Doormailen bestanden aan derde: verwijtbaar handelen werknemer?

Tijdens arbeidsconflicten komt het niet zelden voor: een werknemer stuurt -vooruitlopend op zijn vertrek- vertrouwelijke bedrijfsgegevens door naar zijn privémail. Wat zijn hierover de regels? Mag dit wel of niet? En hoe zit het als je bestanden doormailt aan een (ex-)collega? Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten zet de rechtspraak hierover op een rijtje.

Voortschrijdende digitalisering samenlevering

In een uitspraak uit 2015 overwoog de rechter dat door de voortschrijdende digitalisering van de samenleving en de opkomst van nieuwe (sociale) media, de maatschappelijke opvatting over het professionele gebruik van het elektronische berichtenverkeer aan verandering onderhevig is. Maar, zo vervolgde de rechter,  er is nu nog geen sprake van een algemene regel dat het een werknemer niet zou zijn toegestaan om aan zijn werkgever toebehorende bestanden naar zijn privé e-mailadres te verzenden.

Mailen werkbestand naar privé onrechtmatig?

Een soortgelijke uitspraak werd door de rechter herhaald in 2017, al ging het in die zaak om het mailen van vertrouwelijke informatie aan een zakelijk mailadres van de betreffende werknemer. In beide gevallen vreest de werkgever natuurlijk dt de informatie wordt gebruikt voor mogelijke concurrerende activiteiten. Deze angst is natuurlijk tijdens een arbeidsconflict (met een beëindiging van het dienstverband in het vooruitzicht) reëel. Het naar jezelf sturen van werkbestanden is -ook in een arbeidsconflict- echter niet zonder meer onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
.

Wanneer schending geheimhoudingsplicht?

Anders is het als een werknemer vertrouwelijke informatie doorstuurt aan een derde. Dit bleek weer eens uit een recente uitspraak van het hof. In deze zaak was er het volgende aan de hand. Een werkneemster werkte al vele jaren voor werkgever. Haar zus werkte ook voor hetzelfde bedrijf. Tussen zus en werkgever ontstond een arbeidsconflict. Werkgever gaf te kennen de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
met de zus te willen beëindigen. Vooruitlopend hierop werd de zus op non-actief gesteld.

Werkneemster mailt bestanden aan zus

Werkneemster heeft vervolgens een groot aantal e-mails en bestanden aan haar eigen privémail en aan haar zus gemaild. Toen werkgever hier achter kwam, heeft werkgever een verzoek bij de kantonrechter ingediend tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst met werkneemster.

Kantonrechter: niet verwijtbaar gehandeld

De kantonrechter oordeelde dat van de eerste grond, verwijtbaar handelen, geen sprake was. Wel was er een verstoorde arbeidsverhouding ontstaan. Op die (tweede) grond kon de arbeidsovereenkomst worden beëindigd. Omdat het ontslag aldus volgens de kantonrechter niet aan werkneemster was te wijten, werd werkgever veroordeeld om werkneemster een transitievergoeding De ontslagvergoeding waar werknemers met een dienstverband van minimaal 2 jaar recht op hebben bij onvrijwillig ontslag.
» Meer over transitievergoeding
transitievergoeding
te betalen van ruim € 20.000.

Hof: versturen bedrijfsgevoelige informatie strijdig met arbeidscontract

Werkgever ging tegen dit oordeel in hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
. Het hof gaf de werkgever gelijk. Werkneemster had wel degelijk verwijtbaar gehandeld. Zodanig zelfs, dat van werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Het hof vindt dat werkneemster in strijd met haar arbeidscontract (waarin een geheimshoudingsbeding was opgenomen) bedrijfsgevoelige informatie van haar werkgever buiten de organisatie heeft gebracht. Immers, haar zus was reeds op non-actief gesteld.

Arbeidsrecht advocaat bij verwijtbaar handelen

Het vonnis van de kantonrechter wordt door het hof aangepast: de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden op grond van ernstig verwijtbaar handelen. Werkneemster heeft geen recht op een transitievergoeding.

Meer in Arbeidsrecht
Rectificatie afgewezen door Eritrese spion
Geen aanspraak op beëindigingsvergoeding bij weigering andere functie

Bij een reorganisatie dacht een werknemer slim te zijn: hij koos voor vrijwillig ontslag en maakte aanspraak op de riante...

Sluiten