Een negatief VvE-besluit kan wel degelijk vernietigd worden!

In een recente uitspraak bepaalde de rechtbank Overijssel dat een negatief besluit van een Vereniging van Eigenaren (VVE) Het zelfstandige besluitorgaan waarin alle appartementseigenaren van een gebouw zijn vertegenwoordigd.
» Meer over vereniging van Eigenaren (VVE)
vereniging van eigenaren
(VvE) niet kan worden vernietigd. De rechtbank was namelijk van mening dat het betreffende besluit geen rechtsgevolgen had voor de VvE, en daarom geen ‘besluit’ is in de zin van de wet. Die uitspraak is naar de mening van advocaat VvE-recht Denise Janssen in het voorliggende geval juridisch juist, maar daaruit kan en mag echter geen algemene regel worden afgeleid ten aanzien van alle negatieve VvE-besluiten. Dat wordt in onderstaand artikel toegelicht.

VvE-lid verzoekt om vernietiging besluit

In de zaak die speelde voor de rechtbank Overijssel had een van de leden via diens advocaat gevraagd om het serviceniveau van de huishoudelijke hulp te veranderen. In de vergadering werd vervolgens besloten om dat niet te doen. Van dat besluit verzocht het betreffende VvE-lid vernietiging.

Is er sprake van enig rechtsgevolg?

De rechtbank Overijssel stelde echter dat aangezien er door het besluit geen wijzigingen zijn opgetreden in de rechten en plichten van de VvE (en haar leden), er geen sprake is van enig rechtsgevolg, zodat er geen sprake is van een besluit dat voor vernietiging in aanmerking komt. Want als gevolg van de afwijzing is er niets veranderd aan de situatie zoals die vóór het nemen van het besluit was. De rechtbank oordeelde daarom dat het besluit niet kon worden vernietigd en wees het verzoek af.

Uitspraak leidend voor VvE-besluiten?

De uitspraak van de rechtbank Overijssel geldt echter niet zonder meer voor alle negatieve besluiten die een VvE zou kunnen nemen. Denk bijvoorbeeld aan de weigering om toestemming te verlenen voor het plaatsen van een uitbouw of een dakterras. In die gevallen heeft het besluit namelijk wel degelijk rechtsgevolg. Er wordt dan namelijk een regel geformuleerd voor een specifiek geval, en dat rechtsgevolg is dat het de betreffende appartementseigenaar De gerechtigde tot een appartementsrecht.
» Meer over appartementseigenaar
appartementseigenaar
verboden is om die uitbouw of dat dakterras te plaatsen. Een dergelijk besluit heeft – als het niet wordt vernietigd – ook daadwerkelijk (rechts)gevolgen. De VvE kan zich namelijk op het besluit beroepen als er een herhaald verzoek wordt gedaan. Zij kan dan stellen dat de vergadering al de regel heeft geformuleerd dat de uitbouw of het dakterras niet mag worden geplaatst.

Negatief besluit VvE is vernietigbaar

In die gevallen kan een negatief VvE-besluit dus wel degelijk vernietigd worden. Oplettendheid is uiteraard wel geboden. Van essentieel belang is namelijk dat er wel sprake moet zijn van een situatie waarin een verandering optreedt ten aanzien van de situatie zoals die was voordat het gewraakte besluit werd genomen.

Advocaat VvE-recht: ‘Denk aan termijn!’

Daarnaast moet goed in de gaten gehouden worden wanneer het verzoek tot vernietiging wordt gedaan. Dat moet namelijk gebeuren binnen een maand nadat de verzoeker van het besluit kennis heeft genomen of kennis heeft kunnen nemen. Er dient dus op betrekkelijk korte termijn beoordeeld te worden of er sprake is van een negatief besluit dat voor vernietiging door de kantonrechter in aanmerking komt.

More in VvE
VvE aansprakelijk voor huurderving na lekkage
VvE aansprakelijk voor huurderving na lekkage

Een Vereniging van Eigenaren (VvE) kan onder omstandigheden jegens een eigenaar aansprakelijk zijn voor de gevolgschade die hij lijdt door...

Close