3 min lezen

Werknemer mailt werkbestand naar privé e-mail: onrechtmatig?

NL

In een recente procedure werd een werknemer voor de rechter gesleept door zijn werkgever omdat hij een lijst met vertrouwelijke gegevens van zijn werkcomputer naar zijn privé e-mailadres had gemaild. Toevallig niet lang voordat hij wegging bij deze werkgever. onrechtmatige daad Onrechtmatig handelen leidt tot aansprakelijkheid. In sommige gevallen geeft de wet aan dat een derde aansprakelijk is voor door een ander veroorzaakte schade.
» Meer over onrechtmatige daad
Onrechtmatige daad
, zegt de werkgever. Maar de Kantonrechter dacht hierin zijn uitspraak anders over. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten neemt de zaak onder de loep.

 

Geschil over databestand met vertrouwelijke gegevens

Werkgever in deze zaak houdt zich bezig met arbeidsbemiddeling. Werknemer was in dienst als recruiter. Onderwerp van geschil was een databestand met gegevens van kandidaten. Deze lijst werd door een apart bedrijf opgesteld en uitgegeven. Werkgever heeft een beperkt gebruiksrecht op dit databestand.

Kort geding wegens onrechtmatige daad werknemer

Per september 2014 is werknemer in dienst getreden bij een andere onderneming. Werkgever ontdekte dat werknemer enkele maanden eerder het databestand aan zichzelf had gemaild. De werkgever startte een procedure waarin zij een declaratoir vonnis Een vonnis waarmee de rechter door middel van een zogenaamde verklaring voor recht een rechtsverhouding tussen partijen vaststelt.
» Meer over declaratoir vonnis
verklaring voor recht
vorderde dat werknemer onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
had gehandeld. Werknemer voerde aan dat hij het bestand enkel had doorgestuurd in de uitoefening van zijn normale werkzaamheden voor werkgever, te weten thuiswerken.

Rechter: bestand niet buiten werkuitvoering gebruikt

De rechter overweegt dat weliswaar vaststaat dat de lijst buiten het bedrijfsnetwerk van werkgever is gebracht, maar dat daarmee niet is aangetoond dat het bestand daadwerkelijk buiten het kader van haar eigen bedrijfsactiviteiten is gebruikt. Werkgever heeft dit ook niet gesteld. Zij heeft enkel de vrees geuit dat de lijst door derden zal worden gebruikt of dat dit stiekem al gebeurt. Dat werknemer de lijst naar zijn privé e-mailadres heeft verzonden met het oogmerk zich deze wederrechtelijk toe te eigenen (diefstal) is evenmin gebleken

Doorsturen data naar privé mail verboden?

Interessant is de slotoverweging van de rechter. De rechter overweegt dat door de voortschrijdende digitalisering van de samenleving en de opkomst van nieuwe (sociale) media, de maatschappelijke opvatting over het professionele gebruik van het elektronische berichtenverkeer inderdaad aan verandering onderhevig is. Maar er is nu nog geen sprake van een algemene regel -zoals werkgever betoogde- dat het een werknemer niet zou zijn toegestaan om aan zijn werkgever toebehorende bestanden naar zijn privé e-mailadres te verzenden.

Rechter: taak werkgever regels te stellen aan mailverkeer

Het is volgens de rechter namelijk primair aan de werkgever om in het kader van de dienstbetrekking regels te stellen. Die regels zullen mede afhankelijk zijn van de door de werkgever geboden mogelijkheden om thuis te werken, de functie van de werknemer, de aard van zijn werkzaamheden, de vertrouwelijkheid van de digitale bestanden waarover hij in het kader van zijn dienstbetrekking de beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
» Meer over beschikking
beschikking
heeft en het risico op openbaarmaking.

Advocaat bij opstellen beleid digitale bestanden en e-mail

Het advies dat de rechter aan werkgever geeft in deze uitspraak is zeer waardevol. Om grip te houden op de data die in een bedrijf worden gebruikt en verzameld kan het nodig zijn om beperkingen te stellen aan het gebruik hiervan buiten het bedrijfsnetwerk. Door het opstellen van een kantoorbeleid heeft een werkgever een handvat om op te treden tegen het doorsturen van vertrouwelijke informatie buiten dit netwerk. Dit is vooral handig als werknemers voorbereidingen treffen voor concurrerende activiteiten.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence