3 min lezen

Rechter: ontslag op staande voet advocaat nietig

NL

Een advocatenkantoor heeft een advocaat-stagiaire onlangs ten onrechte op staande voet ontslagen, waardoor een fikse schadevergoeding diende te worden betaald. Omdat niet in de ontslagbrief ondubbelzinnig werd aangegeven waarom de advocate werd ontslagen én omdat de aangegeven redenen sowieso niet zwaarwegend genoeg waren, heeft de kantonrechter geoordeeld dat het ontslag onregelmatig was en werd een schadevergoeding ter hoogte van € 61.598,88 bruto toegewezen. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten legt uit. 

 

Werknemer meldt zich ziek na conflict op werk

De casus is als volgt. Een advocaat-stagiaire meldt zich na een conflict met haar leidinggevende ziek. Na een door de Arbodienst geadviseerde time-out, wordt zij weer arbeidsgeschikt verklaard. De advocaat-stagiaire gaat echter niet terug aan het werk. Ook een gestart mediationtraject om het conflict op te lossen, loopt op niets uit. Nadat de mediationgesprekken een aantal keer zijn verzet De gedaagde die door de rechter bij verstek is veroordeeld, kan daar in verzet tegen komen.
» Meer over verzet
verzet
en partijen het vervolgens niet eens worden over de samenstelling van de deelnemers, beëindigt de Mediator het traject.

Ontslag op staande voet vanwege dringende redenen

Vervolgens ontslaat de werkgever per brief de advocaat-stagiaire op staande voet wegens dringende redenen. In de brief stelt de werkgever onder meer dat de advocaat-stagiaire wordt ontslagen omdat ze langdurig en stelselmatig weigerde werkzaamheden te verrichten. Tevens voerde de werkgever aan dat het drie keer weigeren deel te nemen aan mediationgesprekken tevens een reden is om de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
op te zeggen. De advocaat-stagiaire betrok het advocatenkantoor in kort geding en stelde dat het ontslag onregelmatig en kennelijk onredelijk was.

Onregelmatig en kennelijk onredelijk ontslag

In deze procedure draait het om de vraag of werkgever terecht de werkneemster op staande voet heeft ontslagen. Een ontslag op staande voet is een ultimum remedium en slechts gerechtvaardigd indien van de werkgever in redelijkheid niet gevergd kan worden de werknemer nog langer in dienst te houden. Daarnaast is voor een geldig ontslag vereist dat de werkgever ondubbelzinnig de dringende redenen aan de werknemer meedeelt. De kantonrechter oordeelde in deze zaak dat de werkgever niet aan deze vereisten heeft voldaan. Allereerst kan de ontslagbrief niet worden opgevat als een ondubbelzinnige mededeling. Het is volgens de kantonrechter niet duidelijk of de werkgever heeft bedoeld de twee genoemde redenen als zelfstandige dringende redenen aan het ontslag ten grondslag te leggen, of cumulatief. Vervolgens komt de kantonrechter tot de conclusie dat ook de redenen, noch afzonderlijk noch tezamen, het ontslag op staande voet kunnen dragen. Het door de werknemer gevorderde voorschot op de schadevergoeding wordt toegewezen.

Inhoud ontslagbrief doorslaggevend

Uit deze uitspraak blijkt dat de letterlijke bewoordingen van de ontslagbrief allesbepalend kunnen zijn. Als niet ondubbelzinnig wordt aangegeven waarom een werknemer op staande voet wordt ontslagen – en/of de redenen voor het ontslag niet zwaarwegend genoeg zijn – wordt meestal de nietigheid van het ontslag op staande voet ingeroepen, waarbij wedertewerkstelling en doorbetaling van loon wordt gevorderd. De advocaat-stagiaire heeft in dit geval gekozen voor een route die minder vaak wordt bewandeld: zij heeft gesteld dat het ontslag onregelmatig en kennelijk onredelijk is. Bij deze keuze blijft het ontslag in stand, maar kan de werknemer aanspraak maken op een soms fikse schadevergoeding. in dit geval kende de kantonrechter aan de werkneemster een voorschot op de gefixeerde schadevergoeding ter hoogte van €61.598,88 bruto toe.

Advocaat arbeidsrecht Amsterdam

Werkgevers doen er dan ook verstandig aan om bij een voornemen tot ontslag op staande voet eerst een advocaat in te schakelen om een ontslagbrief op te stellen. Voor werknemers die op staan de voet zijn ontslagen geldt dat zij het ontslag kunnen aanvechten. Let wel op de hiervoor geldende termijnen. Een advocaat kan hierover adviseren en een eventuele procedure opstarten. De advocaten arbeidsrecht van AMS hebben ruime ervaring in het adviseren en procederen omtrent ontslag op staande voet. Wij staan zowel werkgevers als werknemers bij.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence