Vernietigen garantstelling bij ontbreken toestemming echtgenoot? AMS legt uit!

Bij het sluiten van een garantieovereenkomst kan behalve de handtekening van de garant, ook toestemming van diens echtgenoot vereist zijn. Ontbreekt deze en wordt de garant tot betaling aangesproken, dan heeft de betreffende echtgenoot de bevoegdheid de garantieovereenkomst  te vernietigen. Over dit toestemmingsvereiste heeft de Rechtbank Den Haag onlangs een duidelijke uitspraak gegeven. Advocaat verbintenissenrecht Marco Guit licht dit onderwerp toe.

 

Huurovereenkomst sluiten onder garantstelling

In deze kwestie had gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
namens een BV in oprichting een huurovereenkomst gesloten. De verhuurder had behalve een bankgarantie De garantstelling van een bank om een geldbedrag aan de begunstigde uit te keren als de wederpartij niet nakomt of niet betaalt.
» Meer over bankgarantie
bankgarantie
ook een garantieverklaring geëist. Gedaagde heeft zich garant gesteld voor de nakoming van de huurbetalingen tot een maximum bedrag van € 52.500. De BV wordt opgericht maar gaat niet lang daarna failliet. Op dat moment staat er nog een huurschuld open van 3 maanden.

Verhuurder spreekt garant voor huurschuld

De verhuurder spreekt, onder verwijzing naar de garantie De waarborg dat een gekocht product deugdelijk is.
» Meer over garantie
garantie
, gedaagde aan om deze schuld te voldoen. Gedaagde is echter getrouwd en zijn echtgenote heeft de garantie vernietigd omdat haar toestemming niet was gevraagd. De verhuurder stapt naar de rechter en vordert betaling. De rechter moet beoordelen of gedaagde voor het aangaan van de garantieovereenkomst toestemming nodig had van zijn echtgenote.

Toestemmingsvereiste ex art 1:88 BW

Dit toestemmingsvereiste is neergelegd in artikel 1:88 Burgerlijk Wetboek. Volgens deze bepaling heeft een echtgenoot de toestemming van de andere echtgenoot nodig voor o.a. de volgende rechtshandelingen:

 • overeenkomsten strekkende tot verkoop of bezwaring (hypotheek) van de echtelijke woning;
 • verstrekken van (bovenmatige) giften;
 • overeenkomsten die ertoe strekken dat hij, anders dan in de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf, zich als borg of hoofdelijke aansprakelijkheid schuldenaren gezamenlijk aansprakelijk voor een en dezelfde schuld. Betaling van de een werkt bevrijdend voor de ander, jegens de schuldeiser.
  » Meer over hoofdelijke aansprakelijkheid
  hoofdelijk
  medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van de derde verbindt (borg/garantie);
 • overeenkomsten van koop op afbetaling De koopovereenkomst waarbij partijen overeenkomen dat de koopprijs in termijnen zal worden betaald.
  » Meer over koop op afbetaling
  koop op afbetaling
  (behalve ten behoeve van de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf).

Ratio toestemmingsvereiste: gezinsbescherming

Doel van de vernietigingsbepaling is om echtgenoten in het belang van het gezin te beschermen tegen het verrichten van rechtshandelingen die naar de aard daarvan benadelend zijn of een groot financieel risico meebrengen. In dit geval valt de garantie in principe onder rechtshandelingen waarvoor toestemming van de andere echtgenoot nodig is.

Uitzondering: binnen normale uitoefening van beroep of bedrijf

De rechtbank onderzoekt vervolgens of de garantie valt binnen de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Hoewel het sluiten van een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte Een gebouwde onroerende zaak bestemd voor de uitoefening van een winkelbedrijf, horeca of ambachtsbedrijf en waar een voor het publiek toegankelijke ruimte aanwezig is voor rechtstreekse levering van roerende zaken of voor dienstverlening.
» Meer over bedrijfsruimte
bedrijfsruimte
niet dagelijks gebeurt, geschiedt dit in de regel in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van een BV. In dit geval meent de rechter dat er bijzondere omstandigheden zijn om van dit uitgangspunt af te wijken. Zo was gedaagde slechts als werknemer bij het bedrijf betrokken en werd hij na de oprichting van de BV niet aandeelhouder of bestuurder. Hij had voor het aangaan van de garantie aldus toestemming van zijn echtgenote nodig. Het beroep op vernietiging slaagt en de vordering van de verhuurder wordt afgewezen.

AMS Advocaten bij advies borgstelling

Uit deze uitspraak blijkt weer eens het belang van deugdelijk onderzoek bij het aangaan van een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
tot borg. De verhuurder had kunnen weten of gedaagde was getrouwd en had aldus kunnen verlangen dat de echtgenote de garantstelling zou medeondertekenen. Als de wederpartij te goeder trouw is kan een beroep op vernietiging wegens het ontbreken van toestemming overigens niet slagen. Laat u daarom goed adviseren voordat u een garantiestelling overeenkomt.

Meer in Verbintenissenrecht
Advocaat huurrecht bedrijfsruimte - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Ongerechtvaardigde ontbindingsverklaring: wat zijn de gevolgen?

Een schuldeiser mag een overeenkomst ontbinden als de schuldenaar wanprestatie pleegt. Hiertoe dient hij een verklaring te doen, meestal schriftelijk....

Sluiten