4 min lezen

Non-conformiteit bij koop tweedehands auto

NL

De koper van een tweedehands auto loopt per definitie meer risico op gebreken dan de koper van een nieuwe auto. Als de koper kan bewijzen dat de gebreken al op moment van verkoop aanwezig waren, dan is sprake van non-conformiteit Non-conformiteit houdt in dat een verkochte zaak, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten.
» Meer over non-conformiteit
non-conformiteit
en kan de koper de koop ontbinden, of herstel of vervanging vorderen. Handelt de verkoper in uitoefening van beroep of bedrijf en is de koper een particulier? Dan helpt de wet de koper een handje bij het leveren van het bewijs In het Nederlandse procesrecht geldt als hoofdregel dat de rechter alleen die feiten of rechten aan zijn beslissing ten grondslag mag leggen, die in de rechtszaak aan hem ter kennis zijn gekomen of zijn gesteld en die zijn komen vast te staan.
» Meer over bewijs
bewijs
. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zette begin vorig jaar nogmaals helder uiteen hoe dat werkt. Advocaat verbintenissenrecht Clemens Oomes bespreekt het arrest.

Tweedehands Mercedes

appellant De partij die een hoger beroep instelt noemen we de appellant.
» Meer over appellant
Appellant
( eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
in hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
) is autohandelaar en verkocht in juli 2009 een Mercedes SLK200 uit 1998 aan geïntimeerde De wederpartij van de appellant, de partij die een hoger beroep instelt, heet de geïntimeerde.
» Meer over geïntimeerde
geïntimeerde
( gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
in hoger beroep), met een kilometerstand van 143.112. De koper was een particulier en betaalde een bedrag van € 7.500,- voor de auto, dat hij deels voldeed door zijn eigen auto, een Alfa Romeo, in te ruilen. Verkoper gaf op de Mercedes geen garantie (wat hem niet ontsloeg uit zijn mededelingsplicht), gaf aan niet in te staan voor juistheid van de kilometerstand en de koper tekende voor de auto “zoals gezien, bereden en akkoord bevonden“.

Advocaat vordert ontbinding koopovereenkomst

Al vrij snel begon de Mercedes gebreken te vertonen. Enkele dagen na de koop werkte het elektrische cabriodak niet meer en hoorde de koper een ‘tik’ in de motor. op 22 augustus 2009 is door een kapotte lager een breuk ontstaan in het motorblok, waardoor de auto niet meer kon rijden. De koper heeft daarom door middel van een advocaat in eerste aanleg ontbinding van de koopovereenkomst gevorderd. De rechtbank heeft die vordering toegewezen en verkoper veroordeeld in de proceskosten van de particuliere koper.

Autoverkoper gaat in hoger beroep

De autoverkoper is van dat vonnis echter in hoger beroep gekomen. Zijn advocaat hij aan dat de auto zonder garantie De waarborg dat een gekocht product deugdelijk is.
» Meer over garantie
garantie
is verkocht, dat het gebrek in de motor op het moment van verkoop niet aanwezig was en dat de koper er in ieder geval niet in is geslaagd dat te bewijzen. Volgens de advocaat van verkoper rust de bewijslast daarvan namelijk op de koper. De advocaat van de autoverkoper voert voorts aan dat het ging om een auto van elf jaar oud en dat hij ook expliciet niet in wilde staan voor juistheid van de kilometerstand.

Koopovereenkomst consumentenverkoop

Het hof gaat daar echter niet in mee, en stelt voorop dat er sprake is van een consumentenkoop De koop van een roerende zaak door een particulier bij een bedrijf.
» Meer over consumentenkoop
consumentenkoop
tussen een particuliere koper en een professionele autoverkoper. Als er met betrekking tot een auto (of een andere zaak) een koopovereenkomst De overeenkomst waarbij de verkoper zich verbindt een zaak te geven aan de koper tegen betaling van een prijs.
» Meer over koopovereenkomst
koopovereenkomst
wordt gesloten, dan moet het geleverde aan de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
beantwoorden. Dat wil zeggen dat het verkochte de eigenschappen moet bezitten die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten.

Non-conformiteit tweedehands auto

In elk geval moet de zaak de eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en van welke eigenschappen de koper de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen. Is dat niet het geval, dan is er sprake van non-conformiteit. Omdat sprake is van een consumentenkoop mag op grond van de wet – als binnen zes maanden na aankoop blijkt dat de auto niet (meer) aan de overeenkomst beantwoordt – ervan uitgegaan worden dat al op het moment van aankoop sprake was van non-conformiteit.

Verkoper moet bewijs tegendeel leveren

Het hof komt tot de conclusie dat sprake is van non-conformiteit. De gebreken hebben zich binnen zes maanden gemanifesteerd en staan aan een normaal gebruik van de auto in de weg. Het ligt op de weg van de verkoper om bewijs te leveren van het tegendeel. Dat kan hij alleen doen door aan te tonen dat de auto op het moment van verkoop geen gebreken had, anders dan de gebreken die van een auto van dit merk en type en van die leeftijd kon worden verwacht.

Clemens Oomes

Clemens Oomes

Sinds april 2024 heeft Clemens zich verbonden aan AMS Advocaten, waar hij zich richt op de civielrechtelijke advies- en procespraktijk, met een focus op het ondernemingsrecht.
Ravel Residence