontslag? Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten bespreekt de zaak.

Koffiemoment onderdeel van re-integratie

De werkgever vraagt de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
met de werkneemster te ontbinden. Als grond voert zij aan dat er sprake is van verwijtbaar handelen van werkneemster. Werkneemster is zonder deugdelijke grond haar re-integratieverplichtingen niet nagekomen. Het koffiemoment dat door de bedrijfsarts is voorgeschreven is een eerste stap naar re-integratie, een lang proces. Het is bedoeld om feeling te houden met de werkvloer.

Onvoldoende re-integratie inspanningen

De kantonrechter wijst de vordering toe. Werkneemster werd door de bedrijfsarts in staat geacht om op een wekelijks koffiemoment te verschijnen. Dit oordeel is bevestigd in een tweede deskundigenoordeel. De rechter ziet geen aanleiding om dit oordeel niet te volgen. Werkneemster heeft aldus haar wettelijke verplichting om zich voor re-integratie in te spannen geschonden. Dit levert een redelijke grond op voor het beëindigen van het dienstverband. De vordering van de werkgever wordt dan ook toegewezen.

Ontbinding ondanks opzegverbod wegens ziekte?

In deze redelijk eenvoudige ontbindingsprocedure kwamen twee interessante punten naar voren. Ten eerste de vraag hoe een ontbindingsverzoek De procedure bij de kantonrechter om een arbeidsovereenkomst te ontbinden.
» Meer over ontbindingsverzoek
ontbindingsverzoek
moet worden beoordeeld ingeval van ziekte van de werknemer. Immers, er geldt een opzegverbod Situaties waarin een werkgever niet is toegestaan een arbeidsovereenkomst op te zeggen.
» Meer over opzegverbod
opzegverbod
wegens ziekte. De rechter overwoog dat het opzegverbod niet in de weg staat aan ontbinding op zich, zolang het verzoek maar geen verband houdt met de ziekte. In dit geval was de grond voor ontbinding niet “het ziek zijn”, maar onvoldoende re-integratie inspanningen.

Criteria bij ontbinding wegens onvoldoende re-integratie

Een tweede bijzonderheid was de toets of de werkgever wel aan de criteria, die gelden bij een ontbindingsverzoek wegens onvoldoende re-integratie inspanningen, had voldaan. Op grond van artikel 6:671b lid 5 BW moet de kantonrechter een dergelijk ontbindingsverzoek afwijzen als de werkgever de werknemer niet eerst schriftelijk heeft gemaand tot nakoming van de re-integratie verplichtingen of niet eerst wegens niet-nakoming een loonstop heeft ingesteld. Voorts moet de werkgever een verklaring van een deskundige (benoemd door het UWV) overleggen omtrent de arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Een soort second opinion dus.

AMS arbeidsrecht advocaat bij re-integratie conflicten

In deze zaak had de werkgever aan alle voorwaarden voldaan en kon de kantonrechter de vordering zonder problemen toewijzen. Heeft u te maken met een moeizame re-integratie van een arbeidsongeschikte werknemer? Of bent u als werknemer niet eens met de wijze waarop de re-integratie verloopt? De arbeidsrecht advocaten van AMS hebben ruime ervaring in het bijstaan van zowel werkgevers als werknemers. Neem voor meer informatie contact op met ons kantoor.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence