3 min lezen

Bewijslast bij ontslag op staande voet

NL

Een werknemer werd op staande voet ontslagen omdat hij een collega met een stok te lijf was gegaan. De werknemer beriep zich op noodweer. Aan wie is het nu om te bewijzen dat de werknemer (niet) uit zelfverdediging handelde? Deze vraag stond centraal in een recente arbeidsprocedure.  Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten bespreekt de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag.

Dringende reden voor ontslag vereist

Ontslag op staande voet mag alleen worden gegeven als er sprake is van een dringende reden Een gedraging van een werknemer die zodanig is dat van de werkgever niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.
» Meer over dringende reden
dringende reden
. Volgens de wet valt hieronder een gedraging van een werknemer die zodanig is dat van de werkgever niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
te laten voortduren. Vechten met een collega verdient zeker consequenties maar of het een dringende reden is die ontslag op staande voet rechtvaardigt, hangt af van de feiten en omstandigheden van het geval. In deze zaak had de werkgever waargenomen dat de werknemer een collega met een stok op het hoofd sloeg. De werknemer was van mening dat dit “ongeacht de aanleiding hiertoe” voldoende dringende reden opleverde.

Rechter: bewijslast rust op werkgever

De werknemer vocht het ontslag aan en stelde bij de Kantonrechter dat hij handelde uit zelfverdediging omdat de collega juist hem aanviel. De werkgever werd door de Kantonrechter opgedragen te bewijzen dat er geen sprake was van noodweer. Hierin was hij -volgens de kantonrechter- niet geslaagd. Het ontslag werd nietig verklaard.

Hoofdregel bewijsrecht: wie stelt, bewijst!

De werkgever gaat in hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
en verwijst naar artikel 150 Wetboek van Rechtsvordering. Hierin is bepaald dat de partij die zich op rechtsgevolgen van door haar gestelde feiten of rechten beroept, de bewijslast draagt van die feiten of rechten, tenzij uit enige bijzondere regel of uit de eisen van redelijkheid en billijkheid Een bron van ongeschreven objectief recht waaraan mensen zich moeten gedragen jegens elkaar.
» Meer over redelijkheid en billijkheid
redelijkheid en billijkheid
een andere verdeling van de bewijslast voortvloeit. De werknemer doet een beroep op noodweer dus moet hij bewijzen dat er sprake was van noodweer, aldus de werkgever.

Werkgever moet aanwezigheid dringende reden aantonen

Het hof is het niet met werkgever eens. Bij een ontslag op staande voet rust op de werkgever de bewijslast terzake de aanwezigheid van een dringende reden. De werkgever voert aan dat de dringende reden gelegen is in het feit dat de werknemer de collega heeft verwond met een stok. Echter, zo meent het Hof, werknemer brengt hiertegen in dat er geen sprake is van een dringende reden omdat hij handelde uit zelfverdediging. Werknemer draagt dus niet een nieuw feit aan waarvoor hij de bewijslast draagt, hij betwist het door de werkgever gestelde feit, namelijke de aanwezigheid van een dringende reden. Als een feit wordt betwist, dient degene die zich beroep op dat feit dit feit te bewijzen. De werkgever dus in dit geval.

Advocaat arbeidsrecht gespecialiseerd in ontslag

Het Hof is het eens met werknemers stelling dat als het om noodweer ging, er inderdaad geen dringende reden was om hem te ontslaan. De werkgever zal dus moeten uitsluiten dat er sprake was van zelfverdediging. Gezien de tegenstrijdige getuigenverklaringen (in feite het woord van de collega tegen dat van de ontslagen werknemer) is niet met voldoende zekerheidsrecht Zakelijke rechten die strekken tot ter zekerheid van een vordering, zoals pand en hypotheek.
» Meer over zekerheidsrecht
zekerheid
vast te stellen wie het gevecht is begonnen. Het Hof is van oordeel dat de werkgever niet is geslaagd in het leveren van bewijs In het Nederlandse procesrecht geldt als hoofdregel dat de rechter alleen die feiten of rechten aan zijn beslissing ten grondslag mag leggen, die in de rechtszaak aan hem ter kennis zijn gekomen of zijn gesteld en die zijn komen vast te staan.
» Meer over bewijs
bewijs
dat er geen sprake was van zelfverdediging. Het hof bekrachtigt het vonnis van de kantonrechter.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence