3 min lezen

Kantonrechter verleent vervangende machtiging tot wijziging splitsingsakte

NL

In een recente uitspraak in een zaak die werd behandeld voor de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, heeft de kantonrechter een appartementseigenaar De gerechtigde tot een appartementsrecht.
» Meer over appartementseigenaar
appartementseigenaar
in een appartementencomplex in het gelijk gesteld in haar verzoek vervangende machtiging te verlenen de splitsingsakte De notariële akte waarin een gebouw in appartementsrechten is gesplitst.
» Meer over splitsingsakte
splitsingsakte
te wijzigen. Uit de uitspraak blijkt maar weer eens dat zonder redelijke grond voor weigering de stap naar de kantonrechter om de splitsingsakte te laten wijzigen (of om een besluit van een VvE te vernietigen) kansrijk kan zijn. Advocaat Hidde Reitsma licht de uitspraak toe.

Appartementseigenaar wil bestemming appartement in splitsingsakte veranderen.

In deze casus was de verzoekster de eigenaar van een appartementsrecht Een eigendomsaandeel in een gedeelte van een gebouw (appartement) alsmede een exclusief gebruiksrecht op dat gedeelte.
» Meer over appartementsrecht
appartementsrecht
gelegen op de begane grond. In de splitsingsakte had dat appartement de bestemming ‘ bedrijfsruimte Een gebouwde onroerende zaak bestemd voor de uitoefening van een winkelbedrijf, horeca of ambachtsbedrijf en waar een voor het publiek toegankelijke ruimte aanwezig is voor rechtstreekse levering van roerende zaken of voor dienstverlening.
» Meer over bedrijfsruimte
bedrijfsruimte
’. De eigenaar wil het appartement gaan gebruiken als woonruimte, waarvoor een wijziging van de civiele bestemming in de splitsingsakte nodig is. In de VvE-vergadering is een voorstel om de splitsingsakte te wijzigen unaniem aangenomen (kennelijk waren de eigenaren die uiteindelijk verweer voerden niet aanwezig). Er is een conceptakte van wijziging opgesteld, maar de hypotheekhouders en andere eigenaren willen pas meewerken aan de wijzing van de splitsingsakte als onderhoud van het pand zou zijn afgerond.

Wijziging splitsingsakte: medewerking hypotheekhouders en beslagleggers vereist

Voor wijzing van de splitsingsakte is een besluit nodig dat wordt genomen met medewerking van alle appartementseigenaren. De wijziging kan echter ook geschieden met medewerking van het bestuur indien het besluit is genomen in de vergadering van eigenaars met een meerderheid van tenminste 4/5 (80%) van het aantal stemmen (of een in de splitsingsakte bepaalde grote meerderheid). De wet bepaalt voorts dat wijziging van de splitsingsakte toestemming behoeft van beperkt gerechtigden, waaronder hypotheekhouders, van beslagleggers, en in geval van erfpacht, van de grondeigenaar.

Vervangende machtiging kantonrechter

De wet bepaalt dat indien één of meer van de appartementseigenaren, beperkt gerechtigde, beslagleggers of grondeigenaars zich niet verklaren of hun medewerking weigeren, de kantonrechter vervangende machtiging kan verlenen voor het wijzigen van de splitsingsakte. De maatstaf is dat deze partijen zonder redelijke grond weigeren mee te werken. Aldus toetst de kantonrechter in volle breedte de redelijkheid van de weigering. 

Hypotheekhouders en eigenaars voeren verweer tegen vervangende machtiging

Enkele hypotheekhouders van appartementsrechten en enkele eigenaars hebben verweer gevoerd tegen het verzoek om de vervangende machtiging te verlenen. Ze hebben betoogd dat zolang achterstallig onderhoud aan het pand niet is uitgevoerd, ze niet hoeven over te gaan tot ondertekening van de gewijzigde splitsingsakte. Zij stellen een zwaarwegend belang dat de staat van het onderhoud van het pand goed is, zeker als dat pand ook op de begane grond bewoond gaat worden. Twee eigenaars voeren nog andere verweren, waaronder dat hun aandeel in de VvE onjuist zou zijn opgenomen en dat zou zijn afgesproken dat gelijk met het passeren van de splitsingsakte over de verdeelsleutel zou worden aangepast.

Kantonrechter: toestemming is niet op onredelijke grond geweigerd

De kantonrechter overweegt dat noch de hypotheekhouders noch de weigerende eigenaars goede grond hadden voor die weigering. Uit de stukken van het dossier blijkt dat de hypotheekhouders geen bezwaar hebben tegen de weigering op zich, wat volgens de kantonrechter meebrengt dat de weigering reeds daarom zonder redelijke grond is: deze is ingezet om de verzoekster onder druk te zetten haast te maken met het uitvoeren van het herstel en onderhoud. Dat onderhoud is echter een zaak van alle eigenaren, en niet alleen van deze individuele appartementseigenaren. De kantonrechter overweegt voorts dat de andere eigenaars aan hun stem niet de voorwaarde hebben verbonden dat de verdeelsleutel zou worden aangepast, zodat ook hun standpunt niet redelijk is. De kantonrechter verleende derhalve de verzoeker machtiging de splitsingsakte te wijzigen in die zin dat de bestemming woonruimte werd.

Procederen in VvE-zaken

AMS Advocaten heeft veel ervaring met het procederen in VvE-zaken. AMS Advocaten heeft een jarenlange relatie met nederlandvve.nl en ook uit dien hoofde kennis van dergelijke VvE-zaken. Indien u wilt worden bijgestaan in een dergelijk (mogelijk) geschil, kunt u contact met ons opnemen.

Hidde Reitsma

Hidde

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence