3 min lezen

Wel een woonboot, geen (pandrecht op de) ligplaats

NL

Een bank heeft tot zekerheidsrecht Zakelijke rechten die strekken tot ter zekerheid van een vordering, zoals pand en hypotheek.
» Meer over zekerheidsrecht
zekerheid
van een verstrekt krediet 
een  hypotheek op een woonschip van een particulier. Volgens de voorwaarden wordt op alle met het schip verbonden rechten ook een pandrecht Een pandrecht is een beperkt recht strekkende om op de daaraan onderworpen goederen een vordering tot voldoening van een geldsom bij voorrang boven andere schuldeisers te verhalen.
» Meer over pandrecht
pandrecht
gevestigd. De lening wordt niet terugbetaald, en het woonschip wordt geveild. De particulier meent vervolgens dat de gemeente haar een ligplaats ter beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
» Meer over beschikking
beschikking
moet stellen voor een ander schip, omdat zij dit in het verleden met de gemeente is overeengekomen. Valt dat recht onder het pandrecht van de bank? Advocaat verbintenissenrecht Thomas van Vugt legt uit. 

 

Zekerheidsrecht op de ligplaats

De zaak wordt voorgelegd aan de rechtbank Midden-Nederland. De particulier vordert dat de gemeente haar een ligplaats moet afgeven, en schadevergoeding voor het geval geen ligplaats kan worden afgegeven. De gemeente vordert in vrijwaring jegens de bank (ING) dat die haar vrijwaart. De gemeente verweert zich jegens de particulier door te stellen dat uit de hypotheekakte volgt dat er ten behoeve van de bank ook een pandrecht is gevestigd op de in dat  artikel genoemde zaken, waaronder de ligplaats. De gemeente stelt dat zij om deze reden niet meer tot nakoming tegen over de particulier gehouden is, nu de bank na de uitwinning van haar zekerheidsrechten in de rechten van de particulier is getreden en de particulier niet langer om nakoming kan verzoeken.

Ligplaatsvergunning: persoonlijk recht, geen zakelijk recht

De rechtbank beoordeelt artikel 10 als een artikel waarin de verpanding Verpanding is het vestigen van een pandrecht op een goed.
» Meer over verpanding
verpanding
is opgenomen van rechten ten aanzien van het woonschip en van rechten die de bank nodig heeft om de bank in de zekerheidsrechten op het schip te laten treden. De rechtbank merkt de ligplaatsvergunning echter aan als een persoonlijk recht, en niet als een zakelijk recht. Een dergelijke vergunning heeft slechts indirect betrekking op het woonschip en kan op grond daarvan niet worden aangemerkt als een recht dat een bank nodig heeft om in de zekerheidsrechten op de woonboot te treden. Het feit dat een woonschip in de verkoop meer oplevert wanneer daarbij een ligplaatsvergunning wordt verkocht maakt niet dat een ligplaatsvergunning nodig is om een woonschip te kunnen verkopen.

Ligplaatsvergunning vatbaar voor verpanding?

De rechtbank laat op zich in het midden of een ligplaatsvergunning kan worden verpand, maar lijkt te oordelen dat dit het geval is. De rechtbank oordeelt enkel dat de  ligplaatsvergunning in dit geval niet onder de in de pandakte opgenomen omschrijving viel, zodat geen pandrecht tot stand is gekomen met betrekking tot de vergunning. Indien de bank wel een dergelijk pandrecht tot stand had willen brengen had zij dit expliciet kunnen opnemen in de akte Een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen.
» Meer over akte
akte
. De bank is op dit punt dus niet in de rechten van de particulier getreden.

Gemeente aansprakelijk

De gemeente is en blijft  gebonden aan de afspraak die zij met de particulier had om een ligplaats ter beschikking te stellen voor een ander schip. Nu de oude ligplaatsvergunning kennelijk is vergeven aan de verkrijger van de geveilde boot, kan zij haar verplichtingen uit de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
met de particulier niet meer nakomen en moet zij schadevergoeding betalen.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.
Ravel Residence