Hof: kantonrechter moet redelijkheid VvE-besluit toetsen!

In een recent geschil tussen een appartementseigenaar De gerechtigde tot een appartementsrecht.
» Meer over appartementseigenaar
appartementseigenaar
en een VvE wees de kantonrechter het verzoek tot vernietiging van een VvE-besluit af. Volgens de rechter was de besluitvorming formeel correct geweest en had de VvE alle betrokken belangen afgewogen in haar besluit. Het hof vond dit oordeel te kort door de bocht. De kantonrechter had ook zelf inhoudelijk het besluit moeten toetsen en een eigen afweging van de belangen moeten maken. VvE advocaat Robert van Ewijk licht de zaak toe.

Geschil over looproute langs woning eiser

Aanleiding voor het geschil was het besluit van de VvE over een pad. Dit pad liep over het dak van de laagbouw van een woningencomplex waardoor de bewoners van de hoogbouw werden verbonden met de bergingen en parkeerplaatsen. Deze looproute werd voorheen niet gebruikt, behalve als vluchtweg. Het pad lag pal voor de flat van eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
. Hij maakte dan ook bezwaar tegen de openstelling van dit pad voor dagelijks gebruik. Zijn woongenot zou worden aangetast door geluidsoverlast en hij zou in zijn privacy worden geschaad, omdat iedereen die langsliep bij hem naar binnen kon kijken.

VvE besluit bij meerderheid aangenomen

De VvE erkende deze bezwaren, maar nam niettemin het besluit met grote meerderheid van stemmen. Volgens de VvE was de looproute vanuit het oogpunt van sociale veiligheid dringend gewenst, omdat de bewoners van de hoogbouw anders over de openbare weg moesten lopen van en naar de bergingen/parkeergarage. Dit was onwenselijk, want de buurt waar het complex gelegen was, was niet zo koosjer. Zeker niet ’s nachts.

Verzoek tot vernietiging besluit door eiser

Eiser diende een verzoek tot vernietiging van het besluit in bij de kantonrechter. Deze rechter wees het verzoek echter af, omdat de VvE het besluit correct had genomen en omdat hem was gebleken dat de VvE rekening had gehouden met de belangen van eiser. Volgens de kantonrechter was het enkele feit dat de belangen van de overige bewoners zwaarder zijn gewogen dan het belang van eiser, maakt niet dat het besluit in strijd is met de redelijkheid en billijkheid Een bron van ongeschreven objectief recht waaraan mensen zich moeten gedragen jegens elkaar.
» Meer over redelijkheid en billijkheid
redelijkheid en billijkheid
.

Rechterlijke toets nodig

Eiser gaat in hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
. Het hof is het met de eiser eens dat de kantonrechter heeft nagelaten zich een eigen oordeel te vormen over het besluit. Hij had het besluit daadwerkelijk moeten toetsen aan de redelijkheid en billijkheid. Zelfs als de besluitvorming correct is geweest en alle belangen zijn door de VvE afgewogen, dan kan nog een besluit zijn genomen waartoe de VvE in redelijkheid en billijkheid niet had kunnen komen. Een rechterlijke toets is dus nodig.

Besluit in strijd met redelijkheid en billijkheid?

In deze zaak maakte dit oordeel van het hof overigens niet veel verschil, want het hof overwoog vervolgens dat het besluit niet onredelijk was. De VvE mocht bij afweging van alle betrokken belangen het belang van de meerderheid van de bewoners van de hoogbouw bij een veilige route in redelijkheid zwaarder laten wegen dan het belang van eiser.

Meer in VvE
Wetsvoorstel verbetering VvE’s
Wetsvoorstel verbetering VvE’s

Op 30 mei 2016 is het wetsvoorstel “Verbeteren functioneren VvE’s” aan de Tweede Kamer aangeboden. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen...

Sluiten